CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ by Mind Map: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

1. GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC

1.1. đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản

1.1.1. Khi chưa có chính quyền

1.1.1.1. đấu tranh kinh tế

1.1.1.2. đấu tranh chính trị

1.1.1.3. đấu tranh tư tưởng

1.1.2. đấu tranh trong thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH

1.1.2.1. tính tất yếu

1.1.2.2. điều kiện mới

1.1.2.3. nội dung mới

1.1.2.4. hình thức mới

1.2. GIAI CẤP

1.2.1. nguồn gốc giai cấp

1.2.1.1. nguyên nhân sâu sa

1.2.1.2. nguyên nhân trực tiếp

1.2.1.3. con người hình thành giai cấp

1.2.1.4. điều kiện hình thành giai cấp

1.2.2. kết cấu giai cấp

1.2.2.1. giai cấp cơ bản

1.2.2.2. giai cấp không cơ bản

1.2.2.3. tầng lớp và nhóm xã hội

1.2.3. Luận điểm của C-Mác

1.2.3.1. đều có tính lịch sử

1.2.3.2. đấu tranh giai cấp dẫn đến chuyên chính vô sản

1.2.3.3. chuyên chính là bước quá độ dẫn đến XH không còn giai cấp

1.2.4. đáu tranh giai cấp

1.2.4.1. tính tất yếu và thức chất của đấu tranh giai cấp

1.2.4.2. vai trò của đấu tranh giai cấp

1.2.5. Giai cấp là gì

1.2.5.1. Quan hệ sản xuất

1.2.5.1.1. quan hệ sử dụng tư liệu sản xuất

1.2.5.1.2. quan hệ tổ chức quản lý sản xuất

1.2.5.1.3. quan hệ phân phối sản phẩm

1.3. DÂN TỘC

1.3.1. các hình thức cộng đồng người trước khi hình thành dân tộc

1.3.1.1. thị tộc

1.3.1.2. bộ lạc

1.3.1.3. bộ tộc

1.3.2. Khái niệm dân tộc

1.3.2.1. là một cộng đồng người ổn định

1.3.2.2. thống nhất về ngôn ngữ

1.3.2.3. thống nhất về kinh tế

1.3.2.4. bền vừng về văn hóa, tâm lý và tính cách

1.3.2.5. có 1 nhà nước và pháp luật thống nhất với nhau

1.3.3. tính phổ biến và tính đặc thù của sự hình thành dân tộc trong lịch sử thế giớ

1.3.3.1. ở Châu Âu

1.3.3.2. ở phương đông

1.3.3.3. dân tộc Việt Nam

1.3.4. MQH giai cấp- dân tộc- nhân loại

1.3.4.1. quan hệ giai cấp- dân tộc

1.3.5. ý nghĩa phương pháp luận và ý nghĩa thực tiễn

1.3.5.1. ý nghĩa phương pháp luận

1.3.5.2. phê phán các quan điểm sai trái

1.3.5.3. vận dụng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam

2. NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG

2.1. nhà nước

2.1.1. nguồn gốc

2.1.1.1. nguyên nhân sâu sa

2.1.1.2. nguyên nhân trức tiếp

2.1.2. bản chất

2.1.3. đặc trung

2.1.3.1. quản lý cư dân trên một vùng lãnh thổ nhất định

2.1.3.2. có hệ thống các cơ quan quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng chế

2.1.3.3. có hế thống thuế khóa

2.1.4. Chức năng

2.1.4.1. thống trị chính trị

2.1.4.2. xã hội

2.1.4.3. đối nội

2.1.4.4. đối ngoại

2.1.5. các kiểu và hình thức nhà nước

2.1.5.1. kiểu nhà nước

2.1.5.1.1. cơ bản

2.1.5.1.2. đặc biệt

2.1.5.2. hình thức nhà nước

2.1.5.2.1. chính thể

2.1.5.2.2. cấu trúc lãnh thổ

2.2. Cách mạng xã hội

2.2.1. nguồn gốc

2.2.1.1. nguồn gốc sâu xa

2.2.1.2. nguồn gốc trực tiếp

2.2.2. bản chất

2.2.3. phương pháp cách mạng

2.2.3.1. bạo lực

2.2.3.2. hòa bình

2.2.4. vấn đề cách mạng trên thế giới hiện nay

3. Ý THỨC XÃ HỘI

3.1. Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội

3.1.1. Khái niệm TTXH

3.1.2. các yếu tố cơ bản TTXH

3.1.2.1. phương thức sản xuất

3.1.2.2. điều kiện tự nhiên, địa lý

3.1.2.3. dân số và mật độ dân số

3.2. ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội

3.2.1. khái niệm

3.2.2. kết cấu của YTXH

3.2.3. tính giai cấp của ý thức xã hội

3.2.3.1. tâm lý XH

3.2.3.2. hệ tư tưởng

3.2.4. mối quan hệ giữa TTXH và YTXH

3.2.5. các hình thái của YTXH

3.2.5.1. ý thức chính trị

3.2.5.2. ý thức pháp quyền

3.2.5.3. ý thức đạo đức

3.2.5.4. ý thức thẩm mỹ

3.2.5.5. ý thức khoa học

3.2.5.6. ý thức tôn giáo

3.2.5.7. ý thức khoa học

3.2.5.8. ý thức triết học

3.2.6. tính độc lập tương đối của YTXH

3.2.6.1. thường lạc hậu

3.2.6.2. có thể vượt trước

3.2.6.3. có tính kế thừa

3.2.6.4. tác động qua lại giữa các hình thái

3.2.6.5. tác đọng trở lại TTXH

4. TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI

4.1. Khái lược các quan điểm triết học về con người trong lịch sử triết học

4.1.1. quan điêm về con người trong Triết Học Phương Đông

4.1.2. quan điểm về con người trong tiết học phương Tây

4.2. quan điểm về con người trong triết học Mác Lênin

4.2.1. Khái niệm con người và bản chất của con người

4.2.1.1. là thực thể sinh học -xã hội

4.2.1.2. Là sản phẩm của lịch sử và của chính bản thân con người

4.2.1.3. vừa là chủ thể của lịch sử, vừa là sản phẩm của lịch sử.

4.2.1.4. bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội

4.2.2. hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người

4.3. Quan điểm của TH Mác Lênin về quan hệ cá nhân và xã hội, về vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh lụ trong lịch sử

4.3.1. MQh giữa cá nhân và xã hội

4.3.2. MQH biện chứng giữa QCND và CNLT

4.4. vấn đề con người trong sự ngiệp cách mạng ở Việt Nam

4.4.1. cơ sử giải quyết vấn đề con người

4.4.1.1. dựa trên lý luận của CN Mác Lênin

4.4.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

4.4.1.3. quan điểm của Đảng ta