ทฤษฏีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทฤษฏีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด by Mind Map: ทฤษฏีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด

1. เเนวคิดพื้นฐาน

1.1. ปรับภาวะผู้นำให้ตรงตามสถานการณ์

1.2. สถานการณ์ต่าง ผู้นำต่าง

2. การแสดงพฤติกรรมการนำต่อผู้ตาม

2.1. มุ่งงาน

2.1.1. ควบคุม

2.1.2. กำกับ

2.1.3. กำหนด

2.2. มุ่งความสัมพันธ์

2.2.1. ความเป็นกันเอง

2.2.2. สนับสนุนอำนวยความสะดวก

2.2.3. ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

3. กลุ่มเเละวิธีบริหาร

3.1. M1 (บัวใต้น้ำ)

3.1.1. วุฒิภาวะต่ำ

3.1.2. ความสามารถน้อย

3.1.3. ขาดความรับผิดชอบ

3.1.4. การสั่งการ

3.2. M2 (บัวกลางน้ำ)

3.2.1. วุฒิภาวะปานกลาง

3.2.2. มีความตั้งใจเเต่ขาดประสบการณ์

3.2.3. การขายความคิด

3.3. M3 (บัวหอมน้ำ)

3.3.1. วุฒิภาวะค่อนข้างสูง

3.3.2. ขาดความมั่นใจ

3.3.3. ขาดเเรงจูงใจ

3.3.4. การร่วม

3.4. M4 (บัวน้ำ)

3.4.1. วุฒิภาวะสูง

3.4.2. ความมั่นใจสูง

3.4.3. มีความรับผิดชอบ

3.4.4. กรมอบหมายงาน/อำนาจตัดสินใจ

4. ลักษณะของผู้ตาม

4.1. ความสามารถในงาน

4.1.1. มีความรู้

4.1.2. มีทักษะ

4.2. ความใส่ใจในงาน

4.2.1. มีความมั่นใจ

4.2.2. มีเเรงจูงใจ

4.2.3. มีความรักความผูกผัน

4.2.4. ความรับผิดชอบ

4.2.5. มุ่งมั่น