CHƯƠNG 1 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 1 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945) by Mind Map: CHƯƠNG 1  ĐẢNG CỘNG SẢN  VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN  (1930 – 1945)

1. I. ĐẢNG CSVN RA ĐỜI VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG (2/1930)

1.1. 1/ Bối cảnh lịch sử

1.1.1. Tình hình thế giới

1.1.1.1. Cách mạng T10 Nga Chủ nghĩa đế quốc ra đời Chiến tranh thế giới Ảnh hưởng chủ nghĩa Mác-Lênin

1.1.2. Tình hình Việt Nam

1.1.2.1. Quá Trình xâm lược Việt Nam của Pháp Chính sách cai trị của thực dân Pháp Hậu quả của chính sách cai trị Kết cấu giai tầng trong xh thuộc địa nửa phong kiến Việt Nam

1.1.3. Các phong trào yêu nước trước khi có Đảng

1.1.3.1. Khuynh hướng phong kiến khuynh hướng dân chủ tư sản

1.2. 2/ Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng

1.2.1. Tìm đường cứu nước

1.2.2. Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng

1.3. 3/ Thành lập ĐCSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

1.3.1. Các tổ chức cộng sản ra đời

1.3.2. Hội nghị thành lập Đảng CSVN

1.3.3. Nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

1.4. 4/ Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng CSVN

1.4.1. Kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc

1.4.2. Cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam

1.4.3. Chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối

1.4.4. Đảng CSVN ra đời

2. II. ĐẢNG LÃNH ĐẠO QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)

2.1. Đảng Lãnh Đạo Đấu Tranh giành chính quyền

2.1.1. 1. Phong trào cách mạng (1930-1931) và khôi phục phong trào (1932-1935)

2.1.1.1. - Phong trào cách mạng 1930-1931 - Luận cương chính trị (10/1930) - Cuộc đấu tranh khôi phục tổ chức và phong trào cách mạng, Đại hội Đảng lần thứ I (3-1935)

2.1.2. Phong Trào Dân Chủ (1936-1939)

2.1.2.1. - Điều Kiện Lịch sử - Chủ trương Đảng - Phong trào đấu tranh tự do dân chủ cơm áo hòa bình

2.1.3. Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc (1939-1945)

2.1.3.1. - Bối cảnh lịch sử và chủ trương mới của Đảng - Cao trào kháng chiến chống nhật - Tổng khởi nghĩa giành chính quyền

2.1.4. Tính Chất, Ý nghĩa và kinh nghiệm CMT8 1945

2.1.4.1. - Tính chất cách mạng và giải phóng dân tộc điển hình - Tính chất dân chủ - Ý nghĩa lịch sử - Kinh nghiệm

3. Họ Tên: Tô Nguyễn Minh Anh MSSV: 31191023068