การจัดการโลจิสติกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดการโลจิสติกส์ by Mind Map: การจัดการโลจิสติกส์

1. ความหมาย

2. ประโยชน์

3. กิจกรรม

3.1. การบริหารจัดการการผลิต

3.2. การตลาดและการบริหารลูกค้า

3.3. การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ

4. การเปลี่ยนแปลง

5. ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น

6. การประยุกต์ใช้