دوره اصول بازاریابی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
دوره اصول بازاریابی by Mind Map: دوره اصول بازاریابی

1. ملزومات

1.1. ثبت نام

1.1.1. تعداد ۱۲ نفر

1.1.2. یکشنبه-سه شنبه ساعت ۴-۶ (۵هغته)

1.1.3. هزینه ۱.۵ میلیون تومان

1.1.4. محل: اتحادیه- ویلا

1.1.5. دوره حضوری

1.2. تدریس

1.3. هماهنگی

1.4. ضبط

1.5. تبدیل محتوا به محتوای آنلاین

2. مسائل مالی

2.1. امور اجرایی ۲۰٪

2.2. سهم انجمن ۲۰٪

2.3. سهم دانشگاه ۳۰٪

2.4. سایر هزینه ها

2.5. باقی مانده میان ما و انجمن بصورت مساوی تقسیم خواهد شد.

3. مسائل حقوقی و قرارداد

3.1. قرارداد ثبت نام دانشجو

3.2. قرارداد مدرسین

3.3. قرارداد فی ما بین ما و اتحادیه پوشاک