Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สพธ by Mind Map: สพธ

1. รักษา+ประจำการ ณ สำนักงานใหญ่

2. จัดยา"โรคประจำตัว"คนไข้ประจำ

2.1. มารับเองที่ธนาคาร

2.2. ส่งผ่านทางไปรษณีย์ NEW

3. สายด่วนเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ

3.1. เบอร์ 8856

3.2. เบอร์ 4495

4. Landing : Line Official Account

4.1. รับเรื่องแทบทุกเรื่องให้คนไข้

5. E-mail กลางสำหรับเรื่องปรึกษา