Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng by Mind Map: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng

1. TRONG TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG CỦA MÌNH ĐẢNG PHẢI QUÁN TRIỆT TƯ TƯỞNG"LẤY DÂN LÀM GỐC"

2. ĐẢNG PHẢI LUÔN XUẤT PHÁT TỪ THỰC TẾ, TÔN TRỌNG VÀ HẠNH ĐỘNG THEO QUY LUẬT KHÁCH QUAN

3. PHẢI BIẾT KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG ĐIỀU KIỆN

4. CHĂM LO XÂY DỰNG ĐẢNG NGANG TẦM VỚI ĐẢNG CẦM QUYỀN LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN TIẾN HÀNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

5. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ

5.1. 124 ủy viên chính thức

5.2. 13 ủy viên chính thức bộ chính trị

5.3. 1.129 đại biểu tham dự

5.4. Đại hội bầu tổng bí thư : NGUYỄN VĂN LINH

5.5. 4 nhiệm vụ:

5.5.1. NÊU 4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM SAU 10 NĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

5.5.2. VẠCH RA PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 1986-1990

5.5.3. ĐỀ RA 3 CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ LỚN(LƯƠNG THỰC-THỰC PHẨM,HÀNG TIÊU DÙNG,XUẤT KHẨU)

5.5.4. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỤ THỂ TRONG ĐIỀU LÊ ĐẢNG

5.6. VỀ QUỐC TẾ:TRONG 5 NĂM NHÂN DÂN TIẾP TỤC NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TO LỚN VÀ SỰ HỢP TÁC NHIỀU MẶT CỦA LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

5.7. TRONG NƯỚC:THỰC TRẠNG XÃ HỘI NƯỚC TA ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ-XÃ HỘI

6. Ý NGHĨA ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI

6.1. TUY NHIÊN, HẠN CHẾ CỦA ĐẠI HỘI VI LÀ CHƯA TÌM RA NHỮNG GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ THÁO GỠ TÌNH TRẠNG RỐI REN TRONG PHÂN PHỐI LƯU THÔNG

6.2. ĐẠI HỘI KHẲNG ĐỊNH: CÓ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG VÀ CẢI TẠO ĐÚNG ĐẮN CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ ,COI NỀN KINH TẾ CÓ NHIỀU THÀNH PHẦN LÀ MỘT ĐẶC TRƯNG CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ

7. NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI

7.1. 5 PHƯƠNG HƯỚNG LỚN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

7.1.1. BỐ TRÍ LẠI CƠ CẤU SẢN XUẤT

7.1.2. ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ QUAN HỆ SẢN XUẤT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

7.1.3. SỬ DỤNG VÀ CẢI TẠO ĐÚNG ĐẮN CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ

7.1.4. MỞ RỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

7.1.5. ĐỔI MỚI CƠ THỂ QUẢN LÍ KINH TẾ ,PHÁT HUY MẠNH MẼ ĐỘNG LỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT

7.2. KINH TẾ

7.2.1. HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 2(4-1987):CHỦ TRƯƠNG VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH VỀ PHÂN PHỐI LƯU THÔNG

7.2.2. TRONG NÔNG NGHIỆP:NGHỊ QUYẾT 10 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ(4-1988) VỀ SẢN PHẨM CUỐI CÙNG ĐẾN NHÓM HỘI VÀ HỘI XÃ VIÊN

7.2.3. TRONG CÔNG NGHIỆP: XÓA BỎ CHẾ ĐỘ TẬP TRUNG BAO CẤP,CHUYỂN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ QUỐC DOANH THU SANG KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

7.2.4. LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA VII THÔNG QUA,CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1/1/1988

8. 6 NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI: CHÍNH TRỊ

8.1. ĐI LÊN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ CON ĐƯỜNG TẤT YẾU CỦA NƯỚC TA

8.2. ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

8.3. CHỦ NGHĨA MAC-LENIN LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

8.4. SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

8.5. KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

9. ĐỐI NGOẠI

9.1. TĂNG CƯỜNG TÌNH HÌNH HỮU NGHỊ VÀ SỰ HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

9.2. BÌNH THƯỜNG HÓA QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC

9.3. TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ ĐẶC BIỆT GIỮA 3 NƯỚC ĐÔNG ĐƯƠNG

9.4. ƯU TIÊN HÒA BÌNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

9.5. GIỮ VỮNG HÒA BÌNH ĐÔNG DƯƠNG,ĐÔNG NAM Á VÀ THẾ GIỚI

9.6. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH" THÊM BẠN BỚT THÙ"

9.7. BÌNH THƯỜNG HÓA QUAN HỆ VIỆT NAM-TRUNG QUỐC, VIỆT NAM-HOA KỲ

9.8. MỞ RỘNG QUAN HỆ HỢP TÁC VÀ HỮU NGHỊ VỚI TẤT CẢ NƯỚC

9.9. GIẢI QUYẾT BẤT ĐỒNG VỚI CÁC NƯỚC

9.10. XÂY DỰNG QUAN HỆ HỮU NGHỊ, HỢP TÁC VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á, THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM-CÁC NƯỚC CHÂU ÂU

10. KẾT QUẢ ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI

10.1. THÁNG 12 NĂM 1986, ĐẠI HỘI VI HỌP THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI THEO BA HƯỚNG CHÍNH

10.1.1. 1: CHUYỂN ĐỔI CHÍNH SÁCH ĐƠN THÀNH PHẦN SANG NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN

10.1.2. 2: CHUYỂN TỪ CƠ CHẾ NHÀ NƯỚC TRỰC TIẾP SANG CƠ CHẾ QUẢN LÍ Ở TẦM VĨ MÔ

10.1.3. 3.CHUYỂN SANG KINH TẾ MỞ CỬA VỚI THẾ GIỚI BÊN NGOÀI

10.2. ĐẠI HỘI NÊU LÊN 4 BÀI HỌC CÓ Ý NGHĨA HẾT SỨC QUAN TRỌNG

10.2.1. LUÔN LUÔN XUẤT PHÁT TỪ THỰC TẾ, TÔN TRỌNG VÀ HÀNH ĐỘNG THEO QUY LUẬT KHÁCH QUAN

10.2.2. QUÁN TRIỆT TƯ TƯỞNG"LẤY DÂN LÀM GỐC"

10.2.3. XÂY DỰNG ĐẢNG NGANG TẦM NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG CẦM QUYỀN LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN TIẾN HÀNH CUỘC CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

10.2.4. KẾT HỢP SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

11. 4 BÀI HỌC QUÝ GIÁ RÚT RA TỪ ĐẠI HỘI: