ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ by Mind Map: ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

1. ทักษะการเร้าความสนใจ

1.1. คือ ความสามารถในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น สนใจที่จะเรียน

2. ทักษะการนําเข้าสู่บทเรียน

2.1. คือ การเตรียมตัวนักเรียนก่อนเริ่มเรียน และก่อนที่ครูจะสอนเนื้อหาทุกวิชา

3. ทักษะการใช้วาจา กริยาท่าทาง

3.1. คือ ครูที่มีทักษะในการใช้วาจากิริยาท่าทาง ก็จะมีความสามารถในวิธีการพูด การใช้น้ำเสียง ใช้จังหวะ ประกอบกับการใช้กิริยาท่าทาง

4. ทักษะการเสริมกําลังใจ

4.1. คือ การใช้วิธีการที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจ ความกล้าแสดงออก ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยอาจเป็นการให้รางวัลหรือคำชมเชยหลังจากที่บุคคลประพฤติปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมตามที่เราต้องการ

5. ทักษะการใช้คําถาม

5.1. คือ การใช้คำพูดหรือประโยคที่มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นหรือดึง (elicit) การตอบสนองของผู้เรียนออกมา จุดมุ่งหมายที่ครูใช้คำถามถามนักเรียนมีหลายประการด้วยกัน เช่น ต้องการทราบว่านักเรียนเข้าใจหรือรู้เรื่องที่ครูสอนแล้วหรือไม่เพียงไร