ผู้นำและภาวะผู้นำ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผู้นำและภาวะผู้นำ by Mind Map: ผู้นำและภาวะผู้นำ

1. ความหมายของผู้นำ

1.1. ผู้ที่ได้รับการเลือกจากสมาชิกของกลุ่มโดยการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้นํากลุ่ม

1.2. ผู้ที่มีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นในกลุ่ม และสามารถ ทำให้กลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง

1.3. บุคคลในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้กำกับและประสานงาน ให้กิจกรรมของกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน

2. ความสำคัญของผู้นำ

2.1. ช่วยโน้มน้าวชักจูงให้บุคลากรทุ่มเทความรู้ความสามารถให้แก่องค์การ

2.2. ช่วยเหลือกลุ่มในการกำหนดเป้าหมาย และหาวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย

2.3. เป็นหลักยึดให้แก่บุคลากรเมื่อหน่วยงานเผชิญสภาวะคับขัน

2.4. ช่วยประสานความขัดแย้งต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน

2.5. ส่งเสริม ควบคุม หรือจูงใจในลักษณะที่เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติภารกิจเพื่อการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม

3. ความหมายของภาวะผู้นำ

3.1. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น

3.2. ภาวะที่ก่อให้เกิดศัทธาเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ

3.3. ความสามารถที่จะชี้แนะ สั่งการ หรืออำนวยการผู้อื่น เพื่อให้มุ่งไปสู่จุดหมายที่กำหนดไว้

3.4. ผู้ที่ทำให้ผู้คนในองค์กรตระหนักถึงสิ่งที่จะต้องกระทำร่วมกัน

4. แบบของภาวะผู้นำ

4.1. ภาวะผู้นำแบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative leadership)

4.2. ภาวะผู้นำแบบนักบริการ (Servant leadership)

4.3. ภาวะผู้นำแบบหุ้นส่วน (Share holder leadership)

4.4. ภาวะผู้นำแบบเพื่อนแท้ (True good friend leadership)

4.5. ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic leadership)

5. ภาวะผู้นำทางการศึกษา

5.1. ผู้ที่ควบคุม นำพาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมมือจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุุประสงค์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล