کارآفرینی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
کارآفرینی by Mind Map: کارآفرینی

1. کارآفرینی آموزشی

1.1. معلم کارآفرین

1.1.1. معلم کارآفرین کلاس

1.1.2. معلم کارآفرین کسب و کار

1.1.3. معلم کارآفرین مشاور

1.1.4. معلم کارآفرین آنلاین

1.1.4.1. همکاری با دیگر معلمان کارآفرین

1.1.4.2. همکاری با معلمان

1.1.4.3. منبع خلافیت و به اشتراک گذاری ایده ها

1.1.4.4. کارآفرین

1.2. مدرسه کارآفرین

1.2.1. محتوا و روش تدریس

1.2.2. سخت افزارها و نرم افزار ها

1.2.3. خدمات پشتیبانی و آموزشی

1.3. مدرسه کارآفرینانه

1.3.1. آکادمی ماساچوست

1.3.2. خان آکادمی

1.3.3. اسپرینت

1.3.4. آموزش کارنگی

1.3.5. بنیاد تحصیل و توسعه روستایی

2. کارآفرینی اجتماعی

3. نمونه کارآفرینی

3.1. محصول

3.2. کمیسیون

3.3. مشاوره

3.4. آموزش