hoạt động chế độ, học tập, công việc trong tuần

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
hoạt động chế độ, học tập, công việc trong tuần by Mind Map: hoạt động chế độ, học tập,  công việc trong tuần

1. Đối với cấp Tiểu đoàn, Đại đội độc lập và tương đương, mỗi tuần quân nhân có 30 phút chính thức để nghe thông báo chính trị vào sáng thứ hai ngay sau khi kết thúc chào cờ và nhận xét tuần, trước khi duyệt đội ngũ

2. 3. tổng vệ sinh doanh trại

2.1. Mỗi tuần các đơn vị phải tổ chức và bố trí thời gian thống nhất để làm tổng vệ sinh doanh trại, đảm bảo môi trường sạch đẹp.

3. 1.chào cờ duyệt đội ngũ

3.1. sáng t2 hàng tuần

3.2. sáng t2 tuần đầu tháng

3.3. không chào cờ, duyệt đội ngũ

4. 2.thông báo chính trị