กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย by Mind Map: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. สาระที่ ๑ การอ่าน

1.1. มาตราฐาน ท ๑.๑

1.1.1. ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

1.2. ตัวชี้วัด

1.2.1. ป.๑

1.2.1.1. ๑.อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและข้อความสั้นๆ

1.2.1.2. ๒.บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

1.2.1.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.1.3. ๓.ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.2.1.4. ๔.เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน

1.2.1.5. ๕.คาดคะเนเหตุหารณ์จากเรื่องที่อ่าน

1.2.1.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.1.6. ๖.อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

1.2.1.6.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.1.7. ๗.บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน

1.2.1.7.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.1.8. ๘.มีมารยาทในการอ่าน

1.2.1.8.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.2. ป.๒

1.2.2.1. ๑.อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง

1.2.2.2. ๒.อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

1.2.2.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.2.3. ๓.ตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

1.2.2.4. ๔.ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน

1.2.2.5. ๕.แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการ์ณจากเรื่องที่อ่าน

1.2.2.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.2.6. ๖.อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

1.2.2.6.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.2.7. ๗.อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฎิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

1.2.2.7.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.2.8. ๘.มีมารยาทในการอ่าน

1.2.2.8.1. สาระการเรียนแกนกลาง

1.2.3. ป ๓

1.2.3.1. ๑.อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้นๆและบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว

1.2.3.2. ๒.อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

1.2.3.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.3.3. ๓.ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.2.3.4. ๔.ลำดับเหตุการ์ณและคาดคะเนเหตุการ์ณจากเรื่องที่อาน โดยระบุเหตุผลประกอบ

1.2.3.5. ๕.สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.2.3.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.3.6. ๖.อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

1.2.3.6.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.3.7. ๗.อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฎิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

1.2.3.7.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.3.8. ๘.อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ

1.2.3.8.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.3.9. ๙.มีมารยาทในการอ่าน

1.2.3.9.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.4. ป ๔

1.2.4.1. ๑.อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

1.2.4.2. ๒.อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน

1.2.4.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.4.3. ๓.อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

1.2.4.4. ๔.แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

1.2.4.5. ๕.คาดคะเนเหตุการ์ณจากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ

1.2.4.6. ๖.สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.2.4.6.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.4.7. ๗.อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.2.4.7.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.4.8. ๘.มีมารยาทในการอ่าน

1.2.4.8.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.5. ป ๕

1.2.5.1. ๑.อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

1.2.5.2. ๒.อธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นการบรรยายพรรณนา

1.2.5.3. ๓.อธิบายความหมายโดยนับจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย

1.2.5.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.5.4. ๔.แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

1.2.5.5. ๕.วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

1.2.5.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.5.6. ๖.อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฎิบัติตน

1.2.5.6.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.5.7. ๗.อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.2.5.7.1. สาระการเรีนรู้แกนกลาง

1.2.5.8. ๘.มีมารยาทในการอ่าน

1.2.5.8.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.6. ป ๖

1.2.6.1. ๑.อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

1.2.6.2. ๒.อธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร

1.2.6.2.1. สาระการเรีนรู้แกนกลาง

1.2.6.3. ๓.อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.2.6.4. ๔.แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

1.2.6.5. ๕.อธิบายการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

1.2.6.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.6.6. ๖.อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฎิบัติตาม

1.2.6.6.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.6.7. ๗.อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

1.2.6.7.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.6.8. ๘.อ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ได้รับ

1.2.6.8.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.6.9. ๙.มีมารยาทในการอ่าน

1.2.6.9.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2. สระที่ ๒ การเขียน

2.1. มาตราฐาน ท ๒.๑

2.1.1. ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2. ตัวชี้วัด

2.2.1. ป ๑

2.2.1.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

2.2.1.1.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.1.2. ๒.เขียนสื่อสารด้วยด้วยคำและประโยคง่ายๆ

2.2.1.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.1.3. ๓.มีมารยาทในการเขียน

2.2.1.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.2. ป ๒

2.2.2.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

2.2.2.1.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.2.2. ๒.เขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการ์ณ

2.2.2.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.2.3. ๓.เขียนเรื่องสั้นๆตามจินตนาการ

2.2.2.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.2.4. ๔.มีมารยาทในการเขียน

2.2.2.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.3. ป ๓

2.2.3.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

2.2.3.1.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.3.2. ๒.เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน

