สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย by Mind Map: สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

1. สาระที่ ๑ การอ่าน

1.1. มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

1.2. ตัวชี้วัด

1.2.1. ป.๑

1.2.1.1. ๑.อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและข้อความสั้นๆ

1.2.1.2. ๒.บอกความหมายของคำและข้อความ

1.2.1.3. ๓.ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.2.1.4. ๔.เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน

1.2.1.5. ๕.คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

1.2.1.6. ๖.อ่านหนังสือตามความสนใจและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

1.2.1.7. ๗. บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญ

1.2.1.8. ๘.มีมารยาทในการอ่าน

1.2.2. ป.๒

1.2.2.1. ๑.อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง

1.2.2.2. ๒.อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

1.2.2.3. ๓.ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.2.2.4. ๔.ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน

1.2.2.5. ๕.แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

1.2.2.6. ๖.อ่านหนังสือตามความสนใจและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

1.2.2.7. ๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

1.2.2.8. ๘.มีมารยาทในการอ่าน

1.2.3. ป.๓

1.2.3.1. ๑.อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว

1.2.3.2. ๒.อธิบายความหมายของคำและ ข้อความที่อ่าน

1.2.3.3. ๓.ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.2.3.4. ๔.ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านพร้อมเหตุผลประกอบ

1.2.3.5. ๕.สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในขีวิตประจำวัน

1.2.3.6. ๖.อ่านหนังสือตามความสนใจและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

1.2.3.7. ๗.อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

1.2.3.8. ๘.อธิบายความหมายของข้อมูลแผนภาพ แผนที่และแผนภูมิ

1.2.3.9. ๙.มีมารยาทในการอ่าน

1.2.4. ป.๔

1.2.4.1. ๑.อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

1.2.4.2. ๒.อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน

1.2.4.3. ๓.อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

1.2.4.4. ๔.แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

1.2.4.5. ๕.คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านพร้อมเหตุผลประกอบ

1.2.4.6. ๖.สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

1.2.4.7. ๗.อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.2.4.8. ๘.มีมารยาทในการอ่าน

1.2.5. ป.๕

1.2.5.1. ๑.อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

1.2.5.2. ๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยค ข้อความการบรรยายและการพรรณนา

1.2.5.3. ๓.อธิบายความหมายโดยนัย

1.2.5.4. ๔.แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

1.2.5.5. ๕.วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.2.5.6. ๖.อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม

1.2.5.7. ๗.อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.2.5.8. ๘.มีมารยาทในการอ่าน

1.2.6. ป.๖

1.2.6.1. ๑.อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

1.2.6.2. ๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยค ข้อความโวหาร

1.2.6.3. ๓.อ่านเรื่องสั้นโดยมีการจับเวลาและมีคำถามจากเรื่องที่อ่าน

1.2.6.4. ๔.แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

1.2.6.5. ๕.อธิบายการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.2.6.6. ๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม

1.2.6.7. ๗. อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิและกราฟ

1.2.6.8. ๘.อ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ได้รับ

1.2.6.9. ๙.มีมารยาทในการอ่าน

1.3. สาระการเรียนรู้

1.3.1. ป.๑

1.3.1.1. การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง และข้อความซึ่งต้องมีคำพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คำ

1.3.1.2. การอ่านจับใจความจากเรื่องที่อ่านเช่นนิทาน เรื่องสั้น บทความ

1.3.1.3. การอ่านเรื่องที่นักเรียนสนใจหรืออ่านเรื่องที่ครูการกำหนดร่วมกันให้เหมาสมกับวัย

1.3.1.4. การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมายสัญลักษณ์บอกความปลอดภัย

1.3.1.5. มารยาทในการอ่าน เช่น ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น ไม่เล่นขณะอ่านหนังสือ

1.3.2. ป.๒

1.3.2.1. การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง และข้อความรวมทั้งบทร้อยกรองง่ายๆซึ่งต้องมีคำพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คำ

1.3.2.2. การอ่านจับใจความจากเรื่องที่อ่านเช่นนิทาน เรื่องสั้น บทความ

1.3.2.3. การอ่านเรื่องที่นักเรียนสนใจหรืออ่านเรื่องที่ครูการกำหนดร่วมกันให้เหมาสมกับวัย

1.3.2.4. การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ เช่น คำแนะนำการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

1.3.2.5. มารยาทในการอ่าน เช่น ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น ไม่เล่นขณะอ่านหนังสือ

1.3.3. ป.๓

1.3.3.1. การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง และข้อความรวมทั้งบทร้อยกรองง่ายๆซึ่งต้องมีคำพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ คำ

1.3.3.2. การอ่านจับใจความจากสื่อ เช่น นิทาน บทเพลง บทเรียน

1.3.3.3. การอ่านเรื่องที่นักเรียนสนใจหรืออ่านเรื่องที่ครูการกำหนดร่วมกันให้เหมาสมกับวัย

1.3.3.4. การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ เช่น คำแนะนำการใช้ยา ป้ายโฆษณา

1.3.3.5. การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่และแผนภูมิ

1.3.3.6. มารยาทในการอ่าน เช่น ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น ไม่เล่นขณะอ่านหนังสือ

1.3.4. ป.๔

1.3.4.1. การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

1.3.4.2. การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ

1.3.4.3. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น บทความ บทโฆษณา บทโน้มน้าวใจ

1.3.4.4. การอ่านเรื่องที่นักเรียนสนใจหรืออ่านเรื่องที่ครูการกำหนดร่วมกันให้เหมาสมกับวัย

1.3.4.5. มารยาทในการอ่าน เช่น ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น ไม่เล่นขณะอ่านหนังสือ

1.3.5. ป.๕

1.3.5.1. การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

1.3.5.2. การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ

1.3.5.3. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น บทความ ข่าว

1.3.5.4. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ เช่น การอ่านฉลากยา

1.3.5.5. การอ่านเรื่องที่นักเรียนสนใจหรืออ่านเรื่องที่ครูการกำหนดร่วมกันให้เหมาสมกับวัย

1.3.5.6. มารยาทในการอ่าน เช่น ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น ไม่เล่นขณะอ่านหนังสือ

1.3.6. ป.๖

1.3.6.1. การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

1.3.6.2. การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ

1.3.6.3. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น เรื่องสั้น พระบรมราโชวาท

1.3.6.4. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ เช่น การใช้พจนานุกรม

1.3.6.5. การอ่านเรื่องที่นักเรียนสนใจหรืออ่านเรื่องที่ครูการกำหนดร่วมกันให้เหมาสมกับวัย

1.3.6.6. มารยาทในการอ่าน เช่น ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น ไม่เล่นขณะอ่านหนังสือ

2. สาระที่ ๒ การเขียน

2.1. มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2. ตัวชี้วัด

2.2.1. ป.๑

2.2.1.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

2.2.1.2. ๒.เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ

2.2.1.3. ๓. มีมารยาทในการเขียน

2.2.2. ป.๒

2.2.2.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

2.2.2.2. ๒.เขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวอับประสบการณ์

2.2.2.3. ๓.เขียนเรื่องสั้นๆตามจินตนาการ

2.2.2.4. ๔.มีมารยาทในการเขียน

2.2.3. ป.๓

2.2.3.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

2.2.3.2. ๒.เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้อย่างชัดเจน

2.2.3.3. ๓.เขียนบันทึกประจำวัน

2.2.3.4. ๔.เขียนจดหมายลาครู

2.2.3.5. ๕.เขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.2.3.6. ๖.มีมารยาทในการเขียน

2.2.4. ป.๔

2.2.4.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

2.2.4.2. ๒.เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม

2.2.4.3. ๓.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

2.2.4.4. ๔.เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ

2.2.4.5. ๕.เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

2.2.4.6. ๖.เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

2.2.4.7. ๗.เขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.2.4.8. ๘.มีมารยาทในการเขียน

2.2.5. ป.๕

2.2.5.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด

2.2.5.2. ๒.เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม

2.2.5.3. ๓.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

2.2.5.4. ๔.เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

2.2.5.5. ๕.เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

2.2.5.6. ๖.เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา

2.2.5.7. ๗.กรอกแบบรายการต่างๆ

2.2.5.8. ๘.เขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.2.5.9. ๙.มีมารยาทในการเขียน

2.2.6. ป.๖

2.2.6.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด

2.2.6.2. ๒.เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม

2.2.6.3. ๓.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

2.2.6.4. ๔.เขียนรายงาน

2.2.6.5. ๕.เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

2.2.6.6. ๖.เขียนจดหมายส่วนตัว

2.2.6.7. ๗.กรอกแบบรายการต่างๆ

2.2.6.8. ๘.เขียนเรื่องตามจินตนาการ และสร้างสรรค์

2.2.6.9. ๙.มีมารยาทในการเขียน

2.3. สาระการเรียนรู้

2.3.1. ป.๑

2.3.1.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2.3.1.2. การเขียนสื่อสาร เช่น คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คำพื้นฐานในบทเรียน

2.3.1.3. มารยาทในการเขียน เช่น เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า

2.3.2. ป.๒

2.3.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2.3.2.2. การเขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์

2.3.2.3. การเขียนเรื่องสั้นๆตามจินตนาการ

2.3.2.4. มารยาทในการเขียน เช่น ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล

2.3.3. ป.๓

2.3.3.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย

2.3.3.2. การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

2.3.3.3. การเขียนบันทึกประจำวัน

2.3.3.4. การเขียนจดหมายลาครู

2.3.3.5. การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำ ภาพ และหัวข้อที่กำหนด

2.3.3.6. มารยาทในการเขียน เช่น ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย

2.3.4. ป.๔

2.3.4.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2.3.4.2. การเขียนสื่อสาร เช่น คำขวัญ คำแนะนำ

2.3.4.3. การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน

2.3.4.4. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆ

2.3.4.5. การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

2.3.4.6. การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

2.3.4.7. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.3.4.8. มารยาทในการเขียน

2.3.5. ป.๕

2.3.5.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2.3.5.2. การเขียนสื่อสาร เช่น คำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอน

2.3.5.3. การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน

2.3.5.4. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น ความเรียงประเภทต่างๆ คำปราศรัย

2.3.5.5. การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

2.3.5.6. การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

2.3.5.7. การกรอกแบบรายการ เช่น ใบฝากเงินและใบถอนเงิน

2.3.5.8. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.3.5.9. มารยาทในการเขียน

2.3.6. ป.๖

2.3.6.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2.3.6.2. การเขียนสื่อสาร เช่น คำขวัญ คำอวยพร ประกาศ

2.3.6.3. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด

2.3.6.4. การเขียนเรียงความ

2.3.6.5. การเขียนจดหมายส่วนตัว เช่น จดหมายขอโทษ จดหมายแสดงความขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี

2.3.6.6. การกรอกแบบรายการ เช่น ใบสมัครศึกษาต่อ แบบฝากส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์

2.3.6.7. การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

2.3.6.8. มารยาทในการเขียน

3. สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด

3.1. มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

3.2. ตัวชี้วัด

3.2.1. ป.๑

3.2.1.1. ๑. ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม

3.2.1.2. ๒. ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

3.2.1.3. ๓.พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.1.4. ๔.พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์

3.2.1.5. ๕.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.2.2. ป.๒

3.2.2.1. ๑.ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตาม

3.2.2.2. ๒.เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

3.2.2.3. ๓.บอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู

3.2.2.4. ๔.ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

3.2.2.5. ๕.พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.2.6. ๖.พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

3.2.2.7. ๗.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.2.3. ป.๓

3.2.3.1. ๑.เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

3.2.3.2. ๒.บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู

3.2.3.3. ๓.ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

3.2.3.4. ๔.พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.3.5. ๕.พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

3.2.3.6. ๖.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.2.4. ป.๔

3.2.4.1. ๑.จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.4.2. ๒.พูดสรุปความจากการฟังและดู

3.2.4.3. ๓.พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

3.2.4.4. ๔.ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.4.5. ๕.รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา

3.2.4.6. ๖.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.2.5. ป.๕

3.2.5.1. ๑. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.5.2. ๒.ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.5.3. ๓.วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

3.2.5.4. ๔.พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

3.2.5.5. ๕.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.2.6. ป.๖

3.2.6.1. ๑.พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู

3.2.6.2. ๒.ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล จากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.6.3. ๓.วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล

3.2.6.4. ๔.พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

3.2.6.5. ๕.พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ

3.2.6.6. ๖.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.3. สาระการเรียนรู้

3.3.1. ป.๑

3.3.1.1. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ

3.3.1.2. การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก

3.3.1.3. การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตนเอง

3.3.1.4. มารยาทในการฟัง เช่น ตั้งใจฟัง ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง

3.3.1.5. มารยาทในการฟัง เช่น ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง

3.3.1.6. มารยาทในการพูด เช่น ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ

3.3.2. ป.๒

3.3.2.1. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน

3.3.2.2. การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

3.3.2.3. การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตนเอง การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน

3.3.2.4. มารยาทในการฟัง เช่น ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง

3.3.2.5. มารยาทในการดู เช่น ตั้งใจดู ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น

3.3.2.6. มารยาทในการพูด เช่น ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ

3.3.3. ป.๓

3.3.3.1. การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

3.3.3.2. การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตนเอง

3.3.3.3. มารยาทในการฟัง เช่น ตั้งใจฟัง ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง

3.3.3.4. มารยาทในการดู เช่น ตั้งใจดู ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น

3.3.3.5. มารยาทในการพูด เช่น ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ

3.3.4. ป.๔

3.3.4.1. การจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

3.3.4.2. การจับใจความและการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ เช่น เรื่องเล่า บทความสั้นๆ

3.3.4.3. การรายงาน เช่น การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน- การพูดลำดับเหตุการณ์

3.3.4.4. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.3.5. ป.๕

3.3.5.1. การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.3.5.2. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน

3.3.5.3. การรายงาน เช่น การพูดลำดับเหตุการณ์

3.3.5.4. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.3.6. ป.๖

3.3.6.1. การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.3.6.2. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา

3.3.6.3. การรายงาน เช่น การพูดลำดับเหตุการณ์

3.3.6.4. การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การโต้วาที

3.3.6.5. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

4. สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา

4.1. มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

4.2. ตัวชี้วัด

4.2.1. ป.๑

4.2.1.1. ๑.บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย

4.2.1.2. ๒.เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ

4.2.1.3. ๓.เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ

4.2.1.4. ๔.ต่อคำคล้องจองง่ายๆ

4.2.2. ป.๒

4.2.2.1. ๑.บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย

4.2.2.2. ๒.เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ

4.2.2.3. ๓.เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร

4.2.2.4. ๔.บอกลักษณะคำคล้องจอง

4.2.2.5. ๕.เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

4.2.3. ป.๓

4.2.3.1. ๑.เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

4.2.3.2. ๒.ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

4.2.3.3. ๓.ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ

4.2.3.4. ๔.แต่งประโยคง่ายๆ

4.2.3.5. ๕.แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ

4.2.3.6. ๖.เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

4.2.4. ป.๔

4.2.4.1. ๑.สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ

4.2.4.2. ๒.ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

4.2.4.3. ๓.ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ

4.2.4.4. ๔.แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา

4.2.4.5. ๕.แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ

4.2.4.6. ๖.บอกความหมายของสำนวน

4.2.4.7. ๗.เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้

4.2.5. ป.๕

4.2.5.1. ๑.ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

4.2.5.2. ๒.จำแนกส่วนประกอบของประโยค

4.2.5.3. ๓.เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น

4.2.5.4. ๔.ใช้คำราชาศัพท์

4.2.5.5. ๕.บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

4.2.5.6. ๖.แต่งบทร้อยกรอง

4.2.5.7. ๗.ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

4.2.6. ป.๖

4.2.6.1. ๑.วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

4.2.6.2. ๒.ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

4.2.6.3. ๓.รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

4.2.6.4. ๔.ระบุลักษณะของประโยค

4.2.6.5. ๕.แต่งบทร้อยกรอง

4.2.6.6. ๖.วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต

4.3. สาระการเรียนรู้

4.3.1. ป.๑

4.3.1.1. พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เลขไทย

4.3.1.2. การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ

4.3.1.3. มาตราสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา

4.3.1.4. การผันคำ

4.3.1.5. ความหมายของคำ

4.3.1.6. การแต่งประโยค

4.3.1.7. คำคล้องจอง

4.3.2. ป.๒

4.3.2.1. พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์เลขไทย

4.3.2.2. การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ

4.3.2.3. มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา -การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ -คำที่มีตัวการันต์ -คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ -คำที่มีอักษรนำ -คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน -คำที่มี รร

4.3.2.4. ความหมายของคำ

4.3.2.5. การแต่งประโยค

4.3.2.6. การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ

4.3.2.7. คำคล้องจอง

4.3.2.8. ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

4.3.3. ป.๓

4.3.3.1. การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ

4.3.3.2. มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา -การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ -คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ -คำที่มีอักษรนำ -คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ -คำที่มี ฤ ฤๅ -คำที่ใช้ บัน บรร -คำที่ใช้ รร -คำที่มีตัวการันต์

4.3.3.3. ความหมายของคำและชนิดของคำ ได้แก่ - คำนาม - คำสรรพนาม - คำกริยา

4.3.3.4. การใช้พจนานุกรม

4.3.3.5. การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ - ประโยคบอกเล่า - ประโยคปฏิเสธ - ประโยคคำถาม - ประโยคขอร้อง - ประโยคคำสั่ง

