КОРЕКТУРА

Навчальна програма

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
КОРЕКТУРА by Mind Map: КОРЕКТУРА

1. МОДУЛЬ 1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КОРЕКТУРИ

1.1. 1.1 Коректура як навчальна дисципліна, її значення і завдання. Зв’язок коректури з іншими навчальними дисциплінами

1.1.1. Лекція Поняття «коректура». Завдання коректури. Визначення і терміни дисципліни. Складання тексту. Види складання. Коректорат. Джерела вивчення коректури.

1.1.2. Практичне заняття Поняття про традиційну і комп’ютерну коректуру. Коректорське читання

1.1.3. Завдання для самостійної роботи 1. Підготувати реферат на тему: «Історія коректорської справи в Україні» або «Видатні українські діячі про коректуру друкованого видання». 2. Письмово опрацювати розділ «Коректор» (с. 215–216) практичного посібника М. Тимошика «Книга для автора, редактора, видавця» (К., 2005).

1.1.4. Запитання для самоперевірки 1. Назвати головні джерела вивчення коректури. Коли вийшло перше навчальне видання з цієї тематики? Яка його назва? 2. Коротко охарактеризувати коректуру у Давньому Римі. 3. Які функції виконували справники у книжковий майстернях на Русі? 4. Яку роль відігравав Альд Мануцій (1449–1515) у розвитку коректорського ремесла? 5. Дати визначення коректурі. 6. З якої мови походить слово «коректура»? Що воно означало? 7. Дати визначення коректората. Які бувають коректорати? 8. Чим відрізняється коректування від звичайного виправлення помилок?

1.2. 1.2 Історія виникнення коректури і становлення її як окремої галузі фахової дисципліни. Техніки і методики традиційної коректури

1.2.1. Лекція Українська рукописна книга і зародження коректури. Виникнення друкарства і становлення професійної коректури. Виокремлення коректури від редагування. Проблеми коректури ХІХ початок ХХ ст. Сучасна коректура.

1.2.2. Практичне заняття Техніки і методики традиційної коректури. Техніка коректурних знаків. Коректурні знаки заміни

1.2.3. Завдання для самостійної роботи 1. Виконати коректуру тексту з використанням знаків заміни. 2. Опрацювати статтю: Крайнікова Т. С. Коректура в сучасній журналістиці і книговиданні / / Друкарство. ― 2003, травень-червень.

1.2.4. Запитання для самоперевірки 1. Які вимоги ставили до коректора французькі енциклопедисти? 2. Перелічити вузівські спеціалізації, які з’явилися у коректурі в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.? 3. Які офіційні документи щодо коректури виходили у ХХ ст.? 4. Охарактеризувати сучасні проблеми коректури. 5. Чия правописна система лежить в основі сучасного українського правопису? 6. Коли був прийнятий скрипниківський правопис? 7. В якому столітті професія коректора відокремилася від редакторської на теренах Західної Європи? В Україні? 8. Як готували коректорів у ремісничих цехах друкарів у Франції часів Відродження? 9. Який критерій і чому відігравав роль під час набору на роботу коректорів у Голландії XVII ст.? 10. Як називалися коректори у XVII ст. у друкарнях Києво-Печерської лаври та Львівської братської друкарні?

1.3. 1.3 Коректурний відбиток. Види коректурних відбитків. Вимоги до коректурних відбитків

1.3.1. Лекція Коректурний відбиток. Види коректурних відбитків. Технічне складання. Гранка. Верстка (зверстані аркуші). Звірні аркуші (сторінки для звірення).

1.3.2. Практичне заняття Коректурні знаки вставки і видалення. Коректурні знаки перестановки

1.3.3. Завдання для самостійної роботи 1. Виконати коректуру тексту з використанням знаків вставки і видалення. 2. Виконати коректуру тексту з використанням знаків перестановки.

1.3.4. Запитання для самоперевірки 1. Скільки помилок на один аркуш припускається в технічному складанні? Зверстаних шпальтах? Звірних аркушах? 2. Що таке рух коректур? Що таке «Картка обліку коректури»? 3. Які Ви знаєте види коректурних відбитків? Дати їм визначення. 4. Як виготовляли коректурні відбитки у минулому і як їх виготовляють нині? 5. Який коректурний відбиток є підписним? 6. Назвати операції, які виконуються у технічному складанні, зверстаних шпальтах, звірних аркушах.

