กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย by Mind Map: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา

1.1. มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

1.1.1. ชั้น ป.1

1.1.1.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.1.1. 1.บอกเเละเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย

1.1.1.1.2. 2.บอกเเละเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย

1.1.1.1.3. 3.เรียบเรียงคำที่เป็นประโยคง่ายๆ

1.1.1.1.4. 4.ต่อคำคล้องจองง่ายๆ

1.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.1.2.1. 1.พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์

1.1.1.2.2. 2.เลขไทย

1.1.1.2.3. 3.การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ

1.1.1.2.4. 4.มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา

1.1.1.2.5. 5.การผันคำ

1.1.1.2.6. 6.ความหมายของคำ

1.1.1.2.7. 7.การแต่งประโยค

1.1.1.2.8. 8.คำคล้องจอง

1.1.2. ชั้น ป.2

1.1.2.1. ตัวชี้วัด

1.1.2.1.1. 1.บอกเเละเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย

1.1.2.1.2. 2.เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

1.1.2.1.3. 3.เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร

1.1.2.1.4. 4.บอกลักษณะคำคล้องจอง

1.1.2.1.5. 5.เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

1.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.2.2.1. 1.การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ

1.1.2.2.2. 2.มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา

1.1.2.2.3. 3.การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ

1.1.2.2.4. 4.คำที่มีตัวการันต์

1.1.2.2.5. 5.คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ

1.1.2.2.6. 6.คำที่มีอักษรนำ

1.1.2.2.7. 7.คำที่มีความหมายตรงกันข้าม

1.1.2.2.8. 8.ความหมายของคำ

1.1.3. ชั้น ป.3

1.1.3.1. ตัวชี้วัด

1.1.3.1.1. 1.เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

1.1.3.1.2. 2.ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

1.1.3.1.3. 3.ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ

1.1.3.1.4. 4.แต่งประโยคง่ายๆ

1.1.3.1.5. 5.แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ

1.1.3.1.6. 6.เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

1.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.3.2.1. 1.การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ

1.1.3.2.2. 2.มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา

1.1.3.2.3. 3.การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ

1.1.3.2.4. 4.คำที่มีประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์

1.1.3.2.5. 5.ชนิดและหน้าที่ของคำ ได้แก่ คำนาม คําสรรพนาม

1.1.4. ชั้น ป.4

1.1.4.1. ตัวชี้วัด

1.1.4.1.1. 1.สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ

1.1.4.1.2. 2.ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

1.1.4.1.3. 3.ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ

1.1.4.1.4. 4.แต่งประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

1.1.4.1.5. 5.แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ

1.1.4.1.6. 6.บอกความหมายของสำนวน

1.1.4.1.7. 7.เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้

1.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.4.2.1. 1.คำในแม่ ก กา

1.1.4.2.2. 2.มาตราตัวสะกด

1.1.4.2.3. 3.การผันอักษร

1.1.4.2.4. 4.คำเป็น คำตาย

1.1.4.2.5. 5.คำพ้อง

1.1.4.2.6. 6.ชนิดและหน้าที่ของคำ

1.1.4.2.7. 7.การใช้พจนานุกรม

1.1.4.2.8. 8.ประโยคสามัญ ได้แก่ ส่วนประกอบของประโยค ส่วนประกอบ 2ส่วน ประโยค 3 ส่วน

1.1.4.2.9. 9.สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

1.1.4.2.10. 10.ภาษาไทยมาตรฐาน

1.1.4.2.11. 11.ภาษาถิ่น

1.1.5. ชั้น ป.5

1.1.5.1. ตัวชี้วัด

1.1.5.1.1. 1.ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

1.1.5.1.2. 2.จำแนกส่วนประกอบของประโยค

1.1.5.1.3. 3.เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

1.1.5.1.4. 4.ใช้คำราชาศัพท์

1.1.5.1.5. 5.บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

1.1.5.1.6. 6.แต่งบทร้อยกรอง

1.1.5.1.7. 7.ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

1.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.5.2.1. 1.ชนิดและหน้าที่ของคำ

