Get Started. It's Free
or sign up with your email address
5W1H by Mind Map: 5W1H

1. Why: - Mục đích Xây dựng báo cáo doanh thu này là để thống kê chí phí của bệnh nhân điều trị trong khoa - Hỗ trợ thu ngân có thông kê doanh thu 1 khoa 1 cách dễ dàng chỉ trong một thao tác in báo cáo, thay tính toán bằng thủ công như hiện tại, Giúp người dùng tiết kiệm thời gian

2. Who: Báo cáo doanh thu này hướng đến đối tượng sử dụng là Thu ngân

3. Where - Việc sử dụng báo cáo được in ở các quầy thu ngân - Ảnh hưởng đến hệ thống: Vì báo cáo sẽ được đặt ở database phụ .Khi in báo cáo Theo quý, hoặc in quá nhiều tháng dẫn đến mất đồng bộ DB chính và DB phụ dẫn đến hàng loạt các báo cáo sẽ không in ra được. Giải pháp cho vấn đề này thì ngườu dùng nên chia nhỏ khoảng thời gian in báo cáo, Không nên in nhiều báo cáo tại cùng 1 thời điểm

4. When: Dự kiến báo cáo doanh thu này sẽ cập nhập vào ngày 14/07 - Thời điểm hệ thống thực thi , chạy logic cho tính năng: khi người dùng mở menu báo cáo => Chọn các tiêu chí in=> Nhấn Ok

5. What: -Các bước người dụng tính năng: Đăng nhập=> mở menu báo cáo =>Chọn tiêu chí in=> nhấn OK