กระบวนการออกแบบเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กระบวนการออกแบบเทคโนโลยี by Mind Map: กระบวนการออกแบบเทคโนโลยี

1. เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือหรือวิธีการต่างๆ

1.1. 1.กำหนดปัญหาและความต้อง เป็นขั้นตอนแรกในการสร้างเทคโนโลยี ที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์

1.2. 2.การศึกษาค้นคว้าศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นการรวบรวมข้อมูลจากศาสตร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างเทคโนโลยี

1.3. 3.การออกแบบ การร่างภาพหรือการจำลอง เพื่อให้สามารถมองเห็น,จินตนาการของสิ่

1.4. 4.การทดสอบ เมื่อได้เลือกต้นแบบจากขั้นตอนการออกแบบแล้ว จึงเริ่มสร้างเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการทดสอบ

1.5. 5.สร้าต้นแแบบ เป็นขั้ตอนที่่เทคโนโลยีต้นแบบไดรับการสร้างเหมือนจริงทุกอย่าง หรืออาจจะป็นการเขียนแบบแปลน

1.6. 6.การนำไปใช้และดำเนินจริง เป็นขั้นตอนที่เทคโนโลยีได้ผลิตออกมาตามการออกแบบและผ่านการทดสอบมาแล้ว นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.7. 7.การทบทวน เป็นการเก็บข้อมูลของเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นโดยกาารทบทวนขั้นตอนต่างๆ และสามารถต่อยอดในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต