ระดับชั้นประถมศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระดับชั้นประถมศึกษา by Mind Map: ระดับชั้นประถมศึกษา

1. สาระที่ ๑ การอ่าน

1.1. มาตรฐาน ท ๑.๑

1.1.1. ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

1.1.1.1. ป.๑

1.1.1.1.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.1.2. ป.๒

1.1.1.2.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.1.3. ป. ๓

1.1.1.3.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.1.4. ป. ๔

1.1.1.4.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.1.5. ป.๕

1.1.1.5.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.1.6. ป.๖.

1.1.1.6.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2. สาระที่ ๒ การเขียน

2.1. มาตรฐาน ท ๒.๑

2.1.1. ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.1.1. ป.๑

2.1.1.1.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.1.2. ป.๒

2.1.1.2.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.1.3. ป.๓

2.1.1.3.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.1.4. ป.๔

2.1.1.4.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.1.5. ป.๕

2.1.1.5.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.1.6. ป.๖

2.1.1.6.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3. สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

3.1. มาตรฐาน ท ๓.๑

3.1.1. สามารถเลือกฟังเเละดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

3.1.1.1. ป.๑

3.1.1.1.1. ตัวชี้วัด

3.1.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.1.1.2. ป.๒

3.1.1.2.1. ตัวชี้วัด

3.1.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.1.1.3. ป.๓

3.1.1.3.1. ตัวชี้วัด

3.1.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.1.1.4. ป.๔

3.1.1.4.1. ตัวชี้วัด

3.1.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.1.1.5. ป.๕

3.1.1.5.1. ตัวชี้วัด

3.1.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.1.1.6. ป.๖

3.1.1.6.1. ตัวชี้วัด

3.1.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4. สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย

4.1. มาตรฐาน ท ๔.๑

4.1.1. เข้าใจธรรมชาติภาษาและภาษาไทย การเปลี่ยนเเปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

4.1.1.1. ป.๑

4.1.1.1.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.1.2. ป.๒

4.1.1.2.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.1.3. ป.๓

4.1.1.3.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.1.4. ป.๔

4.1.1.4.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.1.5. ป.๕

4.1.1.5.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.1.6. ป.๖

4.1.1.6.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5. สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรกรรม

5.1. มาตรฐาน ท ๕.๑

5.1.1. เข้าใจและเเสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

5.1.1.1. ป.๑

5.1.1.1.1. ตัวชี้วัด

5.1.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.1.1.2. ป.๒

5.1.1.2.1. ตัวชี้วัด

5.1.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.1.1.3. ป.๓

5.1.1.3.1. ตัวชี้วัด

5.1.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.1.1.4. ป.๔

5.1.1.4.1. ตัวชี้วัด

5.1.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.1.1.5. ป.๕

5.1.1.5.1. ตัวชี้วัด

5.1.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.1.1.6. ป.๖

5.1.1.6.1. ตัวชี้วัด

5.1.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง