กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย by Mind Map: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. สาระที่ ๑ การอ่าน

1.1. มาตรฐาน ท ๑.๑

1.1.1. ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิด และมีนิสัยรักการอ่าน

1.1.1.1. ป.๑

1.1.1.1.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.1.2. ป.๒

1.1.1.2.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.1.3. ป.๓

1.1.1.3.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.1.4. ป.๔

1.1.1.4.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.1.1.5. ป.๕

1.1.1.5.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกรกลาง

1.1.1.6. ป.๖

1.1.1.6.1. ตัวชี้วัด

1.1.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2. สาระที่ ๒ การเขียน

2.1. มาตรฐาน ท ๒.๑

2.1.1. ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่อราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.1.1. ป.๑

2.1.1.1.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.1.2. ป.๒

2.1.1.2.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.1.3. ป.๓

2.1.1.3.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.1.4. ป.๔

2.1.1.4.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.1.5. ป.๕

2.1.1.5.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.1.1.6. ป.๖

2.1.1.6.1. ตัวชี้วัด

2.1.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3. สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

3.1. มาตรฐาน ท ๓.๑

3.1.1. สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

3.1.1.1. ป.๑

3.1.1.1.1. ตัวชี้วัด

3.1.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.1.1.2. ป.๒

3.1.1.2.1. ตัวชี้วัด

3.1.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.1.1.3. ป.๓

3.1.1.3.1. ตัวชี้วัด

3.1.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.1.1.4. ป.๔

3.1.1.4.1. ตัวชี้วัด

3.1.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.1.1.5. ป.๕

3.1.1.5.1. ตัวชี้วัด

3.1.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3.1.1.6. ป.๖

3.1.1.6.1. ตัวชี้วัด

3.1.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4. สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย

4.1. มาตรฐาน ท ๔.๑

4.1.1. เข้าใจธรรมชาติภาษาและภาษาไทยการเปลี่ยนเเปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

4.1.1.1. ป.๑

4.1.1.1.1. ตัวชีวัด

4.1.1.1.2. สาระการเรียนรู้

4.1.1.2. ป.๒

4.1.1.2.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.1.3. ป.๓

4.1.1.3.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.1.4. ป.๔

4.1.1.4.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.4.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.1.5. ป.๕

4.1.1.5.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.5.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.1.1.6. ป.๖

4.1.1.6.1. ตัวชี้วัด

4.1.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5. สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรกรรม

5.1. มาตรฐาน ท ๕.๑

5.1.1. เข้าใจและเเสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

5.1.1.1. ป.๑

5.1.1.1.1. ตัวชี้วัด

5.1.1.1.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.1.1.2. ป.๒

5.1.1.2.1. ตัวชี้วัด

5.1.1.2.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.1.1.3. ป.๓

5.1.1.3.1. ตัวชี้วัด

5.1.1.3.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5.1.1.4. ป.๔

5.1.1.4.1. ตัวชี้วัด

5.1.1.4.2. สาระการเรียนแกนกลาง

5.1.1.5. ป.๕

5.1.1.5.1. ตัวชี้วัด

5.1.1.5.2. สาระการเรียนแกนกลาง

5.1.1.6. ป.๖

5.1.1.6.1. ตัวชี้วัด

5.1.1.6.2. สาระการเรียนรู้แกนกลาง