สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย by Mind Map: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. สาระที่ ๑ การอ่าน

1.1. มาตรฐานท ๑.๑

1.1.1. ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้เเละความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ เเก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต เเละมีนิสัยรักการอ่าน

1.2. ตัวชี้วัด

1.2.1. ป.๑

1.2.1.1. ๑. อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ

1.2.1.2. ๒. บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

1.2.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.2.2.1. การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง และข้อความที่ประกอบด้วย คำพื้นฐาน คือ คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คำ รวมทั้งคำที่ใช้เรียนรู้ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

1.2.3. ป.๑

1.2.3.1. ๓. ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ๔. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน ๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

1.2.4. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น - นิทาน - เรื่องสั้นๆ - บทร้องเล่นและบทเพลง - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

1.2.5. ป.๑

1.2.5.1. ๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

1.2.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.2.6.1. การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย - หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

1.2.7. ป.๑

1.2.7.1. ๘. มีมารยาท ในการอ่าน

1.2.8. สาระการเรียนรูเเกนกลาง

1.2.8.1. มารยาทในการอ่าน เช่น - ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น - ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน - ไม่ทำลายหนังสือ

1.3. ตัวชี้วัด

1.3.1. ป.๒

1.3.1.1. ๑. อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง ๒. อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

1.3.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.3.2.1. การอ่านออกเสียงและการบอกวามหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ที่ประกอบด้วยคำพื้นฐานเพิ่มจาก ป. ๑ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คำ รวมทั้งคำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

1.3.3. ป.๒

1.3.3.1. ๓. ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับ เรื่องที่อ่าน ๔. ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน ๕. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

1.3.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.3.4.1. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น - นิทาน - เรื่องเล่าสั้น ๆ - บทเพลงและบทร้อยกรองง่ายๆ

1.3.5. ป.๒

1.3.5.1. ๖. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

1.3.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.3.6.1. การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย - หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

1.3.7. ป.๒

1.3.7.1. ๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

1.3.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.3.8.1. การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

1.3.9. ป.๒

1.3.9.1. ๘. มีมารยาทในการอ่าน

1.3.10. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.3.10.1. มารยาทในการอ่าน เช่น - ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น - ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน

1.4. ตัวชี้วัด

1.4.1. ป.๓

1.4.1.1. ๑. อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว ๒. อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

1.4.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.4.2.1. การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ที่ประกอบด้วยคำพื้นฐานเพิ่มจาก ป.๒ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ คำ รวมทั้งคำที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

1.4.3. ป.๓

1.4.3.1. ๓. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ๔. ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ ๕. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.4.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.4.4.1. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น - นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น - เรื่องเล่าสั้นๆ - บทเพลงและบทร้อยกรอง - บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น - ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันในท้องถิ่นและชุมชน

1.4.5. ป.๓

1.4.5.1. ๖. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

1.4.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.4.6.1. การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย - หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

1.4.7. ป.๓

1.4.7.1. ๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

1.4.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.4.8.1. การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

1.4.9. ป.๓

1.4.9.1. ๘. อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ

1.4.10. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.4.10.1. การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ

1.4.11. ป.๓

1.4.11.1. ๙. มีมารยาทในการอ่าน

1.4.12. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.4.12.1. มารยาทในการอ่าน เช่น - ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น - ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน - ไม่ทำลายหนังสือ

1.5. ตัวชี้วัด

1.5.1. ป.๔

1.5.1.1. ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง ๒.อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน

1.5.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.5.2.1. การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย - คำที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น - คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ - คำที่มีอักษรนำ - คำประสม - อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน - ประโยคที่มีสำนวนเป็นคำพังเพย สุภาษิต ปริศนาคำทาย และเครื่องหมายวรรคตอน การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ

1.5.3. ป.๔

1.5.3.1. ๓. อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน ๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ ๖. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.5.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.5.4.1. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น - เรื่องสั้น ๆ - เรื่องเล่าจากประสบการณ์ - นิทานชาดก - บทความ - บทโฆษณา - งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ

1.5.5. ป.๔

1.5.5.1. ๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.5.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.5.6.1. การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย - หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

1.5.7. ป.๔

1.5.7.1. ๘. มีมารยาทในการอ่าน

1.5.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.5.8.1. มารยาทในการอ่าน

1.6. ตัวชี้วัด

1.6.1. ป.๕

1.6.1.1. ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา ๓. อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย

1.6.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.6.2.1. การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย - คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ - คำที่มีอักษรนำ - คำที่มีตัวการันต์ - อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน - ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา - ข้อความที่มีความหมายโดยนัย การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ

1.6.3. ป.๕

1.6.3.1. ๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ๕. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ ในการดำเนินชีวิต

1.6.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.6.4.1. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น - วรรณคดีในบทเรียน - บทความ - บทโฆษณา

1.6.5. ป.๕

1.6.5.1. ๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

1.6.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.6.6.1. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม เช่น - การใช้พจนานุกรม - การใช้วัสดุอุปกรณ์ - การอ่านฉลากยา

1.6.7. ป.๕

1.6.7.1. ๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.6.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.6.8.1. การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย - หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

1.6.9. ป.๕

1.6.9.1. ๘. มีมารยาทในการอ่าน

1.6.10. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.6.10.1. มารยาทในการอ่าน

1.7. ตัวชี้วัด

1.7.1. ป.๖

1.7.1.1. ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง ๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร

1.7.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.7.2.1. การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ประกอบด้วย - คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ - คำที่มีอักษรนำ - คำที่มีตัวการันต์ - คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ - อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน - วัน เดือน ปีแบบไทย - ข้อความที่เป็นโวหารต่างๆ - สำนวนเปรียบเทียบ การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ

1.7.3. ป.๖

1.7.3.1. ๓. อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

1.7.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.7.4.1. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น - เรื่องสั้น ๆ - นิทานและเพลงพื้นบ้าน - บทความ

1.7.5. ป.๖

1.7.5.1. ๕. อธิบายการนำความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต

1.7.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.7.6.1. - พระบรมราโชวาท - สารคดี - เรื่องสั้น - งานเขียนประเภทโน้มน้าว - บทโฆษณา - ข่าว และเหตุการณ์สำคัญ การอ่านเร็ว

1.7.7. ป.๖

1.7.7.1. ๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

1.7.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.7.8.1. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

1.7.9. ป.๖

1.7.9.1. ๗. อธิบายความหมายของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

1.7.10. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.7.10.1. การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

1.7.11. ป.๖

1.7.11.1. ๘. อ่านหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณค่าที่ได้รับ

1.7.12. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.7.12.1. การอ่านหนังสือตามความสนใจ

1.7.13. ป.๖

1.7.13.1. ๙. มีมารยาทในการอ่าน

1.7.14. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

1.7.14.1. มารยาทในการอ่าน

2. สาระที่ ๒ การเขียน

2.1. มาตรฐาน ท ๒.๑

2.1.1. ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ เเละเขียนเรื่องราวในรูปเเบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศเเละรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2. ตัวชี้วัด

2.2.1. ป.๑

2.2.1.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

2.2.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.2.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2.2.3. ป.๑

2.2.3.1. ๒. เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ

2.2.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.2.4.1. การเขียนสื่อสาร - คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน - คำพื้นฐานในบทเรียน - คำคล้องจอง - ประโยคง่ายๆ

2.2.5. ป.๑

2.2.5.1. ๓. มีมารยาทในการเขียน

2.2.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.2.6.1. มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า - ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ

2.3. ตัวชี้วัด

2.3.1. ป.๒

2.3.1.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

2.3.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.3.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2.3.3. ป.๒

2.3.3.1. ๒. เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์

2.3.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.3.4.1. การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์

2.3.5. ป.๒

2.3.5.1. ๓. เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ

2.3.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.3.6.1. การเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ

2.3.7. ป.๒

2.3.7.1. ๔. มีมารยาทในการเขียน

2.3.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.3.8.1. มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า - ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ - ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล

2.4. ตัวชี้วัด

2.4.1. ป.๓

2.4.1.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

2.4.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.4.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย

2.4.3. ป.๓

2.4.3.1. ๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้อย่างชัดเจน

2.4.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.4.4.1. การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

2.4.5. ป.๓

2.4.5.1. ๓. เขียนบันทึกประจำวัน

2.4.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.4.6.1. การเขียนบันทึกประจำวัน

2.4.7. ป.๓

2.4.7.1. ๔. เขียนจดหมายลาครู

2.4.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.4.8.1. การเขียนจดหมายลาครู

2.4.9. ป.๓

2.4.9.1. ๕. เขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.4.10. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.4.10.1. การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำ ภาพ และหัวข้อที่กำหนด

2.4.11. ป.๓

2.4.11.1. .

2.4.12. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.4.12.1. มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า - ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ - ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล

2.5. ตัวชี้วัด

2.5.1. ป.๔

2.5.1.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

2.5.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.5.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2.5.3. ป.๔

2.5.3.1. ๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

2.5.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.5.4.1. การเขียนสื่อสาร เช่น - คำขวัญ - คำแนะนำ

2.5.5. ป.๔

2.5.5.1. ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

2.5.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.5.6.1. การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน

2.5.7. ป.๔

2.5.7.1. ๔. เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ

2.5.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.5.8.1. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ จดหมาย คำสอน

2.5.9. ป.๔

2.5.9.1. ๕. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

2.5.10. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.5.10.1. การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

2.5.11. ป.๔

2.5.11.1. ๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

2.5.12. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.5.12.1. การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

2.5.13. ป.๔

2.5.13.1. ๗. เขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.5.14. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.5.14.1. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.5.15. ป.๔

2.5.15.1. ๘. มีมารยาทในการเขียน

2.5.16. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.5.16.1. มารยาทในการเขียน

2.6. ตัวชี้วัด

2.6.1. ป.๕

2.6.1.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด

2.6.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.6.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2.6.3. ป.๕

2.6.3.1. ๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

2.6.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.6.4.1. การเขียนสื่อสาร เช่น - คำขวัญ - คำอวยพร - คำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอน

2.6.5. ป.๕

2.6.5.1. ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

2.6.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.6.6.1. การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน

2.6.7. ป.๕

2.6.7.1. ๔. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

2.6.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.6.8.1. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์ จดหมาย คำสอน โอวาท คำปราศรัย

2.6.9. ป.๕

2.6.9.1. ๕. เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

2.6.10. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.6.10.1. การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

2.6.11. ป.๕

2.6.11.1. ๖. เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา

2.6.12. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.6.12.1. การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

2.6.13. ป.๕

2.6.13.1. ๖. เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา

2.6.14. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.6.14.1. การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

2.6.15. ป.๕

2.6.15.1. ๗. กรอกแบบรายการต่างๆ

2.6.16. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.6.16.1. การกรอกแบบรายการ

2.6.17. ป.๕

2.6.17.1. ๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.6.18. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.6.18.1. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.6.19. ป.๕

2.6.19.1. ๙. มีมารยาทในการเขียน

2.6.20. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.6.20.1. มารยาทในการเขียน

2.7. ตัวชี้วัด

2.7.1. ป.๖

2.7.1.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด

2.7.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.7.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2.7.3. ป.๖

2.7.3.1. ๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

2.7.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.7.4.1. การเขียนสื่อสาร เช่น - คำขวัญ - คำอวยพร - ประกาศ

2.7.5. ป.๖

2.7.5.1. ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

2.7.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.7.6.1. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด

2.7.7. ป.๖

2.7.7.1. ๔. เขียนเรียงความ

2.7.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.7.8.1. การเขียนเรียงความ

2.7.9. ป.๖

2.7.9.1. ๕. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

2.7.10. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.7.10.1. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์ จดหมาย คำสอน โอวาท คำปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ คำสั่ง

2.7.11. ป.๖

2.7.11.1. ๖. เขียนจดหมายส่วนตัว

2.7.12. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.7.12.1. การเขียนจดหมายส่วนตัว - จดหมายขอโทษ - จดหมายแสดงความขอบคุณ - จดหมายแสดงความเห็นใจ - จดหมายแสดงความยินดี

2.7.13. ป.๖

2.7.13.1. ๗. กรอกแบบรายการต่างๆ

2.7.14. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.7.14.1. การกรอกแบบรายการ - แบบคำร้องต่างๆ - ใบสมัครศึกษาต่อ - แบบฝากส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์

2.7.15. ป.๖

2.7.15.1. ๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

2.7.16. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.7.16.1. การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

2.7.17. ป.๖

2.7.17.1. ๙. มีมารยาทในการเขียน

2.7.18. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

2.7.18.1. มารยาทในการเขียน

3. สาระที่ ๓ การฟัง การดู เเละการพูด

3.1. มาตรฐาน ท ๓.๑

3.1.1. สามารถเลือกฟังเเละดูอย่างมีวิจารณญาณ เเละพูดเเสดงความรู้ ความคิด เเละความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณเเละสร้างสรรค์

3.2. ตัวชี้วัด

3.2.1. ป.๑

3.2.1.1. ๑. ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม

3.2.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.2.2.1. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ

3.2.3. ป.๑

3.2.3.1. ๒. ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง ๓. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.2.4.1. การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น - เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก - นิทาน - การ์ตูน - เรื่องขบขัน

3.2.5. ป.๑

3.2.5.1. ๔. พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์

3.2.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.2.6.1. การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น - การแนะนำตนเอง - การขอความช่วยเหลือ - การกล่าวคำขอบคุณ - การกล่าวคำขอโทษ

3.2.7. ป.๑

3.2.7.1. ๕. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.2.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.2.8.1. มารยาทในการฟัง เช่น - ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด - ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง - ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานขณะที่ฟัง - ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ - ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง มารยาทในการดู เช่น - ตั้งใจดู - ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น มารยาทในการพูด เช่น - ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ - ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล - ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด

3.3. ตัวชี้วัด

3.3.1. ป.๒

3.3.1.1. ๑. ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตาม

3.3.1.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.3.1.2.1. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน

3.3.2. ป.๒

3.3.2.1. ๒. เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง ๓. บอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู ๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ๕. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

3.3.3. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.3.3.1. การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น - เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก - นิทาน การ์ตูน และเรื่องขบขัน - รายการสำหรับเด็ก - ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน - เพลง

3.3.4. ป.๒

3.3.4.1. ๖. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

3.3.5. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.3.5.1. การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น - การแนะนำตนเอง - การขอความช่วยเหลือ - การกล่าวคำขอบคุณ - การกล่าวคำขอโทษ - การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ - การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน

3.3.6. ป.๒

3.3.6.1. ๗. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.3.7. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.3.7.1. มารยาทในการฟัง เช่น - ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด - ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง - ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานขณะที่ฟัง - ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง มารยาทในการดู เช่น - ตั้งใจดู - ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น มารยาทในการพูด เช่น - ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ - ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล - ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด - ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเสียหาย

3.4. ตัวชี้วัด

3.4.1. ป.๓

3.4.1.1. ๑. เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง ๒. บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู ๓. ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ๔. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

3.4.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.4.2.1. การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น - เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก - นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน - รายการสำหรับเด็ก - ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน - เพลง

3.4.3. ป.๓

3.4.3.1. ๕. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

3.4.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.4.4.1. การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น - การแนะนำตนเอง - การแนะนำสถานที่ในโรงเรียนและในชุมชน - การแนะนำ/เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เช่น การรักษาความสะอาดของร่างกาย - การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน - การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น การพูดขอร้อง การพูดทักทาย การกล่าวขอบคุณและขอโทษ การพูดปฏิเสธ และการพูดชักถาม

