สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย by Mind Map: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. สาระที่ ๑ การอ่าน

1.1. มาตรฐาน ท ๑.๑

1.1.1. ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

1.2. ป.๑

1.2.1. ตัวชี้วัด

1.2.1.1. ๑. อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง ๒. อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

1.2.1.2. ๓. ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ๔. ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน ๕. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

1.2.1.3. ๖. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

1.2.1.4. ๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

1.2.1.5. ๘. มีมารยาทในการอ่าน

1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.2.2.1. การอ่านออกเสียงและการบอกวามหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ที่ประกอบด้วยคำพื้นฐานเพิ่มจาก ป. ๑ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คำ

1.2.2.2. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น - นิทาน - เรื่องเล่าสั้น ๆ - บทเพลงและบทร้อยกรองง่ายๆ

1.2.2.3. การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย

1.2.2.4. การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ - การใช้สถานที่สาธารณะ

1.2.2.5. มารยาทในการอ่าน เช่น - ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น - ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน

1.3. ป.๒

1.3.1. ตัวชี้วัด

1.3.1.1. ๑. อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว ๒. อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

1.3.1.2. ๓. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ๔. ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ ๕. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3.1.3. ๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

1.3.1.4. ๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

1.3.1.5. ๘. อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ

1.3.1.6. ๙. มีมารยาทในการอ่าน

1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.3.2.1. การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ที่ประกอบด้วยคำพื้นฐานเพิ่มจาก ป.๒ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ คำ

1.3.2.2. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น - นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น - เรื่องเล่าสั้นๆ - บทเพลงและบทร้อยกรอง - บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น - ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันในท้องถิ่นและชุมชน

1.3.2.3. การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย - หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

1.3.2.4. การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ - คำแนะนำต่างๆ ในชีวิตประจำวัน - ประกาศ ป้ายโฆษณา และคำขวัญ

1.3.2.5. มารยาทในการอ่าน เช่น - ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น - ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน - ไม่ทำลายหนังสือ

1.3.2.6. การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ

1.4. ป.๓

1.4.1. ตัวชี้วัด

1.4.1.1. ๑. อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว ๒. อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

1.4.1.2. ๓. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ๔. ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ ๕. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.4.1.3. ๖. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

1.4.1.4. ๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

1.4.1.5. ๘. อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ

1.4.1.6. ๙. มีมารยาทในการอ่าน

1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.4.2.1. การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ที่ประกอบด้วยคำพื้นฐานเพิ่มจาก ป.๒ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ คำ

1.4.2.2. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น - นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น - เรื่องเล่าสั้นๆ - บทเพลงและบทร้อยกรอง - บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น - ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันในท้องถิ่นและชุมชน

1.4.2.3. การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย - หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

1.4.2.4. การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ - คำแนะนำต่างๆ ในชีวิตประจำวัน - ประกาศ ป้ายโฆษณา และคำขวัญ

1.4.2.5. การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ

1.4.2.6. มารยาทในการอ่าน เช่น - ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น - ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน - ไม่ทำลายหนังสือ

1.5. ป.๔

1.5.1. ตัวชี้วัด

1.5.1.1. ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน

1.5.1.2. ๓. อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน ๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ ๖. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.5.1.3. ๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.5.1.4. ๘. มีมารยาทในการอ่าน

1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.5.2.1. การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย - คำที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น - คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ - คำที่มีอักษรนำ - คำประสม

1.5.2.2. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น - เรื่องสั้น ๆ - เรื่องเล่าจากประสบการณ์ - นิทานชาดก - บทความ - บทโฆษณา

1.5.2.3. การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย - หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

1.5.2.4. มารยาทในการอ่าน

1.6. ๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ๕. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

1.7. ป.๕

1.7.1. ตัวชี้วัด

1.7.1.1. ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา ๓. อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย

1.7.1.2. ๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

1.7.1.3. ๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.7.1.4. ๘. มีมารยาทในการอ่าน

1.7.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.7.2.1. การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย - คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ - คำที่มีอักษรนำ

1.7.2.2. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม เช่น - การใช้พจนานุกรม - การใช้วัสดุอุปกรณ์

1.7.2.3. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม เช่น - การใช้พจนานุกรม - การใช้วัสดุอุปกรณ์

1.7.2.4. มารยาทในการอ่าน

1.8. ป..๖

1.8.1. ตัวชี้วัด

1.8.1.1. ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร

1.8.1.2. ๓. อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ๕. อธิบายการนำความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต

1.8.1.3. ๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

1.8.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.8.2.1. การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ประกอบด้วย - คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ

1.8.2.2. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น - เรื่องสั้น ๆ - นิทานและเพลงพื้นบ้าน

1.8.2.3. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม - การใช้พจนานุกรม

2. สาระที่ ๒ การเขียน

2.1. มาตรฐาน ท ๒.๑

2.1.1. ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2. ป.๑

2.2.1. ตัวชี้วัด

2.2.1.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

2.2.1.2. ๒. เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ

2.2.1.3. ๓. มีมารยาทในการเขียน

2.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.2.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2.2.2.2. การเขียนสื่อสาร - คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน - คำพื้นฐานในบทเรียน - คำคล้องจอง - ประโยคง่ายๆ

2.2.2.3. มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า

2.3. ป.๒

2.3.1. ตัวชี้วัด

2.3.1.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

2.3.1.2. ๒. เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์

2.3.1.3. ๓. เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ

2.3.1.4. ๔. มีมารยาทในการเขียน

2.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.3.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2.3.2.2. การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์

2.3.2.3. การเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ

2.3.2.4. เขียดในนิยาย - เขียนให้อ่านง่าย ไม่ท้าทาย - ไม่ท่องเเคขในที่สาธารณะ

2.4. ป.๓

2.4.1. ตัวชี้วัด

2.4.1.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

2.4.1.2. ๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้อย่างชัดเจน

2.4.1.3. ๓. เขียนบันทึกประจำวัน

2.4.1.4. ๔. เขียนจดหมายลาครู

2.4.1.5. ๕. เขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.4.1.6. ๖. มีมารยาทในการเขียน

2.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.4.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย

2.4.2.2. การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

2.4.2.3. การเขียนบันทึกประจำวัน

2.4.2.4. การเขียนจดหมายลาครู

2.4.2.5. การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำ ภาพ และหัวข้อที่กำหนด

2.4.2.6. มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า

2.5. ป.๔

2.5.1. ตัวชี้วัด

2.5.1.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

2.5.1.2. ๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

2.5.1.3. ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

2.5.1.4. ๔. เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ

2.5.1.5. ๔. เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ

2.5.1.6. ๕. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

2.5.1.7. ๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

2.5.1.8. ๗. เขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.5.1.9. ๘. มีมารยาทในการเขียน

2.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.5.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2.5.2.2. การเขียนสื่อสาร เช่น - คำขวัญ - คำแนะนำ

2.5.2.3. การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน

2.5.2.4. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ จดหมาย คำสอน

2.5.2.5. การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

2.5.2.6. การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

2.5.2.7. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.5.2.8. มารยาทในการเขียน

2.6. ป.๕

2.6.1. ตัวชี้วัด

2.6.1.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด

2.6.1.2. ๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

2.6.1.3. ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

2.6.1.4. ๔. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

2.6.1.5. ๕. เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

2.6.1.6. ๖. เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา

2.6.1.7. ๗. กรอกแบบรายการต่างๆ

2.6.1.8. ๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.6.1.9. ๙. มีมารยาทในการเขียน

2.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.6.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2.6.2.2. การเขียนสื่อสาร เช่น คำขวัญ คำอวยพร

2.6.2.3. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆ

2.6.2.4. การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

2.6.2.5. การกรอกแบบรายการ ฝากเงินและใบถอนเงิน

2.6.2.6. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.6.2.7. มารยาทในการเขียน

2.7. ป.๖

2.7.1. ตัวชี้วัด

2.7.1.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด

2.7.1.2. ๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม

2.7.1.3. ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

2.7.1.4. ๔. เขียนเรียงความ

2.7.1.5. ๕. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

2.7.1.6. ๖. เขียนจดหมายส่วนตัว

2.7.1.7. ๗. กรอกแบบรายการต่างๆ

2.7.1.8. ๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

2.7.1.9. ๙. มีมารยาทในการเขียน

2.7.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.7.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2.7.2.2. การเขียนสื่อสาร เช่น คำขวัญ คำอวยพร

2.7.2.3. การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน

2.7.2.4. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ

2.7.2.5. การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

2.7.2.6. การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

2.7.2.7. การกรอกแบบรายการ - ใบฝากเงินและใบถอนเงิน - ธนาณัติ

2.7.2.8. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

2.7.2.9. มารยาทในการเขียน

2.8. ป.๖

2.8.1. ตัวชี้วัด

2.8.1.1. ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด

2.8.1.2. ๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

2.8.1.3. ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

2.8.1.4. ๔. เขียนเรียงความ

2.8.1.5. ๕. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

2.8.1.6. ๖. เขียนจดหมายส่วนตัว

2.8.1.7. ๗. กรอกแบบรายการต่างๆ

2.8.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.8.2.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2.8.2.2. การเขียนสื่อสาร เช่น คำขวัญ

2.8.2.3. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด

2.8.2.4. การเขียนเรียงความ

2.8.2.5. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น - เรื่องสั้น ๆ - นิทานและเพลงพื้นบ้าน

2.8.2.6. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม - การใช้พจนานุกรม

2.8.2.7. การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

2.8.2.8. การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย

2.8.2.9. มารยาทในการอ่าน

3. สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

3.1. มาตรฐาน ท.๓.๑

3.1.1. สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

3.2. ป.๑

3.2.1. ตัวชี้วัด

3.2.1.1. ๑. ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม

3.2.1.2. ๒. ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง ๓. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

3.2.1.3. ๔. พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์

3.2.1.4. ๕. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.2.2.1. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ

3.2.2.2. การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น - เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก

3.2.2.3. การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตนเอง

3.2.2.4. มารยาทในการฟัง เช่น ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด

3.3. ป.๒

3.3.1. ตัวชี้วัด

3.3.1.1. ๑. ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตาม

3.3.1.2. ๒. เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง ๓. บอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู ๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ๕. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

3.3.1.3. ๖. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

3.3.1.4. ๖. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

3.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.3.2.1. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน

3.3.2.2. การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตนเอง

3.3.2.3. การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

3.3.2.4. มารยาทในการฟัง เช่น ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด

3.4. ป.๔

3.4.1. ตัวชี้วัด

3.4.1.1. ๑. จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู ๒. พูดสรุปความจากการฟังและดู ๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

3.4.1.2. ๕. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

3.4.1.3. ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.4.2.1. - การจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู ในชีวิตประจำวัน - การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ

3.4.2.2. การรายงาน เช่น - การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การพูดลำดับเหตุการณ์

3.4.2.3. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.5. ป.๕

3.5.1. ตัวชี้วัด

3.5.1.1. ๑. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ๒. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู ๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

3.5.1.2. ๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

3.5.1.3. ๕. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.5.2.1. การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ เช่น - เรื่องเล่า - บทความ - ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน - โฆษณา - สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน

3.5.2.2. การรายงาน เช่น - การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การพูดลำดับเหตุการณ์

3.5.2.3. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.6. ป.๖

3.6.1. ตัวชี้วัด

3.6.1.1. ๑. พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู ๒. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

3.6.1.2. ๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล

3.6.1.3. ๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

3.6.1.4. ๕. พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ

3.6.1.5. ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

3.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.6.2.1. การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ ได้แก่ - สื่อสิ่งพิมพ์ - สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.6.2.2. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา

3.6.2.3. การรายงาน เช่น - การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การพูดลำดับเหตุการณ์

3.6.2.4. การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ เช่น - การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน - การรณรงค์ด้านต่างๆ - การโต้วาที

3.6.2.5. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

4. สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย

4.1. มาตรฐาน ท ๔.๑

4.1.1. เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

4.2. ป.๑

4.2.1. ตัวชี้วัด

4.2.1.1. ๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย

4.2.1.2. ๒. เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ

4.2.1.3. ๓. เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ

4.2.1.4. ๔. ต่อคำคล้องจองง่ายๆ

4.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2.2.1. - พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ - เลขไทย

4.2.2.2. - การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ - มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา - การผันคำ - ความหมายของคำ

4.2.2.3. การแต่งประโยค

4.2.2.4. คำคล้องจอง

4.3. ป.๒

4.3.1. ตัวชี้วัด

4.3.1.1. ๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย

4.3.1.2. ๒. เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ

4.3.1.3. ๓. เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร

4.3.1.4. ๔. บอกลักษณะคำคล้องจอง

4.3.1.5. ๕. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

4.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.3.2.1. - พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ - เลขไทย

4.3.2.2. - การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ - มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา

4.3.2.3. - การแต่งประโยค - การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ

4.3.2.4. คำคล้องจอง

4.3.2.5. ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น

4.4. ป.๓

4.4.1. ตัวชี้วัด

4.4.1.1. ๑. เขียนสะกดคำและบอกความหมา ของคำ

4.4.1.2. ๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

4.4.1.3. ๓. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ

4.4.1.4. ๔. แต่งประโยคง่ายๆ

4.4.1.5. ๕.แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ

4.4.1.6. ๖. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

4.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.4.2.1. - การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ - มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา

4.4.2.2. ชนิดของคำ ได้แก่ - คำนาม - คำสรรพนาม - คำกริยา

4.4.2.3. การใช้พจนานุกรม

4.4.2.4. การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ - ประโยคบอกเล่า - ประโยคปฏิเสธ - ประโยคคำถาม

4.4.2.5. คำคล้องจอง คำขวัญ

4.4.2.6. ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น

4.5. ป.๔

4.5.1. ตัวชี้วัด

4.5.1.1. ๑. สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ

4.5.1.2. ๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

4.5.1.3. ๓ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ

4.5.1.4. ๔. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา

4.5.1.5. ๕. แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ

4.5.1.6. ๖. บอกความหมายของสำนวน

4.5.1.7. ๗. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้

4.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.5.2.1. - คำในแม่ ก กา - มาตราตัวสะกด - การผันอักษร

4.5.2.2. ชนิดของคำ ได้แก่ - คำนาม - คำสรรพนาม

4.5.2.3. การใช้พจนานุกรม

4.5.2.4. ประโยคสามัญ - ส่วนประกอบของประโยค - ประโยค ๒ ส่วน - ประโยค ๓ ส่วน

4.5.2.5. กลอนสี่ คำขวัญ

4.5.2.6. สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

4.5.2.7. ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น

4.6. ป.๕

4.6.1. ตัวชี้วัด

4.6.1.1. ๑. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

4.6.1.2. ๒. จำแนกส่วนประกอบของประโยค

4.6.1.3. ๓. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น

4.6.1.4. ๔. ใช้คำราชาศัพท์

4.6.1.5. ๕. บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

4.6.1.6. ๖. แต่งบทร้อยกรอง

4.6.1.7. ๗. ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

4.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.6.2.1. ชนิดของคำ ได้แก่ - คำบุพบท - คำสันธาน - คำอุทาน

4.6.2.2. ประโยคและส่วนประกอบของประโยค

4.6.2.3. ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น

4.6.2.4. คำราชาศัพท์

4.6.2.5. คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

4.6.2.6. กาพย์ยานี ๑๑

4.6.2.7. สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

4.7. ป.๖

4.7.1. ตัวชี้วัด

4.7.1.1. ๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

4.7.1.2. ๒. ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

4.7.1.3. ๓. รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

4.7.1.4. ๔. ระบุลักษณะของประโยค

4.7.1.5. ๕. แต่งบทร้อยกรอง

4.7.1.6. ๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต

4.7.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.7.2.1. ชนิดของคำ - คำนาม - คำสรรพนาม - คำกริยา

4.7.2.2. - คำราชาศัพท์ - ระดับภาษา - ภาษาถิ่น

4.7.2.3. คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

4.7.2.4. กลุ่มคำหรือวลี - ประโยคสามัญ - ประโยครวม

4.7.2.5. กลอนสุภาพ

4.7.2.6. สำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต

5. สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

5.1. มาตรฐาน ท ๕.๑

5.1.1. เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

5.2. ป.๑

5.2.1. ตัวชี้วัด

5.2.1.1. ๑. บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก

5.2.1.2. ๒. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองตามความสนใจ

5.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.2.2.1. วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก เช่น - นิทาน - เรื่องสั้นง่ายๆ - ปริศนาคำทาย

5.2.2.2. บทอาขยานและบทร้อยกรอง - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ

5.3. ป.๒

5.3.1. ตัวชี้วัด

5.3.1.1. ๑. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

5.3.1.2. ๒. ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น

5.3.1.3. ๓. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.3.2.1. วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก เช่น - นิทาน - เรื่องสั้นง่ายๆ - ปริศนาคำทาย

5.3.2.2. บทร้องเล่นที่มีคุณค่า - บทร้องเล่นในท้องถิ่น - บทร้องเล่นในการละเล่นของเด็กไทย

5.3.2.3. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ

5.4. ป.๓

5.4.1. ตัวชี้วัด

5.4.1.1. ๑. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ๒. รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น ๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี ที่อ่าน

5.4.1.2. ๔. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.4.2.1. วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ้าน - นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น - เรื่องสั้นง่ายๆ ปริศนาคำทาย - บทร้อยกรอง - เพลงพื้นบ้าน

5.4.2.2. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ

5.5. ป.๔

5.5.1. ตัวชี้วัด

5.5.1.1. ๑. ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม ๒. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

5.5.1.2. ๓. ร้องเพลงพื้นบ้าน

5.5.1.3. ๔. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.5.2.1. วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น - นิทานพื้นบ้าน - นิทานคติธรรม

5.5.2.2. เพลงพื้นบ้าน

5.5.2.3. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ

5.6. ป.๕

5.6.1. ตัวชี้วัด

5.6.1.1. ๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน ๒. ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง ๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

5.6.1.2. ๔. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.6.2.1. วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น - นิทานพื้นบ้าน - นิทานคติธรรม - เพลงพื้นบ้าน

5.6.2.2. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ

5.7. ป.๖

5.7.1. ตัวชี้วัด

5.7.1.1. ๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน ๒. เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น ๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

5.7.1.2. ๔. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

5.7.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.7.2.1. วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและท้องถิ่นอื่น

5.7.2.2. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