ความสำคัญของการสื่อสารในงานสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสำคัญของการสื่อสารในงานสารสนเทศ by Mind Map: ความสำคัญของการสื่อสารในงานสารสนเทศ

1. ระดับจุลภาค

1.1. 1.ความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน

1.1.1. การใข้อินเทอร์เน็ตรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1.1.2. ติดต่อพูดคุยกับบุคคลในครอบครัว

1.1.3. กิจกรรมสื่อสารอื่นๆ

1.1.3.1. การดูโทรทัศน์

1.1.3.2. การฟังวิทยุ

1.1.3.3. การคุยโทรศัพท์

1.1.3.4. การอ่านหนังสือพิมพ์

1.2. 2.ความสำคัญต่อการเป็นสังคม

1.2.1. เป็นเครื่องมือที่ช่วยประสานให้คนในสังคมมีความเข้าใจกัน

1.2.2. เพื่อให้คนมีการคบหาสมาคม

1.3. 3.ความสำคัญต่อการสร้างความร่วมมือ

1.3.1. กำกับพฤติกรรมของบุคคลให้แสดงออกมาอย่างเหมาะสม

1.3.2. เสริมสร้างศักยภาพทางสมอง

1.3.3. เชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม

1.4. 4.ความสำคัญต่อการแสวงหาความรู้

1.4.1. สั่งสมข้อมูลข่าวสาร

1.4.2. รวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ

1.5. 5.ความสำคัญต่อการสร้างการรับรู้กับตนเอง

1.5.1. แสดงพฤติกรรมของบุคคล

1.5.2. คำพูดแสดงความคิดเห็น

1.5.3. คำพูดแสดงตัวตน

1.6. 6.ความสำคัญต่อการให้ความบันเทิง

1.6.1. ดูหนัง

1.6.2. ฟังเพลง

1.6.3. เล่นเกมส์

1.7. 7.ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล

1.7.1. ค้นหาวิธีการรักษา

1.7.2. การสื่อสารระหว่างแพทย์ พยาบาลกับผู้ป่วย

1.8. 8.ความสำคัญต่อการทำจิตใจบำบัด

1.8.1. การใช้เสียงเพลงหรือดนตรีบำบัด

1.8.2. การค้นหาพยาธิโรค

2. ระดับมหาภาค

2.1. 1.ความสำคัญต่อการเมืองการปกครอง

2.1.1. ตรวจสอบหรือทราบความต้องการของประชาชน

2.1.2. เผยแพร่ข้อมูล

2.2. 2.ความสำคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศ

2.2.1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2.2.2. นโยบายการเมืองระหว่างประเทศ

2.3. 3.ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

2.3.1. ให้ข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข

2.3.2. ให้ประชาชนเปิดรับนวัตกรรมที่เหมาะสม

2.3.3. กระจายความเจริญไปสู่ชนบท

2.4. 4.ความสำคัญต่อการถ่ายทอดวัฒนธรรม

2.4.1. ใช้ตัวอักษรในการบันทึกข้อมูล

2.4.2. การสื่อสารมวลชน

2.5. 5.ความสำคัญต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

2.5.1. เผยเเพร่ข้อมูลของสินค้า

2.5.2. การประชาสัมพันธ์

2.5.3. การโฆษณา

2.6. 6.ความสำคัญต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารองค์การ

2.6.1. เครื่องมือในการบริหารงาน

2.6.2. ร่วมกันคิดร่วมกันทำงาน

2.6.3. ลดความขัดแย้ง

2.7. 7.ความสำคัญต่อการศึกษา

2.7.1. เพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษา

2.8. 8.ความสำคัญต่อการเสริมสร้งประชาธิปไตย

2.8.1. สร้างอิสรภาพให้สังคมเปิดกว้าง

2.8.2. เเสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี

2.8.3. แลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกัน

2.8.4. เปิดเผยในตลาดความรู้