Get Started. It's Free
or sign up with your email address
STVT by Mind Map: STVT

1. Đại Bàng

1.1. Chúa

1.1.1. mục tiêu

1.1.2. mạnh mẽ

1.1.3. thích chỉ huy

1.1.4. nhận thức cao

1.2. cầu toàn

1.2.1. cảm xúc

1.2.2. truyền lửa

1.2.3. khác biệt để thu hút

1.2.4. lôi cuốn tự nhiên

1.3. đa mục tiêu

1.3.1. khó tự định hướng nghề nghiệp

1.3.2. đa mục tiêu

2. Nước

2.1. ngược

2.1.1. độc đáo, ấn tượng, thích sự khác biệt

2.1.2. thích suy luận ngược

2.1.3. tính cách mạnh

2.1.4. phản biện

2.2. xuôi

2.2.1. ảnh hưởng mạnh bởi môi trường

2.2.2. copy nhanh (âm ULA)

2.2.3. thích giúp đỡ mọi người

2.2.4. linh động và dễ thích nghi

3. Núi

3.1. thích an toàn

3.2. trí nhớ dài hạn

3.3. hập thụ vô hạn

3.4. tự học, tự nghiên cứu

3.5. học 1-1

3.6. quy trình