การจัดการโลจิสติกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดการโลจิสติกส์ by Mind Map: การจัดการโลจิสติกส์

1. ความหมาย

1.1. เป็นการจัดการบริหารจัดการที่ต้องใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

1.2. การดำเนินงานจัดส่งตั้งเเต่ต้นน้ำ(ผู้ผลิต)

1.2.1. ไปจนถึงปลายน้ำ(ผู้บริโภค)

1.3. เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าเเละสร้างความได้เปรียบในการเเข่งขัน

2. ประโยชน์

2.1. 1) กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ

2.1.1. ออกเเบบการนำเข้าวัตถุดิบ

2.1.2. การเเปลงวัตถุดิบเป็นสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.2. 2) ได้เปรียบทางการเเข่งขัน

2.2.1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า

2.2.2. จัดการการขนส่งสินค้าอย่างรวดเร็วเเละถูกต้อง

2.3. 3) ลดต้นทุนเพื่อผลกำไร

2.3.1. พัฒนาการขนถ่ายวัสดุให้สะดวกเเละรวดเร็ว

3. กิจกรรมทางด้านการจัดการ

3.1. 1) การบริหารจัดการการผลิต

3.1.1. -การคาดการณ์ความต้องการ

3.1.2. -การบรรจุภัณฑ์เเละหีบห่อ

3.2. 2) การตลาดเเละการบริการลูกค้า

3.2.1. -การบริการลูกค้า

3.2.2. -การจักส่งกลับคืน

3.3. 3) การจัดหาวัตถุดิบเเละอุปกรณ์ต่างๆ

3.3.1. -กระบวนการสั่งซืื้อ

3.3.2. การจัดซื้อจัดจ้าง

3.4. 4) การจัดการสินค้าคงคลัง

3.4.1. -การบริหารสินค้าคงคลัง

3.5. 5) การกระจายสินค้า

3.5.1. -การจัดการขนส่ง

3.5.2. -การเลือกที่ตั้งโรงงาน

4. การเปลี่ยนเเปลง

4.1. การขนส่ง/ลำเลียงทางการทหาร

4.2. การจัดการโลจิสติกส์

4.3. อีโลจิสติกส์ (E-logistics)

5. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ

6. การประยุกต์ใช้