CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM by Mind Map: CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM

1. VĂN HỌC DÂN GIAN

1.1. Ra đời từ xa xưa, trước khi có văn học viết

1.2. Sáng tác tập thể, truyền miệng - nhân dân lao động

1.3. Thể loại chủ yếu

1.3.1. Thần thoại

1.3.2. Sử thi

1.3.3. Truyền thuyết

1.3.4. Truyện cổ tích

1.3.5. Truyện ngụ ngôn

1.3.6. Truyện cười

1.3.7. Tục ngữ

1.3.8. Câu đố

1.3.9. Ca dao

1.3.10. Vè

1.3.11. Truyện thơ

1.3.12. Chèo

1.4. Đặc trưng tiêu biểu

1.4.1. Tính truyền miệng

1.4.2. Tính tập thể

1.4.3. Sự gắn bó với các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng

1.5. Có giá trị to lớn về nhiều mặt

2. VĂN HỌC VIẾT

2.1. Ra đời từ thế kỉ X, dân tộc độc lập

2.2. Sáng tác của trí thức, được ghi lại bằng chữ viết

2.3. Sáng tạo của cá nhân, mang đậm dấu ấn của tác giả

2.4. Chữ viết

2.4.1. Chữ Hán

2.4.2. Chữ Nôm

2.4.3. Chữ quốc ngữ

2.5. Thể loại

2.5.1. TK X - Hết TK XIX

2.5.1.1. Chữ Hán

2.5.1.1.1. Văn xuôi

2.5.1.1.2. Thơ

2.5.1.1.3. Văn biền ngẫu

2.5.1.2. Chữ Nôm

2.5.1.2.1. Thơ

2.5.1.2.2. Văn biền ngẫu

2.5.2. Đầu TK XX - Nay

2.5.2.1. Tự sự

2.5.2.1.1. tiểu thuyết

2.5.2.1.2. truyện ngắn

2.5.2.1.3. kí

2.5.2.2. Trữ tình

2.5.2.2.1. thơ trữ tình

2.5.2.2.2. trường ca

2.5.2.3. Kịch

2.5.2.3.1. kịch nói

2.5.2.3.2. kịch thơ,...