กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย by Mind Map: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

2. สาระที่ ๑ การอ่าน

3. มาตรฐาน ท ๑.๑

3.1. ป.๑

3.2. ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

3.3. ตัวชี้วัด

3.3.1. ๑.อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและข้อความสั้นๆ

3.3.2. ๒.บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

3.3.3. ๓.ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

3.3.4. ๔.เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน

3.3.5. ๕.คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

3.3.6. ๖.อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

3.3.7. ๗.บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน

3.3.8. ๘.มีมารยาทในการอ่าน

3.4. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.4.1. ๑.การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้องจองและข้อความที่ประกอบด้วย คำพื้นฐาน คือคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คำ

3.4.2. ๒.การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน เรื่องสั้นๆ บทร้องเล่นและบทเพลง

3.4.3. ๓.การอ่านหนังสือตามความสนใจ

3.4.4. ๔.การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์

3.4.5. ๕.มารยาทในการอ่าน

3.5. ป. ๒

3.6. ตัวชี้วัด

3.6.1. ๑.อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง

3.6.2. ๒.อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

3.6.3. ๓.ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

3.6.4. ๔.ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน

3.6.5. ๕.แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

3.6.6. ๖.อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอเรื่องที่อ่าน

3.6.7. ๗.อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

3.6.8. ๘.มีมารยาทในการอ่าน

3.7. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.7.1. ๑.การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้องจองข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆที่ประกอบด้วย คำพื้นฐานเพิ่มจากป.๑ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คำ

3.7.2. ๒.การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ

3.7.3. ๓.การอ่านหนังสือตามความสนใจ

3.7.4. ๔.การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย

3.7.5. ๕.มารยาทในการอ่าน

3.8. ป.๓

3.9. ตัวชี้วัด

3.9.1. ๑.อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้นๆและบทร้อยกรองง่ายๆได้อย่างถูกต้อง

3.9.2. ๒.อธิบายความหมายของคำ

3.9.3. ๓.ตั้งคำถามและตอบคำตอบเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

3.9.4. ๔.ลำดับเหตุการณ์และการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ

3.9.5. ๕.สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

3.9.6. ๖.อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน

3.9.7. ๗.อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

3.9.8. ๘.อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนภูมิ แผนที่

3.9.9. ๙.มีมารยาทในการอ่าน

3.10. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.10.1. ๑.การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้องจองข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆที่ประกอบด้วย คำพื้นฐานเพิ่มจากป.๒ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ คำ

3.10.2. ๒.การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ

3.10.3. ๓.การอ่านหนังสือตามความสนใจ

3.10.4. ๔.การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

3.10.5. ๕.การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่และแผนภูมิ

3.10.6. ๖.มารยาทในการอ่าน

3.11. ป.๔

3.12. ตัวชี้วัด

3.12.1. ๑.ออกเสีียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

3.12.2. ๒.อธิบายความหมายของคำ ประโยคและสำนวนจากเรื่องที่อ่าน

3.12.3. ๓.อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

3.12.4. ๔.แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

3.12.5. ๕.คาดคะเนจากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลจากเรื่องที่อ่าน

3.12.6. ๖.สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3.12.7. ๗.อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ

3.12.8. ๘.มีมารยาทในการอ่าน

3.13. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.13.1. ๑.การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

3.13.2. ๒.การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ

3.13.3. ๓.การอ่านหนังสือตามความสนใจ

3.13.4. ๔.มีมารยาทในการอ่าน

3.14. ป.๕

3.15. ตัวชี้วัด

3.15.1. ๑.อ่านออกเสียงบทร้อยกรองและบทร้อยแก้วได้ถูกต้อง

3.15.2. ๒.อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณา

3.15.3. ๓.อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่าน

3.15.4. ๔.แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่่อ่าน

3.15.5. ๕.วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

3.15.6. ๖.อ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม

3.15.7. ๗.อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

3.15.8. ๘.มีมารยาทในการอ่าน

3.16. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.16.1. ๑.การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

3.16.2. ๒.การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ

3.16.3. ๓.การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

3.16.4. ๔.การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิและกราฟ

3.16.5. ๕.การอ่านหนังสือตามความสนใจ

3.16.6. ๖.มารยาทในการอ่าน

4. สาระที่ ๒ การเขียน

5. มาตรฐาน ท ๒.๑

5.1. ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2. ป.๑

5.3. ตัวชี้วัด

5.3.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

5.3.2. ๒.เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ

5.3.3. ๓.มีมารยาทในการเขียน

5.4. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.4.1. ๑.การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

5.4.2. ๒.การเขียนสื่อสาร

5.4.3. ๓.มารยาทในการเขียน

5.5. ป.๒

5.6. ตัวชี้วัด

5.6.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

5.6.2. ๒.เขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์

5.6.3. ๓.เขียนเรื่องสั้นๆตามจินตนาการ

5.6.4. ๔.มีมารยาทในการเขียน

5.7. สาระการเรียนแกนกลาง

5.7.1. ๑.การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

5.7.2. ๒.การเขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์

5.7.3. ๓.การเขียนเรื่องสั้นๆตามจินตนาการ

5.7.4. ๔.มารยาทในการเขียน

5.8. ป.๓

5.9. ตัวชี้วัด

5.9.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

5.9.2. ๒.เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจน

5.9.3. ๓.เขียนบันทึกประจำวัน

5.9.4. ๔.เขียนจดหหมายลาครู

5.9.5. ๕.เขียนเรื่องตามจินตนการ

5.9.6. ๖.มีมารยาทในการเขียน

5.10. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.10.1. ๑.การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

5.10.2. ๒.การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

5.10.3. ๓.การเขียนบันทึกประจำวัน

5.10.4. ๔.การเขียนจดหมายลาครู

5.10.5. ๕.การเขียนรื่องตามจินตนการจากคำภาพ และหัวข้อที่กำหนด

5.10.6. ๖.มารยาทในการเขียน

5.11. ป.๔

5.12. ตัวชี้วัด

5.12.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

5.12.2. ๒.เขียนสื่อสารโดยใช้คำถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม

5.12.3. ๓.เขียนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

5.12.4. ๔.เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ

5.12.5. ๕.เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

5.12.6. ๖.เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

5.12.7. ๗.เขียนเรื่องตามจินตนาการ

5.12.8. ๘.มีมารยาทในการเขียน

5.13. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.13.1. ๑.การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

5.13.2. ๒.การเขียนสื่อสาร

5.13.3. ๓.การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน

5.13.4. ๔.การเขียนย่อความจากสื่อต่าง

5.13.5. ๕.การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและิดามารดา

5.13.6. ๖.การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

5.13.7. ๗.การเขยนเรื่องตามจินตนการ

5.13.8. ๘.มารยาทในการเขียน

5.14. ป.๕

5.15. ตัวชี้วัด

5.15.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

5.15.2. ๒.เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

5.15.3. ๓.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

5.15.4. ๔.เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

5.15.5. ๕.เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

5.15.6. ๖.เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา

5.15.7. ๗.กรอกแบบรายการต่างๆ

5.15.8. ๘.เขียนเรื่องตามจินตนการ

5.15.9. ๙.มีมารยาทในการเขียน

5.16. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.16.1. ๑.การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

5.16.2. ๒.การเขียนสื่อสาร

5.16.3. ๓.การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน

5.16.4. ๔.การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ

5.16.5. ๕.การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

5.16.6. ๖.การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

5.16.7. ๗.การกรอกแบบรายการ

5.16.8. ๘.การเขียนเรื่องตามจินตนการ

5.16.9. ๙.มารยาทในการเขียน

5.17. ป.๖

5.18. ตัวชี้วัด

5.18.1. ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

5.18.2. ๒.เขียนสื่อสารโดยใช้คำที่ชัดเจน

5.18.3. ๓.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

5.18.4. ๔.เขียนเรียงความ

5.18.5. ๕.เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

5.18.6. ๖.เขียนจดหมายส่วนตัว

5.18.7. ๗.กรอกแบบรายการต่างๆ

5.18.8. ๘.เขียนเรื่องตามจินตนการและสร้างสรรค์

5.18.9. ๙.มีมารยาทในการเขียน

5.19. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.19.1. ๑.การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

