ประเภทของการทุจริตคอรัปชั่น ทางธรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของการทุจริตคอรัปชั่น ทางธรรม by Mind Map: ประเภทของการทุจริตคอรัปชั่น ทางธรรม

1. กายทุจริต การประพฤติชั่วด้วยกาย

1.1. 1. ฆ่าสัตว์