فناوری های پیش رو در حوزه برنامه ریزی درسی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
فناوری های پیش رو در حوزه برنامه ریزی درسی by Mind Map: فناوری های پیش رو در حوزه برنامه ریزی درسی

1. هوش مصنوعی

2. آموزش های مجازی

3. یادگیری های بر خط

4. برنامه درسی سیار

5. اموزش های هوشمند و کارورزی

6. منابع و امکانات نرم افزاری و به روز رسانی اطلاعات پیرامون آن

7. فناوری های اطلاعات و ارتباطات

8. قابلیت های هوش مصنوعی در آموزش

9. دیجیتالی سازی

10. پشتیبانی از معلمان توسط ماشین های هوشمند

11. رباتیک در آموزش