2.2.3.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.3.3. ๓.เขียนบันทึกประจำวัน

2.2.3.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.3.4. ๔.เขียนจดหมายลาครู

2.2.3.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.3.5. ๕.เขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.2.3.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.3.6. ๖.มีมารยาทในการเขียน

2.2.3.6.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.4. ป ๔

2.2.4.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

2.2.4.1.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.4.2. ๒.เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม

2.2.4.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.4.3. ๓.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

2.2.4.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.4.4. ๔.เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ

2.2.4.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.4.5. ๕.เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดา มารดา

2.2.4.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.4.6. ๖.เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

2.2.4.6.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.4.7. ๗.เขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.2.4.7.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.4.8. ๘.มีมารยาทในการเขียน

2.2.4.8.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.5. ป ๕

2.2.5.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

2.2.5.1.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.5.2. ๒.เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม

2.2.5.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.5.3. ๓.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

2.2.5.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.5.4. ๔.เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

2.2.5.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.5.5. ๕.เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

2.2.5.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.5.6. ๖.เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเวลา

2.2.5.6.1. สาระการเรียนรุ้แกนกลาง

2.2.5.7. ๗.กรอกแบบรายการต่างๆ

2.2.5.7.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.5.8. ๘.เขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.2.5.8.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.5.9. ๙.มีมารยาทในการเขียน

2.2.5.9.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.6. ป ๖

2.2.6.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

2.2.6.1.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.6.2. ๒.เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัเจน และเหมาะสม

2.2.6.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.6.3. ๓.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

2.2.6.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.6.4. ๔.เขียนเรียงความ

2.2.6.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.6.5. ๕.เขียนย่อความจากเรื่องที่อาาน

2.2.6.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.6.6. ๖.เขียนจดหมายส่วนตัว

2.2.6.6.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.6.7. ๗.กรอกแบบรายการต่างๆ

2.2.6.7.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.6.8. ๘.เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

2.2.6.8.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.6.9. ๙.มีมารยาทในการเขียน

2.2.6.9.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3. สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

3.1. มาตราฐาน ท ๓.๑

3.1.1. สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

3.2. ตัวชี้วัด

3.2.1. ป.๑

3.2.1.1. ๑.ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฎิบัติตาม

3.2.1.1.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.1.2. ๒.ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดุทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

3.2.1.3. ๓.พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก

3.2.1.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.1.4. ๔.พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์

3.2.1.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.1.5. ๕.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.2.1.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.2. ป ๒

3.2.2.1. ๑.ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน และปฎิบัติตาม

3.2.2.1.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.2.2. ๒.เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

3.2.2.3. ๓.บอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู

3.2.2.4. ๔.ตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.2.5. ๕.พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.2.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.2.6. ๖.พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

3.2.2.6.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.2.7. ๗.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.2.2.7.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.3. ป ๓

3.2.3.1. ๑.เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู็และความบันเทิง

3.2.3.2. ๒.บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู

3.2.3.3. ๓.ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

3.2.3.4. ๔.พูดแสดงความคิดเห็นและความรู็สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.3.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.3.5. ๕.พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

3.2.3.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.3.6. ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.2.3.6.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.4. ป ๔

3.2.4.1. ๑.จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.4.1.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.4.2. ๒.พูดสรุปความจากการฟังและการดู

3.2.4.3. ๓.พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

3.2.4.4. ๔.ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.4.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.4.5. ๕.รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการพูด

3.2.4.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.4.6. ๖.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.2.4.6.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.5. ป ๕

3.2.5.1. ๑.พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.5.2. ๒.ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.5.3. ๓.วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

3.2.5.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.5.4. ๔.พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

3.2.5.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.5.5. ๕.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.2.5.5.1. สาระการเรียนรู็แกนกลาง

3.2.6. ป ๖

3.2.6.1. ๑.พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู

3.2.6.2. ๒.ตั้งคำถามมและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.6.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.6.3. ๓.วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล

3.2.6.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.6.4. ๔.พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

3.2.6.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.6.5. ๕.พูดโน้มน้าวในการฟัง การดู และการพูด

3.2.6.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.6.6. ๖.มีมารยาทในการฟัง การดู และการฟัง

3.2.6.6.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4. สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา

4.1. มาตราฐาน ท ๔.๑

4.1.1. เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

4.2. ตัวชี้วัด

4.2.1. ป ๑

4.2.1.1. ๑.บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย

4.2.1.1.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.1.2. ๒.เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

