การอ่านและการคิด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การอ่านและการคิด by Mind Map: การอ่านและการคิด

1. ความมุ่งหมายในการอ่าน

1.1. เป็นองค์ประกอบหนึ่งของทักษะการอ่านเร็ว

1.2. การอ่านเพื่อได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

1.3. การที่ผู้อ่านรู้ว่าอ่านเพื่ออะไร จะทำให้สามารถเลือกสื่อการอ่านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1.4. ทำให้การอ่านมีสมาธิ

2. อ่านเพื่อหาความรู้

2.1. เน้นการอ่านเรื่องราวต่างๆ ที่ต้องการให้เกิดความรู้นี้มีหลายลักษณะ

3. อ่านเพื่อหาคำตอบ เช่น อ่านกฎ ระเบียบ คำแนะนำ

4. อ่านเพื่อรู้ข่าวสารและข้อมูล เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ประชาสัมพันธ์

5. อ่านเพื่อประมวลสาร เช่น อ่านเอกสาร วารสาร หนังสืออื่นๆ เพื่อที่จะได้รู้และนำมาประมวลสารเข้าด้วยกัน

6. การอ่านมีประโยชน์มาก เพราะนอกจากจะสนองต่อความต้องการด้านต่างๆ ก็ยังทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้และความมั่นใจเป็นอย่างมาก

7. การอ่านในใจ

7.1. เป็นการถ่ายตัวอักษรเป็นความคิด

7.2. เหนื่อยน้อยกว่าการอ่านออกเสียง

7.3. ไม่ต้องคำนึงถึงผู้ฟ้ง เพราะมีคนอ่านแค่คนเดียว

8. การอ่านออกเสียง

8.1. เป็นการถ่ายตัวอักษรออกเป็นเสียง

8.2. เหนื่อยกว่าการอ่านในใจ เพราะต้องใช้แรงในการออกเสียง

8.3. ต้องคำนึงถึงผู้ฟัง