Specyfika problemów wychowawczych oraz kształtowanie nawyków w prowadzeniu osób niepełnosprawnych...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Specyfika problemów wychowawczych oraz kształtowanie nawyków w prowadzeniu osób niepełnosprawnych studium empiryczne by Mind Map: Specyfika problemów wychowawczych oraz kształtowanie nawyków w prowadzeniu osób niepełnosprawnych studium empiryczne

1. 4. Podsumowanie

2. 2. Cele pedagogiki specjalnej

2.1. 2.1. Zadania pedagogiki specjalnej

2.2. 2.2. Podstawowe terminy

2.3. 2.3. Statystyka odchyleń od normy w skali świata i w Polsce

3. 1. Historia rozwoju szkolnictwa specjalnego

3.1. 1.1. Początki szkolnictwa specjalnego w Polsce

3.2. 1.2. Szkolnictwo specjalne w ostatnim dziesięcioleciu

4. 3. Specyfika problemów wychowawczych jednostki odchylonej od normy

4.1. 3.1.Przyczyny najczęstszych trudności w nauczaniu

4.2. 3.2. Rewalidacja dzieci lżej upośledzonych

4.3. 3.3. Rewalidacja dzieci głębiej upośledzonych

4.4. 3.4. Wyniki badań przeprowadzonych wśród osób prowadzących i opiekunów prawnych osób upośledzonych w ośrodku Rewita

5. Wstęp

6. Zakończenie

7. Bibliografia

8. Spis treści