กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ by Mind Map: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

1. สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร

1.1. มาตรฐาน ต ๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและ ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน

1.1.1. ป.๑

1.1.1.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.1.1. ๑.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

1.1.2. ป. ๒

1.1.2.1. ตัวชี้วัด

1.1.2.1.1. ๑.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

1.1.3. ป.๓

1.1.3.1. ตัวชี้วัด

1.1.3.1.1. ๑.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

1.1.3.1.2. ๒.จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สั้ตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน

1.1.4. ป.๔

1.1.4.1. ตัวชี้วัด

1.1.4.1.1. ๑.พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

1.1.4.1.2. ๒.พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน

1.1.4.1.3. ๓.พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว

1.1.5. ป.๕

1.1.5.1. ตัวชี้วัด

1.1.5.1.1. ๑.พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

1.1.5.1.2. ๒.เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน

1.1.5.1.3. ๓.พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว

1.1.6. ป.๖

1.1.6.1. ตัวชี้วัด

1.1.6.1.1. ๑.พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

1.1.6.1.2. ๒.เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน

1.1.6.1.3. ๓.พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว