dị vật đường ăn ( DVDĂ)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
dị vật đường ăn ( DVDĂ) by Mind Map: dị vật đường ăn ( DVDĂ)

1. triệu chứng

1.1. gđ: mới hóc

1.1.1. New Material

1.2. Week 2

1.2.1. Review Week 1

1.2.2. New Material

1.3. Week 3

1.3.1. Review Week 2

1.3.2. New Material

2. Resources

3. target

3.1. là tình trạng cấp cứu thường gặp

3.2. triệu chứng theo từng giai đoạn

3.3. cách chăm sóc + điều trị

4. general

4.1. ở nước ta người lớn gặp nhiều hơn trẻ e ( ngược với nước ngoài)

4.2. các dạng hay gặp

4.2.1. vô cơ: kim khâu, vít,...

4.2.1.1. ít kích thích, viêm nhiễm muộn

4.2.2. hữu cơ: các chất dùng làm thực phẩm; hay có thể là dị vật sống: tôm, cua,...

4.2.2.1. rất nguy hiểm, viêm nhiễm sớm, biến chứng nặng

4.2.3. chất dẻo: các mẩu đồ chơi, dụng cụ sinh hoạt,...

4.2.4. chất trơ: mảnh thủy tinh, mảnh nhựa,...

4.3. nguyên nhân