ความสำคัญของวิชาชีพครู

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสำคัญของวิชาชีพครู by Mind Map: ความสำคัญของวิชาชีพครู

1. สมญานามที่เน้นให้เห็น

1.1. นักปฏิวัติในสนามรบทางการศึกษา

1.2. ผู้ใช้อาวุธลับของชาติ

1.3. ทหารเอกของชาติ

1.4. แม่พิมพ์ของชาติ

1.5. กระจกเงาของศิษย์

1.6. ดวงประทีปส่องทาง

1.7. ผู้สร้างโลก

1.8. ผู้กุมความเป็นความตายของชาติ

1.9. ปูชนียบุคคล

1.10. วิศวกรสังคม

2. ฐานวิศวกรสังคม

2.1. ครูทำงานวิจัย

2.1.1. ต้องศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนและด้านพฤติกรรม

2.2. ครูทำงานพัฒนา

2.2.1. มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคน

2.3. ครูทำงานออกแบบ

2.3.1. ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

2.4. ครูทำงานการผลิต

2.4.1. ผลิตคนที่มีคุณภาพตามที่สังคมต้องการ

2.5. ครูทำงานก่อสร้าง

2.5.1. สร้างพฤติกรรมคนให้เป็นไปตามรูปแบบที่สังคมต้องการ

2.6. ครูทำงานควบคุมโรงเรียน

2.6.1. ดูแลโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อย

2.7. ครูทำงานทดสอบ

2.7.1. ทดสอบและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปของผู้เรียน

2.8. ครูทำงานการขายและการตลาด

2.8.1. ป็นผู้โน้มน้าวและสร้างความสัมพันธ์

2.9. ครูทำงานที่ปรึกษา

2.9.1. ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ

2.10. ครูทำงานการศึกษาโดยตรง

2.10.1. รับผิดชอบต่อการศึกษาทุกระดับชั้น

2.11. ครูทำงานบริหาร

2.11.1. บริหารงานให้มีประสิทธิภาพส่งผลไปถึงคุณภาพของนักเรียน

3. การพัฒนาเยาวชน

3.1. ห้ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

3.2. พยายามให้เยาวชนมีจิตสำนึก

3.3. ให้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ต่างๆ

4. พัฒนาสังคม

4.1. ให้การศึกษาและความรู้แก่ประชาชน

4.2. เป็นผู้ปรับปรุงและส่งเสริม

4.3. เป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชน

4.4. เป็นผู้นำหรือคิดริเริ่ม

4.5. ป็นผู้สร้างความตื่นตัว

4.6. ป็นผู้อำนวยความสะดวกและประสานงาน

5. พัฒนาการเมืองการปกครอง

5.1. ห้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศ

5.2. ฝึกหัดให้นักเรียนนำรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจำวัน

5.3. เป็นตัวแทนของรัฐเชิญชวนให้เลือกตั้ง

5.4. สร้างค่านิยมในระบบประชาธิปไตย

5.5. แนะนำไม่ให้ประชาชนรับอามิสสินจ้าง

6. พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ

6.1. สอนนักเรียนที่ตัวครูเองคือรับผิดชอบอยู่ให้เต็มเวลาสอนให้เต็มหลักสูตรความสามารถ

6.2. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.3. ส่งเสริมด้านกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน

6.4. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของครูและนักเรียน

6.5. ให้คำปรึกษาแนะนำริเริ่มอาชีพใหม่ใหม่

6.6. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดฝึกอาชีพ

6.7. ส่งเสริมการผลิตและการนำเทคโนโลยีมาใช้

6.8. ให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพอนามัย

7. ส่งเสริมความมั่นคงทางศาสนาและวัฒนธรรม

7.1. ศาสนา

7.1.1. มีความเลื่อมใสในศาสนาที่ตนนับถือ

7.1.2. ศึกษาหลักคำสอนที่ถูกต้องของศาสนานั้น

7.1.3. นำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน

7.1.4. ปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำ

7.1.5. ชายไทยที่นับถือศาสนาพุทธค้นหาโอกาสบรรพชาอุปสมบท

7.2. วัฒนธรรม

7.2.1. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติ

7.2.2. เลือกสรรวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อถ่ายทอด

7.2.3. สอดแทรกวัฒนธรรมให้กับผู้เรียน

7.2.4. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามวัฒนธรรมอันดีงาม

7.2.5. ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวัฒนธรรม