มาตฐานการเรียนรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มาตฐานการเรียนรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึก by Mind Map: มาตฐานการเรียนรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึก

1. มาตรฐานที่ 1 นักศึกษาสามารถกำหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างชัดเจน

2. 1.1สามารถกำหนดและอะิบายสารสนเทศได้อย่างชัดเจน และสามารถอภิปรายเพื่อกำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา การสำรวจแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทและรูปแบบของสารสนเทศของหัวข้อที่ต้องการศึกษา

3. 1.2สามารถจำแนกประเภทและรูปแบบสารสนเทศที่หลากหลายและแหล่งสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือได้ โดยสามารถรู้ว่าสารสนเทศที่เป็นทางการและไม่มีทางการมีการผลิต การจัดการ และเผยแพร่อย่างไร

4. 1.3สามารถพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศ รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับสามารถกำหนดสารสนเทศที่ต้องการใช้งานและสามารถขยายการสืบค้นสารสนเทศนอกเหนือจากแหล่งที่มีอยู่ เช่น การยืมระหว่างห้องสมุด หรือการระบุแหล่งที่มีสารสนเทศโดยตรง พิจารณาความเป็นไปได้ในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆในการรวบรวมสารสเทศที่ตรงกับความต้องการ

5. 1.4สามารถประเมินลักษณะและบริบทของข้อมูลที่ต้องการ เช่น การอธิบายเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกสารสนเทศนั้นได้

6. มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. 2.1สามารเลือกวิธีการหรือระบบการสืบค้นเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างหมาะสม โดยศึกษาขอบเขต เนื้อหา และโครงสร้างของระบบการสืบค้นสารสนเทศการใช้เครื่องมือและคัดเลือกเครื่องมือในระบบเพื่อสืบค้นสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

8. 2.2สามารถออกแบบกลยุทธ์ในการสืบค้นข้อมูลและดำเนินการจามกลยุทธ์ที่ออกแบบไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยสามารถกำหนดคำสำคัญในการกำหนดคำสำคัญในการสืบค้นสารสนเทศ การใช้ดรรชนีในการสืบค้น เช่น การสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง คำสำคัญ และการใช้กุลยุทธ์ในการขั้นพื้นฐานและขั้นสูงอย่างเหมาะสม

9. 5.1เข้าใจเรื่องจริยธรรม และกฎหมายในการใช้สารสนเทส โดยสามารถอภิปรายถึงความเป็นส่วนตัว(Privacy)การใช้สารสนเทศอย่างปลอดภัยในสารสนเทศที่ตีพิมพ์และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และมีความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มรองลิขสิทธิ์ และการใช้สารสนเทศอย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

10. 5.2สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎขององค์กรหรือสถาบัน และมีจรรยาบรรณในการเข้าถึงแล้วใช้งานสารสนเทศและไม่คัดลอกงานของบุคคลหรือองค์กรโดยไม่อ้างอิงหรือแอบอ้างผลเป็นของตัวเอง

11. 5.3สามารถเลือกแบบในการเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรมได้อย่างมรมาตราฐาน

12. 4.1สามารถจัดรูปแบบเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แลรูปแบบของงาน เช่น การทำแผนภาพ กราฟ

13. 4.2สามารถทบทวนสาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จหรือล้มเหลว และกุลยุทธ์ที่ใช้ในการสืบค้นสารสนเทศ

14. 4.3สามารถเลือกรูปแบบในการนำเสนอที่เหมาะสมในการเผยแพร่

15. มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่ผลิตสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาน รวมทั้งสามารถบูรณาการสารสนเทศที่คัดเลือกแล้วเข้ากับระบบฐานความณู้และค่านิยมของตนเองได้

16. มาตรฐานที่ 4 นักศึกษาในฐานะบุคคลและสมาชิกของกลุ่มต่างๆ สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

17. มาตรฐานที่ 5 นักศึกษามีความเข้าใจในประเด็นด้านเศรษฐกิจ กฏหมาย และสังคมที่แวดล้อมสารสนเทศรวมทั้งผลที่เกิดจากการใช้และเข้าถึงสารสนเทศอย่างถูกต้องทางจริยธรรมและกฏหมาย

18. 3.1สามารถสรุปแนวคิดหลักโดยการสังเคราะห์ความรู้จักจากสารสนเทศที่รวบรวมได้

19. 3.2สามารถอภิปรายแบละประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้

20. 3.3สามารถสังเคราะห์แนวคิดหลักของสารสนเทศและสามารถสร้างเป็นแนวคิดใหม่ได้