การรู้เท่าทันสื่อ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การรู้เท่าทันสื่อ by Mind Map: การรู้เท่าทันสื่อ

1. 5.การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ - นำสิ่งที่เราวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ - เลือกรับสื่อเป็น - สามารถส่งสารต่อได้ - มีปฏิกิริยาตอบกลับสื่อได้

2. 4.การประเมินค่า หลังการวิเคราะห์และทำความเข้าใจสื่อแล้ว เราควรประเมินค่าสิ่งที่สื่อนำสนอว่ามีคุณภาพและคุณค่ามากน้อยเพียงใด

3. การรู้เท่าทันสื่อคือ?

3.1. การรู้เท่าทันสื่อ คือ การที่เราไม่หลงเชื่อเนื้อหาที่ได้อ่าน ได้ยิน ได้ฟัง แต่สามารถคิด วิเคราะห์ สงสัย และรู้จักตั้งคำถามว่า สิ่งนั้นจริงหรือไม่จริง ใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาต้องการสื่ออะไร หรือมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่

3.1.1. องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ

3.1.1.1. 1.การเปิดรับสื่อ การเปิดรับการเข้าใจการวิเคราะห์สื่อสื่อ

3.1.1.2. 2.การวิเคราะห์สื่อ การแยกแยะองค์ประกอบในการนำเสนอของสื่อว่ามีวัตถุประสงค์อะไร

3.1.1.3. 3.การเข้าใจสื่อ การตีความสื่อหลังจากเปิดรับสื่อไปแล้ว เพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่สื่อนำเสนอ

4. ระดับของการรู้เท่าทันสื่อ

4.1. การรู้เท่าทันการสื่อสาร ระดับต้น เน้นที่การรู้เท่าทันกระบวนการสื่อสารครั้งนั้นๆ ทั้งกระบวนการและผลสืบเนื่องของการสื่อสารครั้งนั้นๆ รู้เท่าทันการสื่อสารประเภทนั้นๆทั้งกระบวนการ

4.2. การรู้เท่าทันการสื่อสาร ระดับกลาง เน้นที่การรู้เท่าทันเจตนา ว่าเขามีจุดมุ่งหมายในการสื่อสารครั้งนั้นๆอย่างไร เจตนา จะให้คุณให้โทษแก่เราอย่างไร โดยอาศัยประสบการณ์ชีวิตและความรู้ทางจิตวิทยาการสื่อสารเข้ามาช่วย

4.3. การรู้เท่าทันการสื่อสาร ระดับสูง เน้นที่ การรู้เท่าทัน ที่เกิดขึ้นในจิตใจ ของคนผู้นั้น ทั้งในฐานะที่เป็น ผู้ส่งสาร และเป็นผู้รับสาร

5. ผลกระทบของข้อมูลผิดพลาด

5.1. ถ้าเทคโนโลยีเหล่านั้นทำงานผิดพลาดในระบบสำคัญๆผลกระทบย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิต

5.2. 1. ด้านการรักษาพยาบาล

5.3. 2. ด้านความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต 2.1 ระบบ “การซื้อสินค้าทางไกล (Tele Shopping ) 2.2 ระบบธนาคารทางไกล(Tele-Banking ) 2.3 ด้านความบันเทิง 2.4 ด้านการศึกษา การเรียนการสอนทางไกล(Tele-Education ) 2.5 ด้านการติดต่อสื่อสาร การใช้ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์(E-mail ) 2.6 ด้านการติดตามข้อมูล ความรู้ข่าวสารเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล 2.7 ด้านธุรกิจ