องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์ (Hard ware)

1.1. CD ROM

1.2. Printer

1.3. Hard Disk

1.4. Scanner

1.5. Mouse

1.6. จอภาพ Monitor

1.7. Handy Deive

1.8. keyboard

2. ซอฟต์แวร์ (Soft ware)

2.1. โปรแกรม Microsofe Windows

2.2. โปรมแกรมตารางคำนวณ

2.3. โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล

2.4. แอพพลิเคชัน line

2.5. โปรแกรมกำจัดและตรวจตา Virus Computer

2.6. โปรแกรม paint

3. บุคลากรคอมพิวเตอร์ (peopleware)

3.1. นักวิเคราะห์ระบบ System Analyst : SA

3.2. นักเขียนโปรแกรมระบบ System Programmer : SP

3.3. ผู้ปฏิบัติการ Operator

3.4. หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ EDF Manager

4. ข้อมูล/สารสนเทศ (Data/Infromation)

4.1. เอกสารรายชื่อนักศึกษา

4.2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

4.3. รายงานสรุปบัญชีใช้จ่าย

4.4. ผลการคำนวณปริมาณน้ำฝนประจำปี

5. ขบวนการ (Process/Procedure)

5.1. ขั้นตอนการใช้โปรแกรมพิมพ์สัมผัส

5.2. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ

5.3. ขั้นตอนการคำนวณอายุเฉลี่ยของประชากร

6. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer Network)

6.1. Internet