5.19.2. ๒.การเขียนสื่อสาร

5.19.3. ๓.การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด

5.19.4. ๔.การเขียนเรียงความ

5.19.5. ๕.การเขี่ยนย่อความจากสื่อต่างๆ

5.19.6. ๖.การเขียนจดหมายส่วนตัว

5.19.7. ๗.การกรอกแบบรายการ

5.19.8. ๘.การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

5.19.9. ๙.มารยา่ทในการเขียน

6. มาตรฐาน ท ๓.๑

6.1. สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

6.2. ป.๑

6.3. ตัวชี้วัด

6.3.1. ๑.ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆและปฏิบัติตาม

6.3.2. ๒.ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

6.3.3. ๓.พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

6.3.4. ๔.พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์

6.3.5. ๕.มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

6.4. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

6.4.1. ๑.การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งง่ายๆ

6.4.2. ๒.การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้

6.4.3. ๓.การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน

6.4.4. ๔.มารยาทในการฟัง

6.4.5. ๕.มารยาทในการดู

6.4.6. ๖.มารยาทในการพูด

6.5. ป.๒

6.6. ตัวชี้วัด

6.6.1. ๑.ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม

6.6.2. ๒.เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

6.6.3. ๓.บอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู

6.6.4. ๔.ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

6.6.5. ๕.พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

6.6.6. ๖.พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

6.6.7. ๗.มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

6.7. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

6.7.1. ๑.การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งที่ซับซ้อน

6.7.2. ๒.การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

6.7.3. ๓.การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน

6.7.4. ๔.มารยาทในการฟัง

6.7.5. ๕.มารยาทในการดู

6.7.6. ๖.มารยาทในการพูด

6.8. ป.๓

6.9. ตัวชี้วัด

6.9.1. ๑.เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

6.9.2. ๒.บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู

6.9.3. ๓.ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

6.9.4. ๔.พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

6.9.5. ๕.พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

6.9.6. ๖.มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

6.10. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

6.10.1. ๑.การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งเป้นความรู้และความบันเทิง

6.10.2. ๒.การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน

6.10.3. ๓.มารยาทในการฟัง

6.10.4. ๔.มารยาทในการดู

6.10.5. ๕.มารยาทในการพูด

6.11. ป.๔

6.12. ตัวชี้วัด

6.12.1. ๑.จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

6.12.2. ๒.พูดสรุปความจากการฟังและดู

6.12.3. ๓.พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

6.12.4. ๔.ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

6.12.5. ๕.รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

6.12.6. ๖.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

6.13. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

6.13.1. ๑.การจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

6.13.2. ๒.การจับใจความและการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู

6.13.3. ๓.การรายงาน

6.13.4. ๔.มารยา่ทในการฟัง การดู และการพูด

6.13.5. ๕.รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา

6.14. ป.๕

6.15. ตัวชี้วัด

6.15.1. ๑.พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

6.15.2. ๒.ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

6.15.3. ๓.วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังแะดูอย่างมีเหตุผล

6.15.4. ๔.พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

6.15.5. ๕.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

6.16. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

6.16.1. ๑.การจับใจความและการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ

6.16.2. ๒.การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน

6.16.3. ๓.การรายงาน

6.16.4. ๔.มารยาทในการฟัง

6.17. ป.๖

6.18. ตัวชี้วัด

6.18.1. ๑.พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู

6.18.2. ๒.ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

6.18.3. ๓.วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล

6.18.4. ๔.พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา

6.18.5. ๕.พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ

6.18.6. ๖.มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

6.19. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

6.19.1. ๑.การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ

6.19.2. ๒.การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา

6.19.3. ๓.การรายงาน

6.19.4. ๔.การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ

6.19.5. ๕.มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

7. สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย

8. มาตรฐาน ท ๔.๑

8.1. เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

8.2. ป.๑

8.3. ตัวชี้วัด

8.3.1. ๑.บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย

8.3.2. ๒.เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

8.3.3. ๓.เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ

8.3.4. ๔.ต่อคำคล้องจองง่ายๆ

8.4. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

8.4.1. ๑.พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์

8.4.2. ๒.เลขไทย

8.4.3. ๓.การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ

8.4.4. ๔.มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงมาตรา

8.4.5. ๕.การผันคำ

8.4.6. ๖.ความหมายของคำ

8.4.7. ๗.การแต่งประโยค

8.4.8. ๘.คำคล้องจอง

8.5. ป.๒

8.6. ตัวชี้วัด

8.6.1. ๑.บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย

8.6.2. ๒.เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

8.6.3. ๓.เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร

8.6.4. ๔.บอกลักาณะคำคล้องจอง

8.6.5. ๕.เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

8.7. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

8.7.1. ๑.พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์

8.7.2. ๒.เลขไทย

8.7.3. ๓.การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ

8.7.4. ๔.มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา

8.7.5. ๕.การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ

8.7.6. ๖.คำที่มีตัวการันต์

8.7.7. ๗.คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน คำที่มี รร ความหมายของคำ

8.7.8. ๘.การแต่งประโยค การเรียบเรียงเป็นประโยคสั้นๆ คำคล้องจอง ภาษาไทยมาตราฐาน ภาษาถิ่น

8.8. ป.๓

8.9. ตัวชี้วัด

8.9.1. ๑.เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

8.9.2. ๒.ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

8.9.3. ๓.ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ

8.9.4. ๔.แต่งประโยคง่ายๆ

8.9.5. ๕.แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ

8.9.6. ๖.เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

8.10. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

8.10.1. ๑.การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ

8.10.2. ๒.มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา การผันอักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่ำ