4.2.1.2.1. สาระการเีรยนรู้แกนกลาง

4.2.1.3. ๓.เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ

4.2.1.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.1.4. ๔.คำคล้องจองง่ายๆ

4.2.1.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.2. ป ๒

4.2.2.1. ๑.บอกและเขียนพยัญชนะ สระ สรรณยุกต์ และเลขไทย

4.2.2.1.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.2.2. ๒.เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

4.2.2.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.2.3. ๓.เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร

4.2.2.3.1. สาระการเรียยนรู้แกนกลาง

4.2.2.4. ๔.บอกลักษณะคำคล้องจอง

4.2.2.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.2.5. ๕.เลือกใช้ภาษาไทยมาตราฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

4.2.2.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.3. ป ๓

4.2.3.1. ๑.เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

4.2.3.1.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.3.2. ๒.ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

4.2.3.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.3.3. ๓.ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ

4.2.3.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.3.4. ๔.แต่งประโยค

4.2.3.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.3.5. ๕.แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ

4.2.3.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.3.6. ๖.เลือกใช้ภาษาไทยมาตราฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

4.2.3.6.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.4. ป ๔

4.2.4.1. ๑.สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ

4.2.4.1.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.4.2. ๒.ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

4.2.4.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.4.3. ๓.ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ

4.2.4.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.4.4. ๔.แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา

4.2.4.4.1. สาระการเรียนรู็แกนกลาง

4.2.4.5. ๕.แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ

4.2.4.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.4.6. ๖.บอกความหมายของสำนวน

4.2.4.6.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.4.7. ๗.เปรียบเทียบภาษาไทยมาตราฐานกับภาษาถิ่นได้

4.2.4.7.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.5. ป ๕

4.2.5.1. ๑.ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

4.2.5.1.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.5.2. ๒.จำแนกส่วนประกอบของประโยค

4.2.5.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.5.3. ๓.เปรียบเทียบภาาาไทยมาตราฐานกับภาษาถิ่น

4.2.5.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.5.4. ๔.ใช้คำราชาศัพท์

4.2.5.5. ๕.บอกคำภาาาต่างประเทศในภาษาไทย

4.2.5.6. ๖.แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี๑๑

4.2.5.7. ๗.ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

4.2.5.7.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.6. ป ๖

4.2.6.1. ๑.วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

4.2.6.1.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.6.2. ๒. ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

4.2.6.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.6.3. ๓.รวบรวมและบอกความหมายของคำภาาาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

4.2.6.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.6.4. ๔.ระบุลักษณะของประโยค

4.2.6.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.6.5. ๕.แต่งบทร้อยกรอง

4.2.6.5.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.6.6. ๖.วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

4.2.6.6.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5. สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

5.1. มาตราฐาน ท ๕.๑

5.1.1. เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจาร์ณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าางเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

5.2. ตัวชี้วัด

5.2.1. ป ๑

5.2.1.1. ๑.บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก

5.2.1.1.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.2.1.2. ๒.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามคำสนใจ

5.2.1.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.2.2. ป ๒

5.2.2.1. ๑.ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหนังสือหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

5.2.2.1.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.2.2.2. ๒.ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น

5.2.2.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.2.2.3. ๓.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.2.2.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.2.3. ป ๓

5.2.3.1. ๑.ระบุข้อคิดที่ได้จากวรรณกรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

5.2.3.2. ๒.รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็กเพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น

5.2.3.3. ๓.แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน

5.2.3.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.2.3.4. ๔.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.2.3.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.2.4. ป ๔

5.2.4.1. ๑.ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม

5.2.4.2. ๒.อธิบายข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

5.2.4.2.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.2.4.3. ๓.ร้องเพลงพื้นบ้าน

5.2.4.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.2.4.4. ๔.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.2.4.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.2.5. ป ๕

5.2.5.1. ๑.สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมจากเรื่องที่่อ่าน

5.2.5.2. ๒.ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

5.2.5.3. ๓.อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

5.2.5.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.2.5.4. ๔.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าาตามความสนใจ

5.2.5.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.2.6. ป ๖

5.2.6.1. ๑.แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือสรรณกรรมที่อ่าน

5.2.6.2. ๒.เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น

5.2.6.3. ๓.อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

5.2.6.3.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.2.6.4. ๔.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.2.6.4.1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง