Tổ chức cán bộ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tổ chức cán bộ by Mind Map: Tổ chức cán bộ

1. Nghỉ hưu

1.1. Tuổi nghỉ hưu

1.2. Chế độ hưu trí

1.3. Quyết định nghỉ hưu

2. Quy hoạch cán bộ

2.1. Chức danh quy hoạch

2.2. Thực hiện quy hoạch

2.2.1. Cảnh báo điều chỉnh quy hoạch

2.3. rà soát quy hoạch

2.3.1. Đưa ra khỏi quy hoạch

2.4. Giới thiệu bổ sung quy hoạch

2.5. Quyết định quy hoạch

3. Đào tạo bồi dưỡng

3.1. Quá trình đào tạo

3.2. Cảnh báo nội dung đào tạo

4. Nâng lương

4.1. Rà soát nâng lương

4.2. Nâng lương trước hạn

5. Phân loại CBCC

5.1. Xếp loại chất lượng tháng

5.2. Xếp loại chất lượng năm

6. Kỷ luật

6.1. Thông tin kỷ luật

6.2. Kết quả kỷ luật

7. Chấm công, nghỉ phép

7.1. Ngày nghỉ, ngày lễ

7.2. Nghỉ phép

7.3. Nghỉ ốm

7.4. Nghỉ con ốm

7.5. Nghỉ không hưởng lương

7.6. Chấm công

7.7. Thông tin gia đình

8. CMHQ, BIỂN TÊN, DẤU SỐ HIỆU CBCC

8.1. CMHQ, biển tên công chức

8.2. Dấu SHCC

9. Công tác nhân sự

9.1. Lĩnh vực phụ trách

9.2. Vị trí công tác chuyên sâu

9.3. Luân phiên, điều động, chuyển vị trí công tác

9.4. Bổ nhiệm

9.5. Bổ nhiệm lại

9.6. Tổng hợp quá trình công tác

9.7. Cảnh báo liên quan tới công tác nhân sự

10. Theo dõi khen thưởng

10.1. Thông tin khen thưởng

10.2. Quyết định khen thưởng

10.3. Theo dõi quá trình khen thưởng

11. Quản trị hệ thống

11.1. Quản lý người dùng

11.2. Lưu vết truy cập và thao tác

11.3. Sao lưu phục hồi

11.4. Danh mục dùng chung

12. Thông tin cán bộ