บทที่1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร by Mind Map: บทที่1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1. ความหมายของการสื่อสาร

1.1. การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ เพื่อทำให้รับรู้เรื่องราว อันมีความหมายร่วมกันและเกิดการตอบสนองต่อกัน

2. ประเภทของการสื่อสาร

2.1. 1. พิจารณาจากจำนวนผู้สื่อ

2.2. 2. พิจารณาจากความแตกต่างระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสาร

3. องค์ประกอบของการสื่อสาร

3.1. 1. ผู้ส่งสาร (Sender) หรือ แหล่งที่มา (Source)

3.2. 2. สาร หรือ ข่าวสาร (Message)

3.3. 3. สื่อ หรือ ช่องทาง ( Media or channel)

3.4. 4. ผู้รับสาร (Receiver)

3.5. 5. ผลของการสื่อสาร (Effect)

3.6. 6. ปฏิกิริยาตอบสนอง (Feed back)

4. ความสำคัญของการสื่อสาร

4.1. 1. การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ไม่มีใครที่จะดำรงชีวิตได้

4.2. 2. การสื่อสารช่วยธำรงสังคมให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุข

4.3. 3.การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา

5. ประโยชน์ของการสื่อสาร

5.1. 1. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องรางต่างๆ

5.2. 2.ทำให้เข้าใจซึ่งกันและกัน

5.3. 3. เป็นเครื่องระบาย และถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์

5.4. 4. เป็นเครื่องมือสร้างความสุข ความพอใจ หรือความบันเทิง

6. วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร

6.1. 1. เพื่อแจ้งให้ทราบและเพื่อทราบ

6.2. 2. เพื่อให้ความรู้และเพื่อเรียนรู้

6.3. 3. เพื่อตอบสนองหรือชักจูงและเพื่อกระทำและตัดสินใจ

6.4. 4. เพื่อให้ความพอใจและเพื่อหาความพอใจ