ความหมาย และการจำแนกสาขากายวิภาคและสรีรวิทยา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความหมาย และการจำแนกสาขากายวิภาคและสรีรวิทยา by Mind Map: ความหมาย และการจำแนกสาขากายวิภาคและสรีรวิทยา

1. -

2. กายวิภาคศาสตร์ ( Anatomy )

2.1. การชำแหละออกไป ( to cut a part dissection )

2.2. วิชาที่ศึกษาถึงส่วนต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นรูปร่าง ( Morphology )

2.2.1. ลักษณะและโครงสร้างร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์

2.2.2. ตำแหน่งที่ตั้งของอวัยวะต่างๆ

2.3. -

2.4. -

3. สรีรวิทยา ( Physiology )🧍🧍‍♀️

3.1. วิชาที่ว่าด้วยหน้าที่การทำงานของส่วนหรืออวัยวะต่างๆของร่างกาย

4. การจำแนกสาขากายวิภาค

4.1. 1.Gross Anatomy

4.1.1. ร่างกายที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

4.1.1.1. ศีรษะ💀

4.1.1.2. คอ🗣

4.1.1.3. อก

4.1.1.4. ท้อง

4.1.1.5. แขน💪

4.1.1.6. ขา🦵

4.1.2. จำนวนของกล้ามเนื้อ

4.1.3. ลักษณะของกระดูก

4.1.4. ทางเดินของกระแสประสาท

4.2. 2.Microscopic Anatomy

4.2.1. ร่างกายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์

4.2.1.1. 1.Cytology เกี่ยวกับเซลล์

4.2.1.2. 2.Histology เกี่ยวกับเนื้อเยื่อ

4.2.1.3. 3.Organology เกี่ยวกับอวัยวะที่พัฒนาจากเนื้อเยื่อ

4.3. 3.Developmental Anatomy

4.3.1. การศึกษาการเจริญเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของส่วนต่างๆ

4.4. 4.Comparative Anatomy

4.4.1. โครงสร้างร่างกายของสัตว์หลายๆ ประเภท

4.5. 5.Systematlc Anatomy

4.5.1. การศึกษาลักษณะและหน้าที่ของระบบต่างๆ

4.5.1.1. 5.1 การศึกษาระบบห่อหุ้มร่างกาย ( Dermatology )

4.5.1.2. 5.2 การศึกษาระบบกระดูก ( Osteology หรือ Skeleton system )

4.5.1.3. 5.3 การศึกษาระบบกล้ามเนื้อ ( Myology หรือ Muscular system )

4.5.1.4. 5.4 การศึกษาระบบประสาท ( Neurology หรือ Nervous system )

4.5.1.5. 5.5 การศึกษาศึกษาระบบไหลเวียน ( Angiology หรือ Cerculartory system )

4.5.1.6. 5.6 การศึกษาระบบน้ำเหลือง ( Lymphatic system )

4.5.1.7. 5.7 การศึกษาระบบการย่อย ( Digestive system )

4.5.1.8. 5.8 การศึกษาการหายใจ ( Respiratory system )

4.5.1.9. 5.9 การศึกษาระบบขับถ่ายปัสสาวะ ( Urology หรือ Urinary system )

4.5.1.10. 5.10 การศึกษาระบบต่อมไร้ท่อ ( Endocrinology หรือ Endocrine system )

4.5.1.11. 5.11 การศึกษาระบบสืบพันธุ์ ( Reproductive system )

4.6. 6.Genetic Anatomy

4.6.1. ศึกษาร่างกายเกี่ยวกับการถ่ายถอดลักษณะทางพันธุกรรม

4.6.2. -

4.7. 7.Neuroanatomy

4.7.1. การศึกษาระบบประสาท

4.7.1.1. ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า

4.7.1.2. มองไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์

4.7.1.3. -