VTS Cloud Services

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VTS Cloud Services by Mind Map: VTS Cloud Services

1. 1. Tư vấn chiến lược chuyển đổi lên Cloud

1.1. 1.1 Tư vấn chiến lược chuyển đổi lên Cloud cho các doanh nghiệp ngành: Sản xuất, Bán lẻ, FMCG, Năng lượng, Logistics

1.2. 1.2 Xây dựng báo cáo khả thi, TCO, chỉ rõ lợi ích và các vấn đề cần lưu tâm với từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể

1.3. 1.3 Đánh giá nền tảng Cloud phù hợp với từng ngành, từng use case cụ thể

2. 2. Tư vấn lộ trình chuyển đổi IaaS, PaaS, SaaS theo đặc thù của doanh nghiệp

2.1. 2.1 Tư vấn lựa chọn hạ tầng Cloud (IaaS): Public Cloud (AWS, Google, Azure, IDC) Private Cloud (OpenStack, VMware)

2.2. 2.2 Tư vấn lựa chọn nền tảng triển khai (PaaS): nBox, AWS Beanstack, Google App engine

2.3. 2.3 Tư vấn lựa chọn giải pháp ứng dụng (SaaS): Google Workspace, Office 365, vWorkspace

3. 3. Cloud Infra Planning and Design

3.1. 3.1 Lên kế hoạch triển khai hạ tầng: Xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định thứ tự và độ ưu tiên của các ứng dụng cần chuyển đổi

3.2. 3.2 Thiết kế kiến trúc hạ tầng phù hợp: Sizing hệ thống, thiết kế chi tiết hạ tầng, triển khai hạ tầng

4. 5. Multi-cloud strategy planning and management (with CMP from Top 6 Global)

4.1. 5.1 Hỗ trợ quản lý Multi-Cloud với Snow Embotics: Quản lý AWS, Azure và Google trên cùng một nền tảng

4.2. 5.2 Hỗ trợ quản lý Multi-Cloud với VMware : Quản lý AWS và Private Cloud

5. 4. Cloud migration services (from Legacy to Cloud, Cloud to Cloud)

5.1. 4.1 Dịch vụ chuyển đổi ứng dụng từ Legacy lên Cloud (rehost, refactor): Chuyển đổi hệ thống Oracle ERP lên AWS. Chuyển đổi hệ thống Callbot/Chatbot lên AWS

5.2. 4.2 Dịch vụ chuyển đổi ứng dụng Cloud to Cloud (Public to Public, Private to Public): Chuyển đổi hệ thống từ AWS về Private Cloud (Openstack), chuyển đổi hệ thống từ Azure sang AWS

6. 6. Native Cloud Deployment, Integration, optimization

6.1. 6.1 Triển khai ứng dụng mới theo kiến trúc Cloud native (thuần Cloud): Triển khai hệ thống ứng dụng với kiến trúc microservices

6.2. 6.2 Tối ưu hiệu năng của ứng dụng: Đánh giá về kiến trúc, database... xác định cấu phần cần nâng cấp để cải thiện hiệu năng

6.3. 6.3 Tích hợp ứng dụng với các hệ thống sẵn có: Tích hợp các hệ thống On-Cloud với các hệ thống Legacy

7. 7. Cost Optimization and Security Compliance

7.1. 7.1 Đánh giá và tối ưu chi phí sử dụng hàng tháng cho khách hàng: Giảm từ 5 - 10% chi phí hàng tháng cho khách hàng sử dụng AWS

7.2. 7.2 Tư vấn đảm bảo An toàn thông tin & Tuân thủ: Đánh giá hạ tầng theo tiêu chuẩn an toàn thông tin của AWS, và tuân thủ luật ANM của Chính phủ

8. 8. Cloud Managed Services

8.1. 8.1 Theo dõi & giám sát hệ thống Cloud

8.2. 8.2 Cảnh báo sự cố và hỗ trợ xử lý sự cố về ứng dụng/hạ tầng

8.3. 8.3 Hỗ trợ 24/7/365

8.4. 8.4 Báo cáo & Kiểm soát chi phí