3.4.5. ป.๓

3.4.5.1. ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.4.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.4.6.1. มารยาทในการฟัง เช่น - ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด - ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง - ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานขณะที่ฟัง - ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น โห่ ฮา หาว - ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ - ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง มารยาทในการดู เช่น - ตั้งใจดู - ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น มารยาทในการพูด เช่น - ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ - ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล - ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด - ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเสียหาย

3.5. ตัวชี้วัด

3.5.1. ป.๔

3.5.1.1. ๑. จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู ๒. พูดสรุปความจากการฟังและดู ๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

3.5.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.5.2.1. การจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู ในชีวิตประจำวัน การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ เช่น - เรื่องเล่า - บทความสั้นๆ - ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน - โฆษณา - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - เรื่องราวจากบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

3.5.3. ป.๔

3.5.3.1. ๕. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

3.5.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.5.4.1. การรายงาน เช่น - การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การพูดลำดับเหตุการณ์

3.5.5. ป.๔

3.5.5.1. ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.5.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.5.6.1. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.6. ตัวชี้วัด

3.6.1. ป.๕

3.6.1.1. ๑. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ๒. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู ๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

3.6.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.6.2.1. การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ เช่น - เรื่องเล่า - บทความ - ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน - โฆษณา - สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน

3.6.3. ป.๕

3.6.3.1. ๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

3.6.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.6.4.1. การรายงาน เช่น - การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การพูดลำดับเหตุการณ์

3.6.5. ป.๕

3.6.5.1. ๕. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.6.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.6.6.1. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.7. ตัวชี้วัด

3.7.1. ป.๖

3.7.1.1. ๑. พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู ๒. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล จากเรื่องที่ฟังและดู

3.7.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.7.2.1. การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ ได้แก่ - สื่อสิ่งพิมพ์ - สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.7.3. ป.๖

3.7.3.1. ๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล

3.7.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.7.4.1. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา

3.7.5. ป.๖

3.7.5.1. ๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

3.7.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.7.6.1. การรายงาน เช่น - การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การพูดลำดับเหตุการณ์

3.7.7. ป.๖

3.7.7.1. ๕. พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ

3.7.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.7.8.1. การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ เช่น - การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน - การรณรงค์ด้านต่างๆ - การโต้วาที

3.7.9. ป.๖

3.7.9.1. ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.7.10. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

3.7.10.1. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

4. สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย

4.1. มาตรฐาน ท ๔.๑

4.1.1. เข้าใจธรรมชาติของภาษาเเละหลักภาษาไทย การเปลี่ยนเเปลงของภาษา เเละพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา เเละรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

4.2. ตัวชี้วัด

4.2.1. ป.๑

4.2.1.1. ๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย

4.2.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.2.2.1. พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เลขไทย

4.2.3. ป.๑

4.2.3.1. ๒. เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ

4.2.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.2.4.1. การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา การผันคำ ความหมายของคำ

4.2.5. ป.๑

4.2.5.1. ๓. เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ

4.2.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.2.6.1. การแต่งประโยค

4.2.7. ป.๑

4.2.7.1. ๔. ต่อคำคล้องจองง่ายๆ

4.2.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.2.8.1. คำคล้องจอง

4.3. ตัวชี้วัด

4.3.1. ป.๒

4.3.1.1. ๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย

4.3.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.3.2.1. พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เลขไทย

4.3.3. ป.๒

4.3.3.1. ๒. เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ

4.3.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.3.4.1. การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ คำที่มีตัวการันต์ คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน คำที่มี รร ความหมายของคำ

4.3.5. ป.๒

4.3.5.1. ๓. เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร

4.3.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.3.6.1. การแต่งประโยค การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ

4.3.7. ป.๒

4.3.7.1. ๔. บอกลักษณะคำคล้องจอง

4.3.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.3.8.1. คำคล้องจอง

4.3.9. ป.๒

4.3.9.1. ๕. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

4.3.10. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.3.10.1. ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น

4.4. ตัวชี้วัด

4.4.1. ป.๓

4.4.1.1. ๑. เขียนสะกดคำและบอกความหมา ของคำ

4.4.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.4.2.1. การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตราการผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ คำที่มี ฤ ฤๅ คำที่ใช้ บัน บรร คำที่ใช้ รร คำที่มีตัวการันต์ ความหมายของคำ

4.4.3. ป.๓

4.4.3.1. ๓. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

4.4.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.4.4.1. ชนิดของคำ ได้แก่ - คำนาม - คำสรรพนาม - คำกริยา

4.4.5. ป.๓

4.4.5.1. ๔. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ

4.4.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.4.6.1. การใช้พจนานุกรม

4.4.7. ป.๓

4.4.7.1. ๕. แต่งประโยคง่ายๆ

4.4.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.4.8.1. การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ - ประโยคบอกเล่า - ประโยคปฏิเสธ - ประโยคคำถาม - ประโยคขอร้อง - ประโยคคำสั่ง

4.4.9. ป.๓

4.4.9.1. ๖. แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ

4.4.10. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.4.10.1. คำคล้องจอง คำขวัญ

4.4.11. ป.๓

4.4.11.1. ๗. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

4.4.12. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.4.12.1. ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น

4.5. ตัวชี้วัด

4.5.1. ป.๔

4.5.1.1. ๑. สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ

4.5.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.5.2.1. คำในแม่ ก กา มาตราตัวสะกด การผันอักษร คำเป็นคำตาย คำพ้อง

4.5.3. ป.๔

4.5.3.1. ๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

4.5.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.5.4.1. ชนิดของคำ ได้แก่ - คำนาม - คำสรรพนาม - คำกริยา - คำวิเศษณ์

4.5.5. ป.๔

4.5.5.1. ๓ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ

4.5.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.5.6.1. การใช้พจนานุกรม

4.5.7. ป.๔

4.5.7.1. ๔. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา

4.5.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.5.8.1. ประโยคสามัญ - ส่วนประกอบของประโยค - ประโยค ๒ ส่วน - ประโยค ๓ ส่วน

4.5.9. ป.๔

4.5.9.1. ๕. แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ

4.5.10. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.5.10.1. กลอนสี่ คำขวัญ

4.5.11. ป.๔

4.5.11.1. ๖. บอกความหมายของสำนวน

4.5.12. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.5.12.1. สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

4.5.13. ป.๔

4.5.13.1. ๗. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้

4.5.14. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.5.14.1. ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น

4.6. ตัวชี้วัด

4.6.1. ป.๕

4.6.1.1. ๑. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

4.6.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.6.2.1. ชนิดของคำ ได้แก่ - คำบุพบท - คำสันธาน - คำอุทาน

4.6.3. ป.๕

4.6.3.1. ๒. จำแนกส่วนประกอบของประโยค

4.6.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.6.4.1. ประโยคและส่วนประกอบของประโยค

4.6.5. ป.๕

4.6.5.1. ๓. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น

4.6.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.6.6.1. ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น

4.6.7. ป.๕

4.6.7.1. ๔. ใช้คำราชาศัพท์

4.6.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.6.8.1. คำราชาศัพท์

4.6.9. ป.๕

4.6.9.1. ๕. บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

4.6.10. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.6.10.1. คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

4.6.11. ป.๕

4.6.11.1. ๖. แต่งบทร้อยกรอง

4.6.12. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.6.12.1. กาพย์ยานี ๑๑

4.6.13. ป.๕

4.6.13.1. ๗. ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

4.6.14. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.6.14.1. สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

4.7. ตัวชี้วัด

4.7.1. ป.๖

4.7.1.1. ๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

4.7.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.7.2.1. ชนิดของคำ - คำนาม - คำสรรพนาม - คำกริยา - คำวิเศษณ์ - คำบุพบท - คำเชื่อม - คำอุทาน

