ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม by Mind Map: ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม

1. 1."ซุปเปอร์มาร์เก็ต : เลิกขายสัตว์น้ำที่ยังไม่โตเต็มวัย เพราะอาหารทะเลกำบัวจะหมดแล้ว" การสูญเสียความหลากหลายในระบบนิเวศ

1.1. ปัญหา : 1. สัตว์ทะเลมีจำนวนลดลง 2. อาหารทะเลมีราคาแพงมากขึ้น

1.2. สาเหตุ : 1.สัตว์ทะเลถูกจับตั้งแต่ยังโตไม่เต็มวัย 2.จับสัตว์ทะเลในช่วงที่วางไข่หรือฤดูผสมพันธุ์

1.3. แนวทางในการแก้ไข : 1.จับสัตว์ทะเลตามฤดูกาล 2.จับด้วยเครื่องมือเฉพาะสำหรับสัตว์แต่ละชนิด 3.ไม่จับสัตว์ทะเลในน่านน้ำตื้นหรือเขตที่มีปะการัง

2. 2. ซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งในเยอรมันขายเฉพาะอาหารใกล้หมดอายุและอาหารตกเกรด มลพิษทางขยะ

2.1. ปัญหา : 1.ขยะที่เน่าเสียจะปล่อยก๊าซมีเทนออกมา 2.ทุกๆปีจะมีอาหารกว่า 1.3 พันล้านตันถูกทิ้งให้เป็นขยะ 3.มีคาร์บอนไดออกไซด์ 3.3 พันล้านตันจากอาหารจากขยะอาหารทั่วโลก

2.2. สาเหตุ : 1.เกิดจากการผลิตจำนวนมากและไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค 2.เพราะเป็นอาหารแกตามจึงทำให้เกิดการลังเลที่จะเลือกซื้อ

2.3. แนวทางในการแก้ไข : 1.นำไปบริจาคให้องค์กรการกุศลอื่นๆหรือพื้นที่ขาดแคลนอาหาร 2.นำไปหมักเป็นปุ๋ย เป็นอาหารให้สัตว์หรือนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ

3. 3. ไฟไหม้เรือสินค้าชายฝั่งศรีลังกาทำให้ขยะพลาสติกเกลือทะเล มลพิษทางน้ำ

3.1. ปัญหา : 1.ขยะเกลื่อนชายฝั่ง 2.มีสารตกค้างในทะเล 3.ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำ

3.2. สาเหตุ : 1.ไฟไหม้เรือสินค้า แนวทางในการแก้ไข : 1.ทำป้ายบอกควรระวัง 2.ให้หน่วยของภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบมาเก็บกวาด

4. 4. ภาคเหนืออ่วม! หมอกควันข้ามแดน คพ.ส่งหนังสือชาติอาเซียนลดเผาป่า มลพิษทางอากาศ

4.1. ปัญหา : 1.หมอกควัน 2.ฝุ่นละออง 3.มีผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคหัวใจ หลอดเลือด และสมองขาดเลือด กลุ่มโรคตาอักเสบ และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ

4.2. สาเหตุ : 1.มีการเผาขยะและวัชพืช 2.ไฟป่า

4.3. แนวทางในการแก้ไข : 1.ปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเผาเป็นอย่างอื่นแทน 2.เฝ้าระวังและกำจัดที่มีจุดความร้อน 3.ทำจุดเติมน้ำในป่าเพื่อดับไฟได้รวดเร็วมากขึ้น 4.ทำแนวกันไฟเพื่อลดการลุกลามของไฟป่า

5. 5. พิษสารหนูที่ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช มลพิษทางน้ำ

5.1. ปัญหา : 1.เกิดโรคไข้ดำ 2.ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำตะกอนน้ำได้เนื่องจากมีการปนเปื้อนจากสารหนู

5.2. สาเหตุ : 1.เกิดจากการทำเหมืองแร่ดีบุก 2.เกิดจากพิษของสารหนูที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ

5.3. แนวทางในการแก้ไข : 1.ขุดเจาะบ่อบาดาลและวางระบบประปาแทน 2.จัดเก็บแร่สารหนูอย่างมิดชิดในบ่อคอนกรีต

6. 6. น้ำทะเลบางแสนเปลี่ยนสี มลพิษทางน้ำ

6.1. ปัญหา : 1.สัตว์ทะเลตายเป็นจำนวนมาก 2.ชายหาดมีความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็น 3.การประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบโดยตรง 4.ออกซิเจนในน้ำลดลงส่งผลให้สัตว์น้ำขนาดเล็กขาดออกซิเจนและตายในที่สุด

6.2. สาเหตุ : 1.การขึ้นลงของน้ำทะเลและกระแสลมในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดลมทิศทางเข้าสู่ฝั่ง 2.มีการชะล้างสารอาหารลงสู่น้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเล จะได้ไปตอนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

6.3. แนวทางในการแก้ไข : 1.รณรงค์ไม่ทิ้งเศษอาหารและขยะลงในทะเลบางแสน 2.ปลูกปะการังเทียมเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำทะเล

7. 7.เกษตรอินทรีย์และผลจากสารกำจัดศัตรูพืช มลพิษทางดิน

7.1. ปัญหา : 1.มีคนป่วยจากสารพิษกำจัดศัตรูพืช 2.พบสารเคมีตกค้างในพืช ผัก ผลไม้

7.2. สาเหตุ : 1.มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสารกำจัดแมลง

7.3. แนวทางในการแก้ไข : 1.หันมาเลือกรับประทานพืชผักออแกนิค 2.ลดการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชและแมลง 3.ใช้ปุ๋ยบินจากซากพืชและซากสัตว์

8. 8.การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในอาหาร มลพิษทางน้ำ

8.1. ปัญหา : 1.พบไมโครพลาสติกในกระเพาะของปลาทู 2.อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร 3.ระบบนิเวศสัตว์ทะเลถูกทำลาย

8.2. สาเหตุ : 1.ขยะที่เกิดจากครัวเรือนและอุตสาหกรรมถูกปล่อยลงสู่ทะเล 2.เกิดจากการจัดการขยะอย่างไม่ถูกต้อง

8.3. แนวทางในการแก้ไข : 1.ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 2.คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

9. 9.ประชากรหมีขั้วโลกส่วนใหญ่อาจไม่รอดหลัง พ.ศ.2643 การสูญเสียความหลากหลายในระบบนิเวศ

9.1. ปัญหา : 1.ประชากรมีขั้วโลกมีจำนวนลดลง 2.ปริมาณแผ่นน้ำแข็งมีการลดลงอย่างมาก

9.2. สาเหตุ : 1.เกิดจากโลกร้อน ชั้นโอโซนถูกทำลายจากมนุษย์ 2.เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและโรงงานอุตสาหกรรมของมนุษย์

9.3. แนวทางในการแก้ไข : 1.ลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 2.ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3.เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีจำนวนมากขึ้น

10. 10.Climate Change : ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำขาดออกซิเจนในทะเลสาบเกือบ 400 แห่งในสหรัฐ และยุโรป มลพิษทางน้ำ

10.1. ปัญหา : 1.ปลาฟักไข่ช้ากว่าปกติ และตัวอ่อนมีความแข็งแรงน้อยลง 2.สัตว์น้ำบางชนิดที่ปรับตัวไม่ได้ตาย 3.ขาดแคลนออกซิเจนในน้ำ 4.ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชน้ำบางชนิด

10.2. สาเหตุ : 1.มีการปล่อยสารเคมีจากเขต 2.อุตสาหกรรมลงในแหล่งน้ำ 3.สารอินทรีย์ที่ยังเหลืออยู่

10.3. แนวทางในการแก้ไข : 1.ลดการปล่อยสารเคมีลงในแหล่งน้ำ 2.เพิ่มการอนุบาลปะการัง