4.3.3.6. คำคล้องจอง

4.3.3.7. คำขวัญ

4.3.3.8. ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

4.3.4. ป.๔

4.3.4.1. -คำในแม่ ก กา -มาตราตัวสะกด -การผันอักษร -คำเป็นคำตาย -คำพ้อง

4.3.4.2. ชนิดของคำ ได้แก่ - คำนาม - คำสรรพนาม - คำกริยา - คำวิเศษณ์

4.3.4.3. การใช้พจนานุกรม

4.3.4.4. ประโยคสามัญ - ส่วนประกอบของประโยค - ประโยค ๒ ส่วน - ประโยค ๓ ส่วน

4.3.4.5. กลอนสี่และคำขวัญ

4.3.4.6. สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

4.3.4.7. ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

4.3.5. ป.๕

4.3.5.1. ชนิดของคำ ได้แก่ คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน

4.3.5.2. ประโยคและส่วนประกอบของประโยค

4.3.5.3. ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น รวมทั้งคำราชาศัพท์ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

4.3.5.4. กาพย์ยานี ๑๑

4.3.5.5. สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

4.3.6. ป.๖

4.3.6.1. ชนิดของคำ - คำนาม - คำสรรพนาม - คำกริยา - คำวิเศษณ์ - คำบุพบท - คำเชื่อม - คำอุทาน

4.3.6.2. คำราชาศัพท์ ระดับภาษา ภาษาถิ่น คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

4.3.6.3. -กลุ่มคำหรือวลี -ประโยคสามัญ -ประโยครวม -ประโยคซ้อน

4.3.6.4. กลอนสุภาพ

4.3.6.5. สำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต

5. สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

5.1. มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

5.2. ตัวชี้วัด

5.2.1. ป.๑

5.2.1.1. ๑.บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก

5.2.1.2. ๒.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ

5.2.2. ป.๒

5.2.2.1. ๑.ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

5.2.2.2. ๒.ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น

5.2.2.3. ๓.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.2.3. ป.๓

5.2.3.1. ๑.ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

5.2.3.2. ๒.รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น

5.2.3.3. ๓.แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี ที่อ่าน

5.2.3.4. ๔.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.2.4. ป.๔

5.2.4.1. ๑.ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม

5.2.4.2. ๒.อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

5.2.4.3. ๓.ร้องเพลงพื้นบ้าน

5.2.4.4. ๔.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.2.5. ป.๕

5.2.5.1. ๑.สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน

5.2.5.2. ๒.ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

5.2.5.3. ๓.อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

5.2.5.4. ๔.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.2.6. ป.๖

5.2.6.1. ๑.แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน

5.2.6.2. ๒.เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น

5.2.6.3. ๓.อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

5.2.6.4. ๔.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.3. สาระการเรียนรู้

5.3.1. ป.๑

5.3.1.1. วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก เช่น บทร้อยกรอง วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน

5.3.1.2. บทอาขยานและบทร้อยกรอง เช่น บทอาขยานตามที่กำหนด บทร้อยกรองตามความสนใจ

5.3.2. ป.๒

5.3.2.1. วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก เช่น บทร้อยกรอง วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน

5.3.2.2. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า เช่น บทอาขยานตามที่กำหนด บทร้อยกรองตามความสนใจ

5.3.3. ป.๓

5.3.3.1. วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ้าน เช่น นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน วรรณกรรมและวรรณคดีต่างๆ

5.3.3.2. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า เช่น บทอาขยานตามที่กำหนด บทร้อยกรองตามความสนใจ

5.3.4. ป.๔

5.3.4.1. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า เช่น บทอาขยานตามที่กำหนด บทร้อยกรองตามความสนใจ

5.3.4.2. วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น นิทานพื้นบ้าน วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ

5.3.4.3. เพลงพื้นบ้าน

5.3.4.4. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า เช่น บทอาขยานตามที่กำหนด บทร้อยกรองตามความสนใจ

5.3.5. ป.๕

5.3.5.1. วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ้าน เช่น นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน วรรณกรรมและวรรณคดีต่างๆ

5.3.5.2. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า เช่น บทอาขยานตามที่กำหนด บทร้อยกรองตามความสนใจ

5.3.6. ป.๖

5.3.6.1. วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ้าน เช่น นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน วรรณกรรมและวรรณคดีต่างๆ

5.3.6.2. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า เช่น บทอาขยานตามที่กำหนด บทร้อยกรองตามความสนใจ