1.1.5.2.2. 2.ประโยคและส่วนประกอบของประโยค

1.1.5.2.3. 3.ภาษาไทยมาตรฐาน

1.1.5.2.4. 4.ภาษาถิ่น

1.1.5.2.5. 5.คำราชาศัพท์

1.1.5.2.6. 6.คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

1.1.5.2.7. 7.กาพย์ยานี11

1.1.5.2.8. 8.สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

1.1.6. ชั้น ป.6

1.1.6.1. ตัวชี้วัด

1.1.6.1.1. 1.วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

1.1.6.1.2. 2.ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

1.1.6.1.3. 3.รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

1.1.6.1.4. 4.ระบุลักษณะของประโยค

1.1.6.1.5. 5.แต่งบทร้อยกรอง

1.1.6.1.6. 6.วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

1.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.6.2.1. 1.ชนิดและหน้าที่ของคำ

1.1.6.2.2. 2.คำราชาศัพท์

1.1.6.2.3. 3.ระดับภาษา

1.1.6.2.4. 4.ภาษาถิ่น

1.1.6.2.5. 5.คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

1.1.6.2.6. 6.กลุ่มคำหรือวลี

1.1.6.2.7. 7.ประโยคสามัญ

1.1.6.2.8. 8.ประโยครวม

1.1.6.2.9. 9.ประโยคซ้อน

2. สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม

2.1. มาตรฐาน 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

2.1.1. ชั้น ป.1

2.1.1.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.1.1. 1.บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก

2.1.1.1.2. 2.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ

2.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.1.2.1. 1.วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง

2.1.1.2.2. 2.บทอาขยานและบทร้อยกรอง

2.1.2. ชั้น ป.2

2.1.2.1. ตัวชี้วัด

2.1.2.1.1. 1.ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2.1.2.1.2. 2.ร้องบทเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น

2.1.2.1.3. 3.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

2.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.2.2.1. 1.วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง

2.1.2.2.2. 2.บทร้องเล่นที่มีคุณค่า

2.1.2.2.3. 3.บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

2.1.3. ชั้น ป.3

2.1.3.1. ตัวชี้วัด

2.1.3.1.1. 1.ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2.1.3.1.2. 2.รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก

2.1.3.1.3. 3.แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน

2.1.3.1.4. 4.ท่องจำบทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

2.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.3.2.1. 1.วรรณคดี วรรณกรรมและเพลงพื้นบ้าน

2.1.3.2.2. 2.บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

2.1.4. ชั้น ป.4

2.1.4.1. ตัวชี้วัด

2.1.4.1.1. 1.ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม

2.1.4.1.2. 2.อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

2.1.4.1.3. 3.ร้องเพลงพื้นบ้าน

2.1.4.1.4. 4.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

2.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.4.2.1. 1.วรรณคดีและวรรณกรรม

2.1.4.2.2. 2.เพลงพื้นบ้าน

2.1.4.2.3. 3.บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

2.1.5. ชั้น ป.5

2.1.5.1. ตัวชี้วัด

2.1.5.1.1. 1.สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน

2.1.5.1.2. 2.ระบุความรู้หรือข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

2.1.5.1.3. 3.อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

2.1.5.1.4. 4.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

2.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.5.2.1. 1.วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนตามความสนใจ

2.1.5.2.2. 2.บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า เช่น บทอาขยานตามที่กำหนด

2.1.6. ชั้น ป.6

2.1.6.1. ตัวชี้วัด

2.1.6.1.1. 1.แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน

2.1.6.1.2. 2.เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น

2.1.6.1.3. 3.อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

2.1.6.1.4. 4.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

2.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.6.2.1. 1.วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ

2.1.6.2.2. 2.บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า เช่น บทอาขยานตามที่กำหนด บทร้อยกรองตามความสนใจ

3. สาระที่ 1 การอ่าน

3.1. มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

3.1.1. ชั้น ป.1

3.1.1.1. ตัวชี้วัด

3.1.1.1.1. 1.อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ

3.1.1.1.2. 2.บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

3.1.1.1.3. 3.ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

3.1.1.1.4. 4.เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน

3.1.1.1.5. 5.คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

3.1.1.1.6. 6.อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

3.1.1.1.7. 7.บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน

3.1.1.1.8. 8.มารยาทในการอ่าน

3.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.1.1.2.1. 1.การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง

3.1.1.2.2. 2.การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน เรื่องสั้น ฯลฯ

3.1.1.2.3. 3.การอ่านหนังสือตามความสนใจ

3.1.1.2.4. 4.การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์

3.1.1.2.5. 5.มารยาทในการอ่าน เช่น ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น

