การทำงานแบบ Proactive

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การทำงานแบบ Proactive by Mind Map: การทำงานแบบ Proactive

1. แนวคิด

1.1. วางแผนล่วงหน้า

1.2. ทำให้ดีด้วยศักยภาพ

1.3. การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและทำงานเชิงรุก

1.4. ยืดหยุ่นเพื่อผลลัพธ์

2. ทัศนคติ

2.1. Growth Mindset

2.1.1. ตัวช่วย

2.1.1.1. ยืดหยุ่น

2.1.1.2. เติบโต

2.1.1.3. เชื่อในศักยภาพของคน

2.1.1.4. ความล้มเหลวคือการเรียนรู้

2.1.1.5. คิดเชิงบวก

2.1.2. Success (ความสำเร็จ) = Vision + Action with Belief (ความเชื่อ และลงมือทำ)

2.1.3. E (event) + R (response) = O (outcome) ต้องการให้ผลลัพธ์แบบใด ให้ใส่ R (response) แบบนั้น

2.2. Fixed Mindset

2.2.1. ตัวกระตุ้น

2.2.1.1. มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

2.2.1.2. ความท้าทาย การเรียนรู้สิ่งใหม่

2.2.1.3. ความผิดพลาดของตัวเอง

2.2.1.4. แรงกดดัน

2.2.1.5. ความล้มเหลวในงานที่ทำ

2.2.1.6. ถูกวิพากษ์ วิจารณ์

3. การเริ่มต้น

3.1. เริ่มแนวคิดเชิงรุกด้วยตัวเอง

3.2. ขยายผลงานให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ

4. ประโยชน์

4.1. ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดในอนาคต

4.2. ลดความเสียหาย สร้าโอกาสใหม่

4.3. เห็นวิกฤตและโอกาสในทุกสถานการณ์

4.4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กล้าคิด