มาตรฐานการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มาตรฐานการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษา by Mind Map: มาตรฐานการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษา

1. หัวเรื่อง: การเรียนหัวเรื่อง: การสอนในห้างหุ้นส่วนจำกัดระดับอุดมศึกษาเป็นการเรียนที่คุณผู้เรียนด้วย และมีหัวเรื่อง: การเรียนรู้แสวงหาด้วยคุณตัวเอง ห้องสมุดจึงเป็นทางคดีแหล่งสารสนเทศที่สำคัญที่อำนวยความสามารถสะดวกในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การใช้สารสนเทศในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การเรียนรู้หัวเรื่อง: การสอนตลอดจนวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยหัวเรื่อง: การ มารวบรวม บริการและชี้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ

2. การเรียนรู้สนเทศหมายถึงความรู้ความสามารถของบุคคลในการระบุความต้องการสารสนเทศของตนเองได้มีความสามารถในการค้นคว้าประเมินคุณค่า

3. ในการเรียนรู้สารสนเทศได้มีหน่วยงานทางวิชาชีพจากภูมิภาคต่างๆ

3.1. หากสนใจเรื่องการเรียนรู้สามสนเทศไม่ควรมองเฉพาะ แค่กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การสนเทศที่สร้างขึ้น

3.2. สมาคมห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา

3.3. คณะกรรมการบรรณารักษ์อุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

4. มาตรฐานของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัยแห่งสารัทธ์อเมริกา(ACRL) นั้นประกอบด้วย5มาตรฐานได้แก่

4.1. มาตรฐานที่1นักศึกษาสามารถกำหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างชัดเจน

4.2. มาตรฐานที่2 นักศึกษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.3. มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่ผลิตสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาน รวมทั้งสามารถบูรณาการสารสนเทศที่คัดเลือกแล้วเข้ากับระบบฐานความรู้และค่านิยมของตนเองได้

4.4. มาตรฐานที่ 4 นักศึกษาในฐานะบุคคลและสมาชิกของกลุ่มต่างๆ สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

4.5. มาตรฐานที่ 5 นักศึกษามีความเข้าใจในประเด็นด้านเศรษฐกิจ กฏหมาย และสังคมที่แวดล้อมสารสนเทศรวมทั้งผลที่เกิดจากการใช้และเข้าถึงสารสนเทศอย่างถูกต้องทางจริยธรรมและกฏหมาย

5. ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ

5.1. 1. การศึกษา

5.2. 2. การดำรงค์ชีวิตประจำวัน

5.3. 3. การประกอบอาชีพ

5.4. 4. สังคมเศรษฐกิจและการเมือง

5.5. 5. ทำให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5.6. 6. เป็นเครื่องมือสำคัญในการเลือกใช้สารสนเทศที่มีคุณภาพ