NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO by Mind Map: NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO

1. Các bước xử lý kết quả theo PP thống kê

1.1. Bước 1: Lập các bảng phân phối tần số, tần suất và tần suất lũy tích

1.2. Bước 2: Vẽ đồ thị các đường tích lũy

1.3. Bước 3: Lập phân tích tổng hợp bảng loại kết quả học tập

1.4. Bước 4: Tính toán trung tâm thống kê số liệu

2. Các bước kiểm định thống kê

2.1. Bước 1: Phát biểu thuyết không (H_0) và thuyết thuyết (H_1). Xác định định hướng có hướng hoặc không hướng

2.2. Bước 2: Nêu rõ mức ý nghĩa cho thống kê hệ thống kiểm tra.

2.3. Bước 3: Chọn thống kê hệ thống loại kiểm định.

2.4. Bước 4: Chọn miền bác bỏ giả thuyết.

2.5. Bước 5: Tính toán giá trị của thống kê hệ thống kiểm tra từ mẫu quan sát được.

2.6. Bước 6: Kết luận bác bỏ H_0 hay chấp nhận H_0 theo giá trị của kiểm định hệ thống có rơi vào miền bác bỏ giả thuyết hay không.

3. Một số khái niệm

3.1. Thống kê

3.2. Giả thuyết khoa học

3.3. Kểm chứng giả thuyết

3.4. Kiểm định

3.5. Kểm định giả thuyết thống kê

3.6. BIến

3.7. Mức ý nghĩa

3.8. Tần số

3.9. Tần suất

3.10. Tham số

4. Các phương pháp xử lí số liệu

4.1. PP điều tra

4.2. PP quan sát

4.3. PP thống kê toán học

4.4. PP case - study

5. Các tham số trong thống kê

5.1. Trung bình cộng

5.2. Phương sai, độ lệch chuẩn

5.3. Hệ số biến thiên V

5.4. Sai số tiêu chuẩn m

5.5. Số yếu vị

5.6. Hằng số

5.7. Số trung vị

6. Kiểm định T, Kiểm định X2

6.1. Kiểm định T

6.1.1. a) T-test cho hai mẫu độc lập

6.1.2. b) T-test cho mẫu cặp

6.1.3. c) T-test cho một mẫu

6.2. Kiểm định X2