องค์ประกอบของระบบส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบของระบบส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า by Mind Map: องค์ประกอบของระบบส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า

1. เสาไฟฟ้า

1.1. เสาไม้ (เสาไม้) เป็นเสาส่งแรงสูงขนาด 69 kV และ 115 kV

1.2. เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Pole) มี 3 ข้อเสนอ 1. เสาคอนกรีตแรงดันต่ำ จำหน่ายไฟฟ้า ขนาด 230/400 V สูง 6-10.5 เมตร 2.เสาคอนกรีตแรงดันปานกลาง จำหน่ายไฟฟ้าขนาด 12,22,24 และ 33 kV สูง 20 และ 22 kV 3. เสาคอนกรีตค้าขายขนาด 69 และ 115 kV