สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย by Mind Map: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. สาระที่ ๑ การอ่าน

1.1. มาตรฐาน ท ๑.๑

1.1.1. ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้เเละความคิดเพื่อนำไปใช่ตัดสินใจ เเก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

2. สาระที่ ๒ การเขียน

2.1. มาตรฐาน ท ๒.๑

2.1.1. ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ เเละเขียนเรื่องราว ในรูปเเบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสาระสนเทศเเละเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

3. สาระที่ ๓ การฟัง การดู เเละการพูด

3.1. มาตรฐาน ท ๓.๑

3.1.1. สามารถฟังเเละดูอย่างมีวิจารณญาณ เเละพูดเเสดงความรู้ ความคิด เเละความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจรณญาณเเละสร้างสรรค์

4. สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย

4.1. มาตรฐาน ท ๔.๑

4.1.1. เข้าใจธรรมชาติของภาษาเเละหลักภษาไทย

4.1.2. การเปลี่ยนเเปลงของภาษา

4.1.3. ภูมิปัญญาของภาษา เเละรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

5. สาระที่ ๕ วรรณคดี เเละ วรรณกรรม

5.1. มาตรฐาน ท ๕.๑

5.1.1. เข้าใจเเละเเสดงความคิดเห็น

5.1.2. วิจารณ์วรรณคดีเเละวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า

5.1.3. นำมาประยุกต์ใช้ในชิวิตจริง