maytinhdalat.vn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
maytinhdalat.vn by Mind Map: maytinhdalat.vn

1. Website

1.1. Layout

1.2. Trang chủ

1.2.1. Slide

1.2.2. Sản phẩm

1.2.2.1. Show 10 sản phẩm mới

1.2.3. Danh mục sản phẩm

1.2.3.1. Show 6 danh mục sản phẩm cha - có tab danh mục con

1.3. Sản phẩm

1.3.1. Trang danh sách

1.3.1.1. Filter giá và date

1.3.1.2. Show list sản phẩm

1.3.1.3. Phân trang

1.3.2. Trang chi tiết

1.3.2.1. show list hình ảnh sản phẩm

1.3.2.2. Show option lựa chọn sản phẩm

1.3.2.3. Show mô tả

1.3.2.4. Show bình luận

1.3.2.5. Show thông tin chi tiết

1.3.2.6. Show sản phẩm tương tự

1.4. Lựa chọn cấu hình

1.5. Tin tức

1.5.1. Trang danh sách

1.5.1.1. Show list danh mục tin

1.5.1.2. Show list tin tức

1.5.1.3. Phân trang

1.5.1.4. Quảng cáo

1.5.1.5. Show list tin xem nhiều

1.5.2. Trang chi tiết

1.5.2.1. Share

1.5.2.2. Show ngày xuất bản + lượt xem

1.5.2.3. Show list tin xem nhiều

1.5.2.4. Show danh mục tin

1.5.2.5. Show quảng cáo

1.5.2.6. Show tin liên quan

1.6. Page A4

1.6.1. Hiển thị thong tin trang

1.7. Bảo hành

1.7.1. Check thông tin bảo hành

1.7.2. Chính sách bảo hành

1.8. Đăng nhập thành viên

1.9. Đăng kí thành viên

1.10. Quản lí tài khoản

1.10.1. Thông tin tài khoản

1.10.1.1. Sửa thông tin tài khoản của khách hàng

1.10.2. Quản lí đơn hàng

1.10.2.1. hiển thị đơn hàng và tình trạng các đơn

1.11. Search

1.11.1. show Sản phẩm phù hợp

1.11.2. show Tin tức phù hợp

2. Admin

2.1. Thông tin

2.1.1. Menu

2.1.2. Page A4

2.1.3. Khuyến mãi

2.1.4. Chính sách bảo hành

2.2. Tin tức

2.2.1. Danh mục

2.2.2. Danh sách

2.3. Sản phẩm

2.3.1. Danh mục sản phẩm

2.3.2. Danh sách sản phẩm

2.3.3. Danh mục thông tin sản phẩm

2.3.4. Danh sách thông tin sản phẩm theo danh mục thông tin

2.3.5. Quản lí bình luận

2.4. Quản lí đơn hàng

2.4.1. Đơn hàng

2.4.2. Khách hàng

2.5. Tiện ích

2.5.1. Banner

2.5.2. Slider

2.5.3. Client

2.6. Liên hệ

2.6.1. Thông tin liên hệ

2.6.2. Danh sach email đăng kí