3.1.2. ชั้น ป.2

3.1.2.1. ตัวชี้วัด

3.1.2.1.1. 1.อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง

3.1.2.1.2. 2.อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

3.1.2.1.3. 3.ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

3.1.2.1.4. 4.ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน

3.1.2.1.5. 5.แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

3.1.2.1.6. 6.อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

3.1.2.1.7. 7.อ่านข้อเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

3.1.2.1.8. 8.มีมารยาทในการอ่าน

3.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.1.2.2.1. 1.การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ คำคล้องจองข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ

3.1.2.2.2. 2.การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น

3.1.2.2.3. 3.การอ่านหนังสือตามความสนใจ

3.1.2.2.4. 4.การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่ง

3.1.2.2.5. 5.มารยาทในการอ่าน

3.1.3. ชั้น ป.3

3.1.3.1. ตัวชี้วัด

3.1.3.1.1. 1.อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้องคล่องแคล่ว

3.1.3.1.2. 2.อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

3.1.3.1.3. 3.ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

3.1.3.1.4. 4.ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ

3.1.3.1.5. 5.สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

3.1.3.1.6. 6.อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ

3.1.3.1.7. 7.อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่ง

3.1.3.1.8. 8.อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ

3.1.3.1.9. 9.มีมารยาทในการอ่าน

3.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.1.3.2.1. 1.การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ

3.1.3.2.2. 2.การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ

3.1.3.2.3. 3.การอ่านหนังสือตามความสนใจ

3.1.3.2.4. 4.การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่ง

3.1.3.2.5. 5.การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ

3.1.3.2.6. 6.มารยาทในการอ่าน

3.1.4. ชั้น ป.4

3.1.4.1. ตัวชี้วัด

3.1.4.1.1. 1.อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

3.1.4.1.2. 2.อธิบายความหมายของคำ ประโยคและสำนวนจากเรื่องที่อ่าน

3.1.4.1.3. 3.อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

3.1.4.1.4. 4.แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

3.1.4.1.5. 5.คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ

3.1.4.1.6. 6.สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

3.1.4.1.7. 7.อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ

3.1.4.1.8. 8.มีมารยาทในการอ่าน

3.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.1.4.2.1. 1.การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

3.1.4.2.2. 2.การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ

3.1.4.2.3. 3.การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ

3.1.4.2.4. 4.การอ่านหนังสือตามความสนใจ

3.1.4.2.5. 5.มารยาทในการอ่าน

3.1.5. ชั้น ป.5

3.1.5.1. ตัวชี้วัด

3.1.5.1.1. 1.อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

3.1.5.1.2. 2.อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยาย

3.1.5.1.3. 3.อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย

3.1.5.1.4. 4.แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

3.1.5.1.5. 5.วิเคราะห์และและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

3.1.5.1.6. 6.อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

3.1.5.1.7. 7.อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ

3.1.5.1.8. 8.มีมารยาทในการอ่าน

3.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.1.5.2.1. 1.การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

3.1.5.2.2. 2.การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ

3.1.5.2.3. 3.การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ

3.1.5.2.4. 4.การอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

3.1.5.2.5. 5.การอ่านหนังสือตามความสนใจ

3.1.5.2.6. 6.มารยาทในการอ่าน

3.1.6. ชั้น ป.6

3.1.6.1. ตัวชี้วัด

3.1.6.1.1. 1.อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

3.1.6.1.2. 2.อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร

3.1.6.1.3. 3.อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

3.1.6.1.4. 4.แยกข้อจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

3.1.6.1.5. 5.อธิบายการนำความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจ

3.1.6.1.6. 6.อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่งข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

3.1.6.1.7. 7.อธิบายความหมายของข้อมูลจากอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

3.1.6.1.8. 8.อ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ได้รับ

3.1.6.1.9. 9.มีมารยาทในการอ่าน

3.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.1.6.2.1. 1.การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้ว

3.1.6.2.2. 2.การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ

3.1.6.2.3. 3.การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ

3.1.6.2.4. 4.การอ่านเร็ว

3.1.6.2.5. 5.การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

3.1.6.2.6. 6.การอ่านข้อมูลจากแผนผัน แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

3.1.6.2.7. 7.การอ่านหนังสือตามความสนใจ

3.1.6.2.8. 8.มารยาทในการอ่าน

4. สาระที่ 2 การเขียน

4.1. มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า

4.1.1. ชั้น ป.1

4.1.1.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.1.1. 1.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

4.1.1.1.2. 2.เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ

4.1.1.1.3. 3.มีมารยาทในการเขียน

4.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.1.2.1. 1.การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

4.1.1.2.2. 2.การเขียนสื่อสาร

4.1.1.2.3. 3.มารยาทในการเขียน

4.1.2. ชั้น ป.2

4.1.2.1. ตัวชี้วัด

4.1.2.1.1. 1.คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด

4.1.2.1.2. 2.เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์

4.1.2.1.3. 3.เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ

4.1.2.1.4. 4.มีมารยาทในการเขียน

4.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.2.2.1. 1.การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

4.1.2.2.2. 2.การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์

4.1.2.2.3. 3.การเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ

4.1.2.2.4. 4.มารยาทในการเขียน

4.1.3. ชั้น ป.3

4.1.3.1. ตัวชี้วัด

4.1.3.1.1. 1.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

4.1.3.1.2. 2.เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน

4.1.3.1.3. 3.เขียนบันทึกประจำวัน

4.1.3.1.4. 4.เขียนจดหมายลาครู

4.1.3.1.5. 5.เขียนเรื่องจินตนาการ

4.1.3.1.6. 6.มีมารยาทในการเขียน

4.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.3.2.1. 1.การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

4.1.3.2.2. 2.การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

4.1.3.2.3. 3.การเขียนบันทึกประจำวัน

4.1.3.2.4. 4.การเขียนจดหมายลาครู

4.1.3.2.5. 5.การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำภาพ และหัวข้อที่กำหนด

4.1.3.2.6. 6.มารยาทในการเขียน

4.1.4. ชั้น ป.4

4.1.4.1. ตัวชี้วัด

4.1.4.1.1. 1.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

4.1.4.1.2. 2.เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

4.1.4.1.3. 3.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

4.1.4.1.4. 4.เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ

4.1.4.1.5. 5.เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

4.1.4.1.6. 6.เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

4.1.4.1.7. 7.เขียนเรื่องตามจินตนาการ

4.1.4.1.8. 8.มีมารยาทในการเขียน

4.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.4.2.1. 1.การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

4.1.4.2.2. 2.การเขียนสื่อสาร เช่น คำขวัญ คำแนะนำ

4.1.4.2.3. 3.การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน

4.1.4.2.4. 4.การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ

4.1.4.2.5. 5.การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

4.1.4.2.6. 6.การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

4.1.4.2.7. 7.การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

4.1.4.2.8. 8.มารยาทในการเขียน

4.1.5. ชั้น ป.5

4.1.5.1. ตัวชี้วัด

4.1.5.1.1. 1.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

4.1.5.1.2. 2.เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

4.1.5.1.3. 3.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

4.1.5.1.4. 4.เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

4.1.5.1.5. 5.เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

4.1.5.1.6. 6.เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา

4.1.5.1.7. 7.กรอกแบบรายการต่างๆ

4.1.5.1.8. 8.เขียนเรื่องตามจินตนาการ

4.1.5.1.9. 9.มีมารยาทในการเขียน

4.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.5.2.1. 1.การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

4.1.5.2.2. 2.การเขียนสื่อสาร เช่น คำขวัญ คำอวยพร

4.1.5.2.3. 3.การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน

4.1.5.2.4. 4.การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ

4.1.5.2.5. 5.การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

4.1.5.2.6. 6.การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

4.1.5.2.7. 7.การกรอกแบบรายการ

4.1.5.2.8. 8.การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

4.1.5.2.9. 9.มารยาทในการเขียน

4.1.6. ชั้น ป.6

4.1.6.1. ตัวชี้วัด

4.1.6.1.1. 1.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

4.1.6.1.2. 2.เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

4.1.6.1.3. 3.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

4.1.6.1.4. 4.เขียนเรียงความ

4.1.6.1.5. 5.เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

4.1.6.1.6. 6.เขียนจดหมายส่วนตัว

4.1.6.1.7. 7.กรอกแบบรายการต่างๆ

4.1.6.1.8. 8.เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

4.1.6.1.9. 9.มีมารยาทในการเขียน

4.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.6.2.1. 1.การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

4.1.6.2.2. 2.การเขียนสื่อสาร

4.1.6.2.3. 3.การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด

4.1.6.2.4. 4.การเขียนเรียงความ

4.1.6.2.5. 5.การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ

4.1.6.2.6. 6.การเขียนจดหมายส่วนตัว

4.1.6.2.7. 7.การกรอกแบบรายการ

4.1.6.2.8. 8.การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

4.1.6.2.9. 9.มารยาทในการเขียน

5. สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด

5.1. มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

5.1.1. ชั้น ป.1

5.1.1.1. ตัวชี้วัด

5.1.1.1.1. 1. ฟังคำแนะนำ คำสั้นง่ายๆ และปฏิบัติตาม

5.1.1.1.2. 2.ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

5.1.1.1.3. 3.พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

5.1.1.1.4. 4.พูดสื่อสารได้ตามวัตุประสงค์

5.1.1.1.5. 5.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

5.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.1.1.2.1. 1.การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งง่ายๆ

5.1.1.2.2. 2.การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน

5.1.1.2.3. 3.การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การแนะนำตนเอง การขอความช่วยเหลือ

5.1.1.2.4. 4.มารยาทในการฟัง เช่น ตั้งใจฟังตามองผู้พูด

5.1.1.2.5. 5.มารยาทในการดู เช่น ตั้งใจดู ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิผู้อื่น

5.1.1.2.6. 6.มารยาทในการพูด เช่น ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพเหมาะสมกับกาละเทศะ

5.1.2. ชั้น ป.2

5.1.2.1. ตัวชี้วัด

5.1.2.1.1. 1.ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม

5.1.2.1.2. 2.เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

5.1.2.1.3. 3.บอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู

5.1.2.1.4. 4.ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังแลดู

5.1.2.1.5. 5.พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

5.1.2.1.6. 6.พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

5.1.2.1.7. 7.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

5.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.1.2.2.1. 1.การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งที่ซับซ้อน

5.1.2.2.2. 2.การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก

5.1.2.2.3. 3.การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การแนะนำตนเอง

5.1.2.2.4. 4.มารยาทในการฟัง เช่น ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด

5.1.2.2.5. 5.มารยาทในการดู เช่น ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิผู้อื่น

5.1.2.2.6. 6.มารยาทในการพูด เช่น ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพเหมาะสมกับกาละเทศะ

5.1.3. ชั้น ป.3

5.1.3.1. ตัวชี้วัด

5.1.3.1.1. 1.เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

5.1.3.1.2. 2.บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู

5.1.3.1.3. 3.ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังแลดู

5.1.3.1.4. 4.พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

5.1.3.1.5. 5.พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

5.1.3.1.6. 6.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

5.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.1.3.2.1. 1.การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก

5.1.3.2.2. 2.การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การแนะนำ เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เช่น การรักษาความสะอาดของร่างกาย

5.1.3.2.3. 3.มารยาทในการฟัง เช่น ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด

5.1.3.2.4. 4.มารยาทในการดู เช่น ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิผู้อื่น

5.1.3.2.5. 5.มารยาทในการพูด เช่น ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ

5.1.4. ชั้น ป.4

5.1.4.1. ตัวชี้วัด

5.1.4.1.1. 1.จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

5.1.4.1.2. 2.พูดสรุปความจากการฟังและดู

5.1.4.1.3. 3.พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

5.1.4.1.4. 4.ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

5.1.4.1.5. 5.รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

5.1.4.1.6. 6.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

5.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.1.4.2.1. 1.การจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน

5.1.4.2.2. 2.การจับใจความและการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ

5.1.4.2.3. 3.การรายงาน เช่น การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1.4.2.4. 4.มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

5.1.5. ชั้น ป.5

5.1.5.1. ตัวชี้วัด

5.1.5.1.1. 1.พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

5.1.5.1.2. 2.ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

5.1.5.1.3. 3.วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

5.1.5.1.4. 4.พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

5.1.5.1.5. 5.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

5.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.1.5.2.1. 1.การจับใจความและการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ

5.1.5.2.2. 2.การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน

5.1.5.2.3. 3.การรายงาน

5.1.5.2.4. 4.มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

5.1.6. ชั้น ป.6

5.1.6.1. ตัวชี้วัด

5.1.6.1.1. 1.พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู

5.1.6.1.2. 2.ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

5.1.6.1.3. 3.วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล

5.1.6.1.4. 4.พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

5.1.6.1.5. 5.พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ

5.1.6.1.6. 6.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

5.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.1.6.2.1. 1.การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ

5.1.6.2.2. 2.การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา

5.1.6.2.3. 3.การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา

5.1.6.2.4. 4.การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ

5.1.6.2.5. 5.มารยาทในการฟัง การดู และการพูด