8.10.3. ๓.คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์

8.10.4. ๔.คำที่มี ฤ ฤๅ คำที่ใช้ บัน บรร คำที่ใช้ รร

8.10.5. ๕.ชนิดและหน้าที่ของคำ

8.10.6. ๖.การใช้พจนานุกรม

8.10.7. ๗.การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร

8.10.8. ๘.คำคล้องจอง คำขวัญ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น

8.11. ป.๔

8.12. ตัวชี้วัด

8.12.1. ๑.สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ

8.12.2. ๒.ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

8.12.3. ๓.แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา

8.12.4. ๔.ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ

8.12.5. ๕.แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ

8.12.6. ๖.บอกความหมายของสำนวน

8.12.7. ๗.เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้

8.13. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

8.13.1. ๑.คำในแม่ ก กา มาตราตัวสะกด การผันอักษร คำเป็นคำตาย คำพ้อง

8.13.2. ๒.ชนิดและหน้าที่ของคำ

8.13.3. ๓.การใช้พจนานุกรม

8.13.4. ๔.ประโยคสามัญ

8.13.5. ๕.กลอนสี่ คำขวัญ สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

8.13.6. ๖.ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น

8.14. ป.๕

8.15. ตัวชี้วัด

8.15.1. ๑.ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

8.15.2. ๒.จำแนกส่วนประกอบของประโยค

8.15.3. ๓.เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น

8.15.4. ๔.ใช้คำราชาศัพท์

8.15.5. ๕.บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

8.15.6. ๖.แต่งบทร้อยกรอง

8.15.7. ๗.ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

8.16. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

8.16.1. ๑.ชนิดและหน้าที่ของคำ

8.16.2. ๒.ประโยคและส่วนประกอบของประโยค

8.16.3. ๓.ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น

8.16.4. ๔.คำราชาศัพท์ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

8.16.5. ๕.กาพย์ยานี ๑๑

8.16.6. ๖.สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

8.17. ป. ๖

8.18. ตัวชี้วัด

8.18.1. ๑.วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

8.18.2. ๒.ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

8.18.3. ๓.รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

8.18.4. ๔.ระบุลักษณะของประโยค

8.18.5. ๕.แต่งบทร้อยกรอง

8.18.6. ๖.วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

8.19. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

8.19.1. ๑.ชนิดและหน้าที่ของคำ

8.19.2. ๒.คำราชาศัพท์ ระดับภาษา ภาษาถิ่น

8.19.3. ๓.คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

8.19.4. ๔.กลุ่มคำวลี ประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน

8.19.5. ๕.กลอนสุภาพ สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

9. สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

10. มาตรฐาน ท ๕.๑

10.1. เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

10.2. ป.๑

10.3. ตัวชี้วัด

10.3.1. ๑.บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้ออยกรองสำหรับเด็ก

10.3.2. ๒.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ

10.4. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

10.4.1. ๑.วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก

10.4.2. ๒.บทอาขยานและบทร้อยกรอง

10.5. ป.๒

10.6. ตัวชี้วัด

10.6.1. ๑.ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหริอการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

10.6.2. ๒.ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด้กในท้องถิ่น

10.6.3. ๓.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

10.7. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

10.7.1. ๑.วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก

10.7.2. ๒.บทร้องเล่นที่มีคุณค่า

10.7.3. ๓.บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

10.8. ป.๓

10.9. ตัวชี้วัด

10.9.1. ๑.ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

10.9.2. ๒.รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็กเพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น

10.9.3. ๓.แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน

10.9.4. ๔.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

10.10. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

10.10.1. ๑.วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นหลัง

10.10.2. ๒.บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

10.11. ป.๔

10.12. ตัวชี้วัด

10.12.1. ๑.ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม

10.12.2. ๒.อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

10.12.3. ๓.ร้องเพลงพื้นบ้าน

10.12.4. ๔.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

10.13. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

10.13.1. ๑.วรรณคดีและวรรณกรรม

10.13.2. ๒.เพลงพื้นบ้าน

10.13.3. ๓.บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

10.14. ป.๕

10.15. ตัวชี้วัด

10.15.1. ๑.สรุปจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน

10.15.2. ๒.ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

10.15.3. ๓.อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

10.15.4. ๔.ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

10.16. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

10.16.1. ๑.วรรณคดีและวรรณกรรม

10.16.2. ๒.บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

10.17. ป.๖

10.18. ตัวชี้วัด

10.18.1. ๑.แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน

10.18.2. ๒.เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทานพื้นบ้านท้องถิ่นอื่น

10.18.3. ๓.อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

10.19. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

10.19.1. ๑.วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น นิทานคติธรรม เพลงพื้นบ้าน วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน