6.การสำรวจตน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
6.การสำรวจตน by Mind Map: 6.การสำรวจตน

1. 6.1)ปัจจุบันฉันเป็นใคร?

2. 6.3)ฉันจะทำอย่างไรบ้าง จึงจะไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.1. ตั้งใจเรียน หมั่นศึกษาค้นคว้าและอ่านตำราหนังสืออยู่เป็นประจำ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด และพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี อยู่เสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันโลกปัจจุบัน

3. 6.2)เป้าหมายในชีวิตจะเป็นอย่างไร?

3.1. ดิฉันนางสาวพัชรพร กลโคกกรวด ชื่อเล่น ต๋อมแต๋ม เป็นบุตรคนที่2 คุณพ่อชื่อ นายสัญญา กลโคกกรวด คุณแม่ชื่อ นางสมปอง กลโคกกรวด และดิฉันมีพี่ชาย1คน ชื่อว่า นายปิยพงษ์ เขียวอ่อน ปัจจุบันทำงานอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

3.1.1. 1.เป็นครูที่ดีและมีจรรยาบรรณในการทำงาน

3.2. 2.สอนเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีและมีความรู้ที่จะไปดำเนินชีวิตด้วยตนเอง

3.3. 3.อยากกลับมาสอนและพัฒนาที่โรงเรียนในชุมชนของตัวเอง เพื่อให้เด็กมีคุณภาพไม่ต่างกับเด็กโรงเรียนอื่น

3.4. 4.อยากทำฟาร์มการเกษตรให้พ่อกับแม่ และทำธุรกิจเล็กๆของครอบครัว

4. 6.4)จะวัดผล ประเมินผลได้อย่างไรบ้าง ว่าฉันเป็นผู้ถึงเป้าหมายแล้ว

4.1. 1.ตั้งเป้าหมายในชีวิต

4.2. 2.ต้องมีการวางแผนตามลำดับขั้นตอน

4.3. 3.ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว้

4.4. 4.วัดและประเมินตนเองตามขั้นตอนที่วางไว้