สายสามัญ VS สายอาชีพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สายสามัญ VS สายอาชีพ by Mind Map: สายสามัญ VS สายอาชีพ

1. สายอาชีพ

1.1. ข้อดี

1.1.1. มีความรู้เฉพาะแน่น

1.1.2. ไม่ต้องเรียนมหาวิทยาลัยก็ทำงานได้

1.1.3. สอบราชการได้

1.2. ข้อเสีย

1.2.1. มีข้อจำกัดในการเรียนต่อ

1.2.1.1. เช่น คณะสัตวแพทย์

1.2.1.2. แพทย์

2. เป็กรการเรียนเฉพาะทาง และนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

2.1. หลักสูตร

2.1.1. ปวช ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2.1.2. ปวส ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

3. สายสามัญ

3.1. ข้อดี

3.1.1. มีโอกาสได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

3.1.2. ความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่น

3.1.3. สามารถเรียนมหาวิทยาลัยได้ทั่วประเทศ

3.2. ข้อเสีย

3.2.1. ความรู้เฉพาะทางไม่แน่น

3.2.2. หากไม่ต่อมหาลัยจะหางานยาก

3.2.3. ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน

4. การเรียนเพื่อฟื้นฟูพื้นฐาน เพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

4.1. หลักสูตร

4.1.1. วิทย์-คณิต

4.1.2. ศิลป์คำนวณ

4.1.3. ศิลป์ภาษา

4.1.4. กลุ่มการเรียนรู้อื่นๆ

5. หกดห

5.1. หกดหก

5.2. หกด

5.3. หกดห

5.4. หฟำดหก