1.4. 1.4 Типи і методи коректурного читання. Коректурні знаки зміни проміжків

1.4.1. Лекція Типи коректорського читання. Зчитування. Вичитування. Звіряння. Специфікація вичитування. Методи читання. Самостійне читання. Підчитування. Перехресне читання.

1.4.2. Практичне заняття Коректурні знаки зміни проміжків. Коректурні знаки шрифтових виділень та змін. Типи і методи коректорського читання

1.4.3. Завдання для самостійної роботи 1. Виконати коректуру тексту з використанням знаків зміни проміжків. 2. Виконати коректуру тексту з використанням знаків шрифтових виділень та змін. 3. Опрацювати статтю: Крайнікова Т. С Типові помилки набору і верстки / / Друкарство. – 2003. – № 6. – листопад-грудень.

1.4.4. Запитання для самоперевірки 1. Описати вимоги до сучасного коректора. 2. На яких принципах засноване коректорське читання? 3. Що таке читання самостійне? Підчитування? Перехресне читання? 4. Чим відрізняється зчитування від вичитування? Назвати відмінності між звірянням і звірними аркушами. 5. На які різновиди та за яким принципом поділяються коректурні виправлення? 6. Як вносили коректурні виправлення у часи металевого складання? Як їх вносять на сьогодні? 7. Назвати видавничих працівників, які тримають коректуру. 8. Перелічити функціональні обов’язки коректора. Як вони варіюють у повній і часткові коректурі, видавничій і друкарській?

2. МОДУЛЬ 2. КОРЕКТУРА У СУЧАСНОМУ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОМУ ПРОЦЕСІ

2.1. 2.1 Коректурне виправлення. Види коректурного виправлення. Кон’юктурне виправлення

2.1.1. Лекція Коректурне виправлення. Авторське коректурне виправлення. Коректорське (видавниче) коректурне виправлення. Редакторське коректурне виправлення. Кон’юктурне виправлення.

2.1.2. Практичне заняття Коректурні знаки виправлення технічних дефектів складання. Коректурний знак відміни зробленого виправлення. Знаки, які поєднують кілька вказівок

2.1.3. Завдання для самостійної роботи 1. Виконати коректуру тексту з використанням знаків виправлення технічних дефектів складання. 2. Виконати коректуру тексту з використанням знаку відміни зробленого виправлення та знаків, що поєднують кілька вказівок. 3. Взяти інтерв’ю у коректора книжкового або періодичного видання з багаторічним досвідом роботи. У письмовій роботі, написаній за матеріалами зустрічі, висвітлити особливості коректорської діяльності, її роль у видавничому процесі.

2.1.4. Запитання для самоперевірки 1. Дати визначення коректурних знаків. Аргументувати необхідність їх використання. 2. Виявити, коли з’явилися перші накреслення коректурних знаків. 3. Назвати класичні техніки внесення коректурних виправлень. 4. Зі скількох знаків складається сучасна система коректурних знаків? Скільки коректурних операцій вона дозволяє виконувати? 5. Хто, крім коректора, повинен користуватися під час читання авторського оригіналу та відбитків коректурними знаками? 6. Що таке коректурні та що таке кон’юнктурне виправлення? 7. В якому коректурному відбитку слід виконувати зазначені у п. 1 виправлення?

2.2. 2.2 Технічне (технологічне) виправлення. Компенсаційне коректурне виправлення. Особливості коректури різних типів видань

2.2.1. Лекція Технічне (технологічне) виправлення. Компенсаційне коректурне виправлення. Особливості коректури різних типів видань (книжкових, журнальних, газетних). Залежність якості видання сучасної газети і журналу від наявності (відсутності) посади коректора або коректорату в редакції.

2.2.2. Практичне заняття Коректура із застосуванням знаків усіх груп. Основні правила складання. Особливості окремих видів складання

2.2.3. Завдання для самостійної роботи 1. Виконати коректуру тексту з використанням знаків усіх груп. 2. Зібрати приклади технічних помилок верстки. 3. Вивчити коректурні знаки для ілюстраційних коректурних відбитків. 4. Взяти інтерв’ю у коректора книжкового або періодичного видання з багаторічним досвідом роботи. У письмовій роботі, написаній за матеріалами зустрічі, висвітлити особливості коректорської діяльності, її роль у редакційно-видавничому процесі.

2.2.4. Запитання для самоперевірки 1. Охарактеризувати особливості книжкової коректури. 2. Охарактеризувати особливості журнальної коректури. 3. Охарактеризувати особливості газетної коректури. 4. Визначити відмінності книжкової, журнальної та газетної коректур. 5. У ході якої коректури читають пруфи? 6. Які елементи тексту слід читати особливо пильно?

2.3. 2.3 Техніки коректорського читання. Комп’ютерна коректура. Умови ефективної коректури

2.3.1. Лекція Застосування коректурних знаків загальноприйняте і визначається Державними стандартами України. Багатоколонкове складання. Прапорець коректурного знака. «Віжки».

2.3.2. Завдання для самостійної роботи 1. Назвати офіційні документи, якими закріплена система сучасних коректурних знаків. 2. Визначити, на які групи, згідно з ГОСТом, поділяються коректурні знаки. 3. Охарактеризувати групи коректурних знаків для текстових оригіналів. 4. Назвати коректурні знаки для ілюстративних матеріалів.

2.3.3. Запитання для самоперевірки 1. Через скільки рядків може повторюватися на березі сторінки коректури певний знак? 2. Що таке «прапорець» знаку? Що таке коректура «на віжках»? При яких коректурних відбитках вона застосовується? 3. Як оформлюють виправлення певної помилки, що кілька разів повторюється на шпальті?

2.4. 2.4 Основні технічні правила верстання. Вимоги до окремих видів верстання

2.4.1. Практичне заняття 1 Основні технічні правила верстання

2.4.2. Завдання для самостійної роботи Підібрати приклади технічних помилок верстання в сучасних друкованих виданнях. Виправити помилки відповідними коректурними знаками.

2.4.3. Практичне заняття 2 Вимоги до окремих видів верстання

2.4.4. Завдання для самостійної роботи 1. Підібрати зразки списків одруківок та інших способів повідомлення читачів про помічені помилки. 2. Зібрати приклади технічних помилок набору в сучасних друкованих виданнях.

2.5. 2.5 Рух коректур у виданнях різних видів

2.5.1. Практичне заняття План 1. Поняття про редакційно-видавничий процес. 2. Уявлення про видавничу типологію. Коректура у книжковому видавництві. 3. Журнальна коректура. 4. Газетна коректура. 5. Особливості та проблеми коректури у виданнях різних видів. 6. Реалізація технік і методик коректури залежно від виду видання. Паспорт видання. 7. Способи попередження читача про помилку у виданні.

2.5.2. Завдання для самостійної роботи 1. Накреслити модель редакційно-видавничого процесу у будь-якому виданні і простежити роль та особливості коректури. Простежити, як залежить коректура від виду видавничої продукції, тематики видання, цільової аудиторії тощо. 2. Оформити у вигляді письмового звіту з додаванням зразків виробничої документації коректора.

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

3.1. 1. Гуревич С. М. Номер газеты: учебное пособие / С. М. Гуревич. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 191 с. 2. Добкин С. Ф. Оформление книги: Редактору и автору / С. Ф. Добкин. — М.: Книга, 1985. — 208 с. 3. Іванченко Р. Г. Літературне редагування / Р. Г. Іванченко. — К.: Вища школа, 1983. — 247 с. 4. Крайнікова Т. С. Коректура: підручник / Т. С. Крайнікова. ― К.: Наша наука і культура, 2004. — 252 с. 5. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник / А. Э. Мильчин. — М.: ОЛМА-Пресс, 2003. ― 558 с. 6. Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора: Редакционно-издательское оформление издания / А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. — М.: Олимп: ООО «Фирма «Изд-во АСТ»», 1999. — 688 с. 7. Огар Е. І. Українсько-російський та російсько-український словник-довідник з видавничої справи / Е. І. Огар. — Львів: Палітра друку, 2002. — 224 с. 8. Пикок Дж. Издательское дело / Дж. Пикок; пер. с англ. ― М.: Изд-во ЭКОМ, 2002. — 424 с. 9. Порадник користувача. ПроЛінг Офіс для Windows. — Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. — 80 с. 10. Репкова Т. Новое время: Как создать профессиональную газету в демократическом обществ / Т. Репкова; пер. с англ. — IREXПроМедиа / Украина, 2002. — 468 с. 11. Різун В. В. Літературне редагування: підручник / В. В. Різун; Міжнарод. фонд «Відродження». — К.: Либідь, 1996. — 240 с. [Трансформація гуманітарної освіти в Україні]. 12. Різун В. В. Основи комп’ютерного набору і коректури: підручник / В. В. Різун. — К.: Либідь, 1993. — 172 с. 13. Рисс О. В. Что нужно знать о корректуре: маленькое пособие / О. В. Рисс. ― М.: Книга, 1980.― 64 с. 14. Стандарты по издательскому делу / Сост.: А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. — М.: Юристъ, 1998. — 376 с. 15. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: практичний посібник / М. С. Тимошик. — К.: Наша культура і наука, 2005. — 560 с. [Серія «Бібліотека видавця, редактора, автора»]. 16. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. ― К.: Наук. думка, 1993.― 240 с. 17. Феллер М. Д. Довідник коректора / М. Д. Феллер, І. С. Квітко, М. Г. Шевченко. — Х.: Ред.-вид. відділ Кн. палати УРСР, 1972. — 408 с. 18. Шевченко В. Е. Лексика комп’ютерних редакційно-видавничих систем. Англо-український словник / В. Е. Шевченко. — К.: Видавничо-поліграф. центр «Київський університет», 2000. — 112 с. 19. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Э. П. Гаврилов и др. — М.: Юристъ, 1998. — 536 с.

3.1.1. Лекція Коректурне виправлення. Авторське коректурне виправлення. Коректорське (видавниче) коректурне виправлення. Редакторське коректурне виправлення. Кон’юктурне виправлення.

3.1.2. Практичне заняття Коректурні знаки виправлення технічних дефектів складання. Коректурний знак відміни зробленого виправлення. Знаки, які поєднують кілька вказівок

3.1.3. Завдання для самостійної роботи 1. Виконати коректуру тексту з використанням знаків виправлення технічних дефектів складання. 2. Виконати коректуру тексту з використанням знаку відміни зробленого виправлення та знаків, що поєднують кілька вказівок. 3. Взяти інтерв’ю у коректора книжкового або періодичного видання з багаторічним досвідом роботи. У письмовій роботі, написаній за матеріалами зустрічі, висвітлити особливості коректорської діяльності, її роль у видавничому процесі.

3.1.4. Запитання для самоперевірки 1. Дати визначення коректурних знаків. Аргументувати необхідність їх використання. 2. Виявити, коли з’явилися перші накреслення коректурних знаків. 3. Назвати класичні техніки внесення коректурних виправлень. 4. Зі скількох знаків складається сучасна система коректурних знаків? Скільки коректурних операцій вона дозволяє виконувати? 5. Хто, крім коректора, повинен користуватися під час читання авторського оригіналу та відбитків коректурними знаками? 6. Що таке коректурні та що таке кон’юнктурне виправлення? 7. В якому коректурному відбитку слід виконувати зазначені у п. 1 виправлення?

4. ДОДАТКИ

4.1. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З КОРЕКТУРИ ТЕКСТУ

4.1.1. Виконати коректуру текстів, оперуючи коректурними знаками 1. ІЛАРІОН КИЇВСЬКИЙ Геолог, церковний діяч та філософ, священник церкви на Берестові, що на Пе-черску в киеві; один із із книжників князя Ярослава Мудрого, якмй у !051р в «Святей Софье». був поставленний Київським метрополитом. Іларіое ― пешрий вищий церковний іерарх з полян. Був відомий, як блискуче освідчена людина, автор ряду філософсько ― теологічних трактаттів Нині активно вивчається його знаменитий твір «Слово про закон і благодать», в якому прославляється християнство і Русь. Вирівняти заголовок по горизонталі. Дати вказівку набрати його напівжирним курсивом. Видалити останнє речення тексту, а також лінійку під фразою тексту. 2. КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК Зібраня оповідей про пачотки печерського монастиря та його перших перших мшеканців Ця книга була надзвичайно популярною в народі передусім задвяки своїй високо-моральній оріентації, окресленню ідеальної дляя 2 українского суспільства людини, як зразка для наслідування. невипадково Акд. М.С.Грушевский порівнював цю книгу з творінннями тарасаШевченко. Замінити лінійку, що підкреслює назву тексту, на жирну. 3. ІОАНН ЗЛАТОУСТ Народився в Антиохії близько 347р.; навчався у ритора Лібані. Вуб дияконом, священиком, а з 1397 р.-патріарх констатинопольський. Через підступи cупротивників ит8роооооооооо т супротивників, з 401 р. у вигнанні, де й помер 407 р.З його творыв можна зокрема, дызнатися про християнське місіонерство у Скіфій та поширення тут вчення. уаги вимагає його свідчення про пиереклади Св’ятого Письма на мову савротів і скіфів. Підкреслити заголовок напівжирною лінійкою; зробити його виключку посередині. Внести в окремий абзац останнє речення тексту. Дати вказівку вирівняти край набору.