4.7.3. ป.๖

4.7.3.1. ๒. ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

4.7.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.7.4.1. คำราชาศัพท์ ระดับภาษา ภาษาถิ่น

4.7.5. ป.๖

4.7.5.1. ๓. รวบรวมและบอกความหมายของ คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

4.7.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.7.6.1. คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

4.7.7. ป.๖

4.7.7.1. ๔. ระบุลักษณะของประโยค

4.7.8. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.7.8.1. กลุ่มคำหรือวลี ประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน

4.7.9. ป.๖

4.7.9.1. ๕. แต่งบทร้อยกรอง

4.7.10. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.7.10.1. กลอนสุภาพ

4.7.11. ป.๖

4.7.11.1. ๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต

4.7.12. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

4.7.12.1. สำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต

5. สาระที่ 5 วรรณคดีเเละวรรณกรรม

5.1. มาตรฐาน ท ๕.๑

5.1.1. เข้าใจเเละเเสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีเเละวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า เเล้วนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

5.2. ตัวชี้วัด

5.2.1. ป.๑

5.2.1.1. ๑. บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก

5.2.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

5.2.2.1. วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก เช่น - นิทาน - เรื่องสั้นง่ายๆ - ปริศนาคำทาย - บทร้องเล่น - บทอาขยาน - บทร้อยกรอง - วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน

5.2.3. ป.๑

5.2.3.1. ๒. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองตามความสนใจ

5.2.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

5.2.4.1. บทอาขยานและบทร้อยกรอง - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ

5.3. ตัวชี้วัด

5.3.1. ป.๒

5.3.1.1. ๑. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ การฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

5.3.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

5.3.2.1. วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก เช่น - นิทาน - เรื่องสั้นง่ายๆ - ปริศนาคำทาย - บทอาขยาน - บทร้อยกรอง - วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน

5.3.3. ป.๒

5.3.3.1. ๒. ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น

5.3.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

5.3.4.1. บทร้องเล่นที่มีคุณค่า - บทร้องเล่นในท้องถิ่น - บทร้องเล่นในการละเล่นของเด็กไทย

5.3.5. ป.๒

5.3.5.1. ๓. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.3.6. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

5.3.6.1. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ

5.4. ตัวชี้วัด

5.4.1. ป.๓

5.4.1.1. ๑. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ๒. รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น ๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี ที่อ่าน

5.4.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

5.4.2.1. วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ้าน - นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น - เรื่องสั้นง่ายๆ ปริศนาคำทาย - บทร้อยกรอง - เพลงพื้นบ้าน - เพลงกล่อมเด็ก - วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและ ตามความสนใจ

5.4.3. ป.๓

5.4.3.1. ๔. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.4.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

5.4.4.1. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ

5.5. ตัวชี้วัด

5.5.1. ป.๔

5.5.1.1. ๑. ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม ๒. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง ๓. ร้องเพลงพื้นบ้าน

5.5.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

5.5.2.1. ๔. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.5.3. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

5.5.3.1. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ

5.6. ตัวชี้วัด

5.6.1. ป.๕

5.6.1.1. ๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน ๒. ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง ๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

5.6.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

5.6.2.1. วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น - นิทานพื้นบ้าน - นิทานคติธรรม - เพลงพื้นบ้าน - วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ

5.6.3. ป.๕

5.6.3.1. ๔. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.6.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

5.6.4.1. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ

5.7. ตัวชี้วัด

5.7.1. ป.๖

5.7.1.1. ๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน ๒. เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง และนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น ๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

5.7.2. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

5.7.2.1. วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น - นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและท้องถิ่นอื่น - นิทานคติธรรม - เพลงพื้นบ้าน - วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ

5.7.3. ป.๖

5.7.3.1. ๔. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.7.4. สาระการเรียนรู้เเกนกลาง

5.7.4.1. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