Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Main by Mind Map: Main

1. icon Sub cố định Toolbar

2. Remove Ads

2.1. Cạnh Create File

2.2. Tắt Ads 3 lần trong màn đọc file

2.3. Tắt ads đi 3 lần trong màn Export File

2.4. Cố định Toolbar màn đọc file

3. Sub Màn đọc File

3.1. Sub Year Trial 3 day: 3 lần thì show

3.2. icon cố định thanh Toolbar

3.3. Click vào tính năng Edit

3.4. Click Save As (All các màn hình)

3.5. Save As PDF (Word, Excel, PPT)

3.6. icon cố định trên thanh BottomBar

3.7. Item cuối cùng của màn Txt

4. Banner